A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

YUDA 11
Myə̀ Yuda, gɛfa' Yeso Kristo, fɑ Yakop, bi pɔ pyə Si bɑ ě ké wap, Si Tá, bɑ Ŋkhúŋ wap, dwɔ' wap bi Yeso Kristo a.
2
A cɔ̌mmtso pu hwítə̀ ba ŋkhuŋnyə pɑ́ bi po kwa' dǔ é.
3
Mso pɑ, ŋ də bɑwə shəŋtə́ shəŋ nə və ŋwa'nyə bi po nə nwə ywə vɔk yə a bɑwə dé guŋ yɔk pɑ awɛ a, jɔ gɑ bvə nə shəŋtə́ nyə́ŋ gʉ' biŋ nə hɑ kaktʉɔ bi po nə lo'shù nə piŋnthʉm yə pu lə hɑ̌ bi pɔ dɔlɔ̌ ŋkwi cʉ̌m mama a.
4
Nə pa' a bɑ shɑ pɔ ko cəcɑ̌ po, bɑ pu lě da' fyɛ' wap tə nyəŋ shɛ thə́ pú. Pɔ bɔ bɑ pɔ cwəpuŋ pyə wap dɑ nwə ghap bɔptə́ gho' Si yɔk pɑ, biŋ bɑ ŋkhə́ŋnyə da' Ta yɔk pɑ biŋ bɑ Cyəpɔ Yeso Kristo a.
5
Gɑ̌ gɔ kamtə́ bi po ba tə pa' a bɑ pǒ zhyə guŋ yɔ awɛ gɑ Cyəpɔ lə cwə̌ tə́ bvɔk pɔ pyə bi gùŋ Egipto, biŋ jwətə́ pɔ pyə wap lə bɑ wap ka yap tʉm nə é a.
6
Ba pɑ aŋgəle pyə wap bɑ wap lě tə cwə nə yap ŋkhɛ̀, pɑ aŋgəle pyə wap lě gwa' yap tsʉ' cwə a, Si bɑ ě cə̀ŋ wap mama nthʉ́m jʉ́m tə bɑ nə byap tyɛ' fyɛ' yə gwyə́.
7
Sɔ' m nə Sodɔm pu Gomora ba mtisuŋ myə́ ǎ giŋnyə̌ pu a, wap pyə wap lə hɑ nɑ tsap pa' wap a nə nwə ghap, shʉ́mjʉ̌m shɑ́ pɔ̀ pyə wap lə́ bɑ pɑ́ mu' nthi a, wap bɑ nthʉm nə nyəŋ shɛ yə a bɑ mɔk màmà bɑ pa' fo' a.
8
A po'o tə pɔ bɔ nthʉm pʉə yǎp nɔm bap nɑ́, bɑ gwak yə nə sa' Cyəpɔ, jəmtə Ghu'tə.
9
A nəŋ nə pɑ̌ po'o, bɑ ba Tadyə̌ pɑ aŋgəle, Mikaɛl cwə yə pu Sata lə pɑ fə́ŋnyə́, bɑ ntwɔ'nyə́ nwə nə pfə Mosɛ á, Sata le fo' ba nə yəmtə e, e ghɔm pɑ́ gɑ: A Cyəpɔ nyəŋ shɛ thə o!
10
Da' gɑ pɔ bɔ jəmtə ywə yə́ wap ka zhyə ya a; ba ywə yə wap jyə ya pɑ nthi pa' nɔm jyə ywə a, kɑ jyə ya cwəpùŋ lə, a pɑ gə wap hɔ məjyə gɔ bí.
11
Ghəghʉɔ nə pú, nə kəlɑ́ a bɑ wap ghiŋ m̀ nə məjyə̀ Kaen. Wap lě shyə́ m̀ nə mcwɔ'fa' map gwa' nɑ tsap nə mhɔ Balaam, biŋ pfʉ́tə́ nə tʉɔthə́ Kore.
12
Wap nə nyəŋ mviŋ nə ywətsʉ ŋkhuŋnyə yɔ, bɑ dzʉ ywə tə dhə̀ e biŋ mitə ywətsʉ tə kuso. Wap bɑ pa' mlwa tə shyə myə fəfa ŋkwa a, mthə ŋkhap cwə́ tə yǎm mnthɔm, bɑ ǎ pfʉ́ mcʉm bʉə, mthə bɑ pu cwɔ' mgɛ myə́.
