A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 PƐTRƆ 41
Pa' a nə pɑ̌ po'o bɑ Kristo yɔgo' nə bapnɑ e, ba wɔ yɔ́ po pɑ́ mɔktə́ gɑ: Mo yə ě yɔgo' nə bapnɑ é a bɑ ě təm nə mhɔ.
2
A gɔ pɑ́ po' bvʉ́' myə mtyɛ'dzʉ myə e gɔ piŋ vɔk nthʉm bapnɑ é a, e lə vɔk m̀ nə mghi'nyə pɔmnəŋ, e vɔk m̀ pa' Si shəŋ a.
3
Po lə bɑ dzə bɑ bvɔk m pa' pɑ tə pɑ pɑ Yudea shəŋ a: Vɔk nə ghap, ghi'nyə, nə pam mlu', dzʉ kʉə ywə, nwə́ kʉə ywə́, mkətwɔk kuso.
4
A shyə m po'o tə́ wap yɔ a sya wap gɑ́ tə pu a pú nə yɑwə bəmtə́ ŋkhʉ́dʉ́ nə nwə ghap pɑ̀, a pɑ́ po'o wap pɑwə bɔ wɔ.
5
Da' gɑ wap gɔ sɔ' ghɔmnwə nə́ bi mo yə e gɔ fyɛ' pɔ mtʉɔ pu a mpfə pɔ a.
6
A lə shyə m̀ po'o tə pú siŋ Cuŋ pɑpuŋ ba m bi mpfə́ pɔ, po'o gɑ pu fyɛ' wap pa' pɔmnəŋ nə bap nɑ́ a, wap vɔk pa' Si shəŋ á nə Zhwenyə.
7
Cwə yə guŋ tsə awɛ gɔ mi á ghɔptə. Po ghə fʉ́, po kɑ piŋ gə sɔmywə tə dhə̀ po'o tə bɑ shwyɛ'nyə Si.
8
Po ləŋdzə gə kwa' ŋkhuŋnyə tə pwa cəcɑ̌ po wɔwɔ, nə pa' ŋkhuŋnyə hwyətə bo'gwyə mhɔ̀.
9
Po pɑ dɑ wɔwɔ cəcɑ̌ po nyəŋ dyə tə ghə kuku nthuŋ.
10
Bǎ ya mo lə́ nə po yap yə́ dəŋ fʉ' yə Si hɑ a, bɑ nə ŋkwi'tə pyə shɑ́ pɔ cəcɑ̌ wɔwɔ pa' mghɛ fa' nə gho' yə a fɑ bi Si a, mfa' myə pɑ̀ nthi nthi a.
11
Mo pɑ gɔ ghɔmnwə cəcɑ̌ po, a pɑ́ pɑ nə ghɔm Ghɔm Si; mo ghə thə́ fa', e pɑ dɑ pɑ́ gʉ̌' yə a fɑ́ bi Si a nə fǎ', po'o gɑ á cyə́ m̀ nə Yeso Kristo Si cəŋtə́ bɑ gu'tə ghu'tə, yʉ́ yə guŋ ghǔ'tə ba nə sa' bɑ pɑ́ bi e nə mgu' nə gu' a, Amɛn!
12
Wɔ pyə gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ te' a, a kɑ pɑ̌ bi po bɑ́ nwə sə nə yɔ gɑ́ pǒ nthʉm mɔk go' m pa' cwə yə gǒ' bɔ tə́ bɑ ywə yə́ po kɑ́ bɑwə byap a pɑ́.
13
Po pɑ́ jɔ yɔ ghəŋ go' nə go' Kristo, po pɑ́ ŋwɛnyə, po'o gɑ́ cwə yə pu gɔ sɔ' la'tə ghu'tə e a, ba wɔ yɔ pɑ́ nthuŋ ŋwɛnyə bɑ pɑpúŋ.
14
Pú pɑ dɑ wɔ jɔgo' nə tsǒ Kristo bɑ pǒ bɑ mpuŋtsé, nə pa' Zhwenyə ghu'tə, Zhwenyə Si bɑ nə po.
15
Ka sɔmmo nə po yɔgǒ' m̀ gɑ́ ě zhwə mo, kɑ m̀ gɑ́ ě zhʉ, kɑ gə nwə cwəpùŋ, kɑ ŋkho m̀ nə nwə pyə shɑ pɔ lə.
16
Da' gɑ e pɑ jɔ́go' m pa' mo Kristo a, sǒ kɑ kǔ e, e pɑ́ gù'tə pɑ Si nə tsǒ bɔ.
17
Yəŋ bɑ cwə yə nə fyɛ' ntho' m nə dyə́ Si a; bi a pɑ gɑ ǎ to' m nə pɑ po'o, bɑ a gɔ sɔ' miŋ nə pɔ pyə wap ŋkhəŋnyə nə piŋ Cuŋ pɑpuŋ Si a m gɑ́ kɑ?
18
A piŋ bɑ bi a nə ywə vɔk mo dəŋdəŋ tsɑ́ dəŋ po'o, bɑ a gɔ sɔ' pɑ nə pɔ cwəpuŋ pu a mghɛ mhɔ pɑ m̀ gɑ́ kɑ̀?
19
Po'o lə, pɔ pyə wap wə nə yɔ̌go' a pɑ́ pa' Si jap a, wap tak tʉm tsap bi gɛ Nyaptə dzʉ́ yə e tə ŋkwyəpnyə a, biŋ bɑ gə pɑ nwə pɑpúŋ a.1 PƐTRƆ 4:1
1 PƐTRƆ 4:2
1 PƐTRƆ 4:3
1 PƐTRƆ 4:4
1 PƐTRƆ 4:5
1 PƐTRƆ 4:6
1 PƐTRƆ 4:7
1 PƐTRƆ 4:8
1 PƐTRƆ 4:9
1 PƐTRƆ 4:10
1 PƐTRƆ 4:11
1 PƐTRƆ 4:12
1 PƐTRƆ 4:13
1 PƐTRƆ 4:14
1 PƐTRƆ 4:15
1 PƐTRƆ 4:16
1 PƐTRƆ 4:17
1 PƐTRƆ 4:18
1 PƐTRƆ 4:19


1 PƐTRƆ 1 / 1PƐ 1
1 PƐTRƆ 2 / 1PƐ 2
1 PƐTRƆ 3 / 1PƐ 3
1 PƐTRƆ 4 / 1PƐ 4
1 PƐTRƆ 5 / 1PƐ 5