A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 PƐTRƆ 51
Gɑ̌ wə səso mghətso pyə wap cəcɑ̌ po a, myə yə́ gɑ bɑ gətso pa' wap a, biŋ bɑ ŋkwinthɛ̌ nə go' Kristo a, myə yə yɑ tsʉ' bɑ nə ghu'tə yə ǎ wə sɔ' a, gɑ̌ wə səso mghətso bɔ gɑ:
2
Po cya ka jʉ̀ dzə́ Si tsyə pu hɑ wap bi po a, po kɑ cya wap m̀ pa' pu nthɔm wɔ tɔm a; po cyá wap nə tʉm pɑpuŋ kwa' pa' Si shəŋ a. Po kɑ lɑ ghi'nyə tə́ nə shya wap, po cəŋtə shya nə guŋ tʉm tsɔ awɛ.
3
Ká po lɑ pɑ gʉ̌' tə nə sa' pɔ pyə pu hɑ wap bi po a. Po pɑ cəcɑ̌ pu bɑ́ fo' pa' guŋ kadzə awɛ gɔ nə pɑ́ a.
4
Po'o gɑ cwə yə byap dzə́ gwyə́ gɔ sɔ' ŋwak á po kwi co'fo ghu'tə yə a tə bonyə a pɑ́.
5
Ba wɔ yɔ́, wɔ ŋkhɛ mo, po yu'nyə bi mghətso. Ba guŋ yɔ awɛ, cəcɑ̌ pǒ, po zhyə́ nə fi' nɑ̀ tsɔ hɑ́ si nə pa' Si nthé bya nə pɑ ŋa'nɑ́, bɑ hɑ gho' é bi pɔ pyə́ wap fi' nɑ tsap hɑ́ si a.
6
Po fi' nɑ tsɔ́ hɑ́ sí nə pǔ Si pu nthʉɔtʉɔ tə cwə ŋkhǔ' e ŋa' wɔ hɑ̀ thə́;
7
po tak guŋ mnwə mɔ awɛ nə bǔ Si, nə pa' e byap wɔ.
8
Po pɑ́ gə nwə m̀ də̀ŋ! Po pɑ di tə ti. Gɛbo yɔ, Sata, dəŋdəŋ pa' nɔm tə ma' yə ě wə shu' a wə dzamnyə pɑ bə́ŋ po, shəŋ mo yə é gɔ syatə é a.
9
Po kɑ́ nəŋ gúŋ bi e, po kaktʉɔ nə piŋnthʉm, bɑ jyə́ gɑ kwa' gǒ' yə pǒ wə jɔ yá a, bɑ́ ba yə guŋ mfɑ pɔ awɛ nthʉm dzʉ́.
10
Si guŋ gho' awɛ yə e lə kě wɔ shyə m̀ nə Kristo nə ghu'tə é mama a gɔ sɔ' yap wɔ si pɑ kwa' yʉ́, da' gɑ nə yap wɔ si bɑ pǒ na' jɔgo'. E gɔ sɔ' nyəŋ tʉm tsɔ dyə, nyəŋ gʉ' nə po, ghə gɑ pɑ sɔmywə lə ŋaknyə wɔ.
11
A nə sa' pɑ́ bi e nə́ mgu' nə gu'! Amɛn.
12
Gɑ̌ və mɔ mghɔm bi po shyə́ m nə Silvano. Gɑ̌ jɔ é pa' ta' fɑ yə nyənyɔ a; gɑ̌ bvə po'o nə səso wɔ biŋ gə po zhyə́ gɑ́ pǒ bɑ pǒ lanyə̀ kwa' nə gho' Si yə nyənyɔ.
13
Cu'tə mcǐ pɔ yə ǎ Babilon ba Markusi mú a ca'tə wɔ.
14
Po lɑ nə nuŋ mgho' mfɑ mfɑ nə sha'tə wɔ wɔ cəcɑ̌ po. Hwítə bi guŋ yɔ awɛ pyə pǒ bɑ m̀ nə Kristo!1 PƐTRƆ 5:1
1 PƐTRƆ 5:2
1 PƐTRƆ 5:3
1 PƐTRƆ 5:4
1 PƐTRƆ 5:5
1 PƐTRƆ 5:6
1 PƐTRƆ 5:7
1 PƐTRƆ 5:8
1 PƐTRƆ 5:9
1 PƐTRƆ 5:10
1 PƐTRƆ 5:11
1 PƐTRƆ 5:12
1 PƐTRƆ 5:13
1 PƐTRƆ 5:14


1 PƐTRƆ 1 / 1PƐ 1
1 PƐTRƆ 2 / 1PƐ 2
1 PƐTRƆ 3 / 1PƐ 3
1 PƐTRƆ 4 / 1PƐ 4
1 PƐTRƆ 5 / 1PƐ 5