13
Wap bɑ pa' fashyə́ shyə lɑpʉə, bɑ da'tə tsə́ kuso yap. Wap bɑ pa' tsə ŋkhyɛ'nyə tsyə a tə shwə ŋkwitsʉ' pɑ kɛbəŋ, bɑ nthʉ́m pu' jʉ̌m mama bɑ giŋ a.
14
A nə pú tə́ ba Enɔk gɔm ghɔm Si, mo batə sɔmbʉə tə fɑ́ nə Adam lə gɔm gɑ: Yɔ, Cyəpɔ wə sɔ' pu a msə̌ŋwi pyə́ pyə dɔlɔ̌,
15
sɔ' nə nə fyɛ' guŋ dzʉ́ awɛ, piŋ ghə guŋ pɔ cwəpuŋ awɛ zhyə mnwə cwəpuŋ map nə zhwə́ mo, ba guŋ mghɔm cwəpúŋ myə wap lə ghɔm nə yʉ́ Cyəpɔ a.
16
A bɑ kwa' wap, bɑ pɔ bɑ jɛ pɑ lúŋ biŋ bɑ shwé nɑ tsap guŋ mcwə awɛ. Ywə yə a buŋ wap a nə dɑ wap gíŋ. Wap gɔm pɑ ghɔm ŋa'nɑ́, biŋ bɑ nə sɛ mo nə nwə a pɑ́ pɑ nwə yap.
17
Tə́ sɔ' m̀ nə wɔ mso pɑ̌, po kamtə́ mghɔm myə mghɛ nthəm Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo lə ghɔm bi po a.
18
Wap lə́ gɔ́m bi po gɑ: A gɔ sɔ' pɑ́ nə cwə jʉ̀m, pɑ mcapshwə pɑwə, bɑ ŋkhʉ́dʉ́ jʉm bɔkbɔ́k ywə yə a buŋ wap a.
19
Pɑ́ bɑ wap! Wap bɑwə nyə́ŋ ŋkhyɛ'nyə. Wap bɑ wap ghə pɑ mkwɛnyə̀ dəmcǎ'. Wap bɑ wap ka ghə zhwenyə.
20
Tə́ sɔ' m̀ nə wɔ pyə́ pǒ bɑ mso pɑ̌ a, po kwɑ̀ vɔk yɔ nə piŋnthʉm yɔ́ yə dɔlɔ̌. Po pɑ́ shwyɛ'nyə Si nthʉm Zhwenyə Dɔlɔ̌.
21
Po cəŋtə́ shwə pɑ́ nthʉm ŋkhuŋnyə Si. Po yap yɔ nə pyap nə cɔ̌mmtso Cyəpɔ yɔk pɑ̀ Yeso Kristo nə́ vɔk mama.
22
Pɔ pyə wap yɑ́wə jʉ'nyə a, po lɑ wap nə cɔ̌mmtso.
23
Po té wap mɔk nə bvɔk wap; sɔ' m̀ nə pyə shɑ̀ pɔ̌, po lɑ wap nə cɔ̌mmtso, da' gɑ bɑ bwɔk, bɔmtə́ tə ŋkho nə sʉəsʉə dzə yə bapnɑ yap bɑ ǎ viŋ yá a.
24
Bi mo yə bi a pɑ e pyap wɔ nə guŋ nə vʉsǐ awɛ, biŋ gə po cwə tə ghə pap mviŋ dzə̌ ghu'tə nthʉm ŋwɛnyə,
25
bi Si yə e bɑ da' do e Gɛvɔk wɔk pɑ shyə́ m̀ nə Yeso Kristo Cyəpɔ yɔk pɑ, ghu'tə, nə zhi, tʉɔ, ba nə sa' pɑ bi e cwə yə a lě da' shyə a ba m cwəlɔ ba nə guŋ mcwə dzʉ́ awɛ. Amɛn.YUDA 1:1
YUDA 1:2
YUDA 1:3
YUDA 1:4
YUDA 1:5
YUDA 1:6
YUDA 1:7
YUDA 1:8
YUDA 1:9
YUDA 1:10
YUDA 1:11
YUDA 1:12
YUDA 1:13
YUDA 1:14
YUDA 1:15
YUDA 1:16
YUDA 1:17
YUDA 1:18
YUDA 1:19
YUDA 1:20
YUDA 1:21
YUDA 1:22
YUDA 1:23
YUDA 1:24
YUDA 1:25


YUDA 1 / YUD 1