A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

2 PƐTRƆ 21
Ba mghɛ ghɔm ghɔm Si cwanwə lə́ pɑ̌wə cəcɑ̌ pɔmnəŋ; a dəŋdəŋ po'o tə ba mtadyə zhi'tə cwanwə̀ gɔ sɔ' pɑ̀ cəcɑ̌ po pɑ̀ lɑ mfʉm zhi'tə cwanwə. Wap gɔ sɔ' lɑ ywə ji'tə̀zhǐ'tə́ cwəpuŋ nə ko cəcɑ̌ po. Wap gɔ sɔ' ghə tə́ kəŋnyə Tá yə e lə cu'nyə wap a, po'o nə ké vʉ tsyə ǎ wə gɔ wuŋ sɔ' a nyəŋ nə pú.
2
Bo'gwyə́ pɔ gɔ sɔ' yap jʉ̌m pú nə vɔk ghàp tsap: A cyə́ m̀ nə́, pu pɑ́ jə́mtə́ məjyə̀ nwə nyənyɔ̀.
3
Ghi'nyə yap gɔ sɔ' ghə wap pɑ́ dɑ mghɔm cwanwə map jʉ wɔ. Nə fyɛ' bɑ pɑ nə pu tə fɑ tə tyɛ̌', kwa' yap nə pí lə pɑ di pɑ.
4
Nə pa' Si tə bɑ e lě nthak pɑ aŋgəle pyə wap lə hɔnwə a nəŋ tə nyəŋ shɛ thə pu pɑ̀, e lě nyəŋ wap nthʉm tsʉm jʉ́m Tartaron tə́ bɑ nə byap fyɛ'.
5
E lě tə tak ba bvo dzʉ̌ nəŋ tə nyəŋ shɛ thə e pɑ́, da' gɑ cwə yə dɔmnyə bəŋ lə lǔ sə guŋ dzʉ́ pɔ cwəpuŋ awɛ a, e pfɔptə Noe, batə mo hɔ̌m nə pɔ pyə wap lə vɔk dɔmnyə bəŋ, yʉ́ yə e lə gɔmnwə dəŋdəŋ a.
6
Da' gɑ́ yʉ́ Si lě simnyə mtisuŋ Sodɔm pú Gomora, gə a cʉ' və, nə hɑ fo' bi pɑ ghə nwə̀ cwəpùŋ pyə́ wap gɔ tə́m jʉ̀m a.
7
E lě bìŋ bvɔk Lɔt mo dəŋdəŋ yə vɔk pɑ zhwə pɔ, pɑ ghə ghap lə bɑwə dzɑ́ nə é a.
8
Nə pa' yə bɔ mo nyənyɔ lə bvɔk pɑ cəcɑ̌ pú, bɑ jɔ mnwə map bìŋ bɑ ju' ghɔm tsap, biŋ bɑ guŋ mtyɛ'dzʉ́ awɛ, tʉm tsyə́ tsyə a bɑ tʉm mo dəŋdəŋ a pɑ jɔgo' shyə́ m̀ nə mfa' cwəpuŋ map.
9
A po'o bɑ da'tə́ gɑ́ pɑ́ Cyəpɔ té pɔ pyə wap bɑ dəŋdəŋ nə gǒ', da' gɑ biŋ dwɔ' pɔ pyə wap tə́ bɑ dəŋdəŋ a pɑ́ nə byap tyɛ' nə fyɛ̀', nyəŋ shɛ thə́ pú:
10
Tə́ ntho' nə pɔ pyə́ wap jəŋ yap pɑ́ nə ŋwɛnyə̀ bap nɑ́, ywə yə a buŋ wap a pɑ bɑ pɑ́ netsə́, wap piŋ bɑ gwak nə sa' Si a. Wap jɔ gɑ́ a bɑ wap ku', ba mghɛ ŋa'nɑ́, wap lə pɑ bwɔk nə yəmtə Ghu' Si.
11
A nə́ŋ nə pɑ̌ po' pɑ aŋgəle pyə a bɑ wap ghə gʉ' shyə́ pɔ bɔ, biŋ nthʉɔ shyə́ wap a lə pɑ gɔmnwə mcap nə Ghu' bɔ dzə̌ Cyəpɔ.
