A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 PƐTRƆ 31
Ba wɔ yɔ, wɔ pɑjwǐ, po yu'nyə bi mthə́ pɔ, po'o gɑ