A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 YOHANE 21
Pó mkəcɔk pó pɑ, gɑ bvə ywə bɔ bi po po'o gɑ, po kɑ hɔnwə. Da' gɑ mo hɔ pɑ nwə bɑ giŋ jyə̀ yɔk pɑ bəŋ Ta, Yeso Kristo mo nyənyɔ,
2
bɑ ywə nə nuŋpwɔ' nə sɔk mhɔnwə mɔk pɑ, tə da' mɔk pɑ a, ba myə guŋ dzʉ awɛ.
3
Pɑ la ŋkhyəp mthɔk myə bɑ pɑ zhyə gɑ pɑ zhyə e.
4
Tə mo yə e ghɔm gɑ: gɑ zhyə e tə la' e pɑ ŋkhyəp mthɔk myə a bɑ shwanwə, nwə nyənyɔ lə pɑ́ nɑ e.
5
Tə mo yə e ŋkhyəp ghɔm tsyə a, ŋkhuŋnyə Si bɑ a pəmtə nə e nyənyɔ. A shyə m nə tə pɑ zhyə gɑ pɑ bɑ nə e.
6
Mo yə e gɔm gɑ e bɑ nə a, a puŋ gɑ e ghiŋ nə məjyə̀ yə yʉ Yeso lə ghiŋ nə a.
7
Wɔ pyə gɑ ŋkhuŋ wɔ te' a, mcò' myə gɑ wə bvə bi po a tə bɑ mcò' sə pɑ́, a bvò mco' myə a lə bɑ bi po tə fɑ tə tyɛ' a. Mcò' bɔ myə a lə fɑ tə tyɛ' a, a pɑ ghɔm tsyə po lə yu' a.
8
Tə ba tə po'o a bɑ mcò' sə tə gɑ bvə bi po, ǎ nyənyɔ nə e bɑ m nə po nə pa' jʉ̌m wə nə́ cyə̀ kwa' ŋkha' nyənyɔ pɑwə ŋkhyɛ' a.
9
Mo yə e gɔm gɑ e nthʉm ŋkha' tə bɑ bɔ fɑ e a, bɑ pɑ nthʉm jʉm.
10
Mo yə e ŋkhuŋ fɑ e a, shwə nthʉm ŋkha', bi a pɑ sɔmywə nə e lə ghə e vʉ si;
11
Tə mo yə e bɔ fɑ e a, bɑ nthʉm jʉm. E giŋ pɑ nthʉm jʉm. E tə jyə tsʉ' yə e gɔ m nə a pɑ, nə pa' a bɑ jʉ̌m tam fʉ mnyə e a.
12
Gɑ bvə bi po wɔ pò mkəcɔk pò, nə pa' a shyə a m nə tso tsyə tə pu lə mhɔnwə mɔ nə shwyɛ' wɔ.
13
Gɑ bvə bi po, wɔ mta, nə kə lə a bɑ po zhyə mo yə e lə pɑ tə tyɛ' a. Gɑ bvə bi po, wɔ ŋkhɛ mo nə pa' a bɑ po lo' tə shyə. Mo cwəpuŋ.
14
Gɑ bvə ya bi po, wɔ po mkəcɔk po pɑ̌: Pǒ bɑ po zhyə Ta. Bvə bi wɔ mta: Po bɑ po zhyə mo yə e lə la' bɑ tə fɑ nə to' a. Bvə bi wɔ ŋkhɛ mo: Po bɑ po tʉɔ, ghɔm Si bɑ nə po. Po lo' tə shyə Cwəpuŋ.
15
Po kə kuŋ dzʉ pu a tsə́ dzʉ. Mo yə e ŋkhuŋ dzʉ a, kuŋnyə Ta tə bɑ nə e pɑ.
16
Nə pa' tsə dzʉ, ghi'nyə nɑ, ghi'nyə mnyə, ŋa'nɑ nə fʉ dzʉ tə fɑ m bi Ta pɑ. A fɑ m bi dzʉ.
17
Dzʉ ba ghi'nyə e shyə. Tə mo yə e gə ywə yə Si shəŋ a shwə mama.
18
Wɔ pò mkəcɔk pò, cwə wə bɑ a ghɔptə, bɑ po lə yu' gɑ gɛ bo Kristo gɔ sɔ': kwa' cwəlɔ mghɛ bo Kristo si; a ywə yə a gə tə pɑ zhyə gɑ cwə jʉm wə bɑ a ku' a.
19
Wap nthəm pɑ cəcɑ̌ pɑ, Tə wap lə pɑ pɔ pɔk pɑ; nə pa' wap la' pe' bɑ pɔ pɔk pɑ bɑ pa pú nə bəmtə bɑ; tə a lə shəŋ gɑ́ a la'tə gɑ guŋ yap awɛ la tə bɑ pɔ pɔk pɑ́ pɑ.
20
A sɔ' m̀ nə po bɑ po lě ŋkwi mwɑ zhwɔ' mi a fɑ bi Dɔlɔ̌ a, bɑ po nəŋ jyə́.
21
Da tə bvə bi po m gɑ po ka zhyə nwə nyənyɔ pɑ; dɑ bvə bi po nə pa' a bɑ po zhyə nwə nyənyɔ a, sɔm cwanwə lə pɑ fə nə nwə nyənyɔ pɑ.
22
Shwanwə bɑ wɑ, tə pɑ mo yə e ŋkhəŋnyə gɑ Yeso tə bɑ Kristo a pɑ a? Mo bɔ bɑ gɛ bo Kristo, e ŋkhəŋnyə Ta, ŋkhəŋnyə Mu.
23
Mo yə e ŋkhəŋnyə Mu a, ba Tá tə bɑ bi e pɑ. Mo yə e piŋ Mu a, Ta bɑ bi e.
24
Sɔ' m̀ nə po, bɑ ǎ puŋ gɑ Cùŋ yə po lə la' ju' tə fɑ nə to' a pɑ nə po. A pɑ gɑ Cuŋ bɔ cwə nə po, bɑ ba wɔ yɔ shwə nə Mu ba m̀ nə Ta.
25
Ywə yə e lə ka' bi pɑ a bɑ vɔk mama.
26
Gɑ̌ bvə guŋ ywə bɔ awɛ bi po po'o nə pɔ pyə wap bɑwə gɔ ghə po hɔ məjyə a.
27
Sɔ' m nə po, bɑ nə zhwɔ' yə e lə zhwɔ' wɔ a bɑ pɑ nə po, po'o la' sɔmmo ghɔ tə kwi' zhi'tə wɔ sɔmywə pɑ; a gə po zhyə guŋ mnwə awɛ. A bɑ nyənyɔ, a tə shwanwə pɑ; Pa' e ji'tə wɔ a, po wuŋ pɑ nə e.
28
Cwəlɔ, wɔ pó mkəcɔk pó, po'o gɑ cwə yə e gɔ sɔ' təm a pɑ lə pwɔk, so lə ku wɔk pɑ, pɑ kɑ pɑ́ jʉ̀m nə e.
29
A pɑ́ gɑ po zhyə gɑ́ e bɑ nyənyɔ, po zhyə gɑ bǎ ya mo lə yə e gə nwə nyənyɔ a bɑ pu tsə́ e m nə e.1 YOHANE 2:1
1 YOHANE 2:2
1 YOHANE 2:3
1 YOHANE 2:4
1 YOHANE 2:5
1 YOHANE 2:6
1 YOHANE 2:7
1 YOHANE 2:8
1 YOHANE 2:9
1 YOHANE 2:10
1 YOHANE 2:11
1 YOHANE 2:12
1 YOHANE 2:13
1 YOHANE 2:14
1 YOHANE 2:15
1 YOHANE 2:16
1 YOHANE 2:17
1 YOHANE 2:18
1 YOHANE 2:19
1 YOHANE 2:20
1 YOHANE 2:21
1 YOHANE 2:22
1 YOHANE 2:23
1 YOHANE 2:24
1 YOHANE 2:25
1 YOHANE 2:26
1 YOHANE 2:27
1 YOHANE 2:28
1 YOHANE 2:29


1 YOHANE 1 / 1YO 1
1 YOHANE 2 / 1YO 2
1 YOHANE 3 / 1YO 3
1 YOHANE 4 / 1YO 4
1 YOHANE 5 / 1YO 5