12
Da' gɑ̀ pɔ bɔ, shwə pa' mnɔm pyə a bɑ wap ka ghə zhyənwə, bɑ né bvʉ nə yo', biŋ bɑ bɔptə a. Wap jəmtə́ ywə yə a bɑ wap ka zhyə́ ya a; biŋ bɑ̀ gɔ sɔ' pɔptə dəŋdəŋ pa' mnɔm bɔ gɔ sɔ' pɔptə a.
13
Wap gɔ sɔ' kap nthɔm nwə tə pɑ dəŋdəŋ. Wap ŋwɛnyə́ nə pɔptə̀ mco' pɑ mɔkcʉ́. Mghɔm map bɑ pɑ mviŋ pu a netsə́, mcwanwə map nə cwə yə po a pú wə dzʉ́ ywə a.
14
Nwə gho' bɑ ǎ ló nə mnyə́ map, wap lə pɑ́ jwyə mhɔnwə, wap fəŋtə́ mtʉm pɔ bwa pwǎ, bɑ mtadyə nə ghi'nyə, bɑ pó dò.
15
Wap lě gwa' məjyə́ dəŋdəŋ, hɔ məjyə̀, jap jʉ̌m Balaam mu Bosor yə é lə pǐŋ mcwɔ'fa' tə a bɑ́ dəŋdəŋ a.
16
Da' gɑ nə pɔptə́ mco' lě nthɔk e: Mu' nɔm tə gì lɑ gì mo nə ja' pʉə gɔm ghɔm Si bɔ.
17
Pɔ bɔ bɑ́ pa' mtsə́ shyə́ tə shyə, mlwa myə fəfa ŋkwa a: Jʉ́m sə́sə́ wə byap wap.
18
Nə pa' wap gɔm kəcʉɔ mghɔm tə nwə nə́, bɑ dɑ bɔkbɔ́k nwə yə bap nɑ́ shəŋ a nə fəŋtə́ pɔ pyə wap jɑwə tə nthəm nə pɔ pyə a bɑ wap lě hɔ məjyə a.
19
Wap ŋkha' nə cyətə pɑ ŋkwɔ bi pú, da' gɑ́ kwa' wap pɑ́ mkwɔ́ pɔptə, nə kɑlə́ mǒ bɑ ŋkwɔ ywə yə á sa' o a.
20
A pɑ gɑ́ pɔ pyə wap təm nə mvìŋ dzʉ́ shyə m̀ nə nə zhyə́ Cyəpɔ yɔk pɑ̀ biŋ bɑ Gɛvɔk wɔk pɑ, Yeso Kristo pìŋ biŋ gɑ mvìŋ bɔ tsʉ́m wap biŋ bɑ shya wap a, bɑ yap nə pɑ gɔ piŋ pɔk cwəlɔ tə cyə́ cwədzə.
21
Nə pa' dzə lə bɑ bi pu nə cyətə zhyə məjyə̀ nwə dəŋdəŋ, shyə́ nə zhyə́ biŋ fɛnyə́ nɑ tsap nə mco' dɔlɔ̌ myə pu lə hɑ̌ bi pu a.
22
A bɑ ywə yə ghɔm pu' gɔm a pəmtə nə pú gɑ: Bvʉ̌ bɑ e pɑnyə nə ywə yə e lə wyɛ'nyə á, ba m gɑ: Pu guŋ nə miŋ nə sɔk gənɔm e wuŋ nùŋ nthʉ́m mtwətwɔp.2 PƐTRƆ 2:1
2 PƐTRƆ 2:2
2 PƐTRƆ 2:3
2 PƐTRƆ 2:4
2 PƐTRƆ 2:5
2 PƐTRƆ 2:6
2 PƐTRƆ 2:7
2 PƐTRƆ 2:8
2 PƐTRƆ 2:9
2 PƐTRƆ 2:10
2 PƐTRƆ 2:11
2 PƐTRƆ 2:12
2 PƐTRƆ 2:13
2 PƐTRƆ 2:14
2 PƐTRƆ 2:15
2 PƐTRƆ 2:16
2 PƐTRƆ 2:17
2 PƐTRƆ 2:18
2 PƐTRƆ 2:19
2 PƐTRƆ 2:20
2 PƐTRƆ 2:21
2 PƐTRƆ 2:22


2 PƐTRƆ 1 / 2PƐ 1
2 PƐTRƆ 2 / 2PƐ 2
2 PƐTRƆ 3 / 2PƐ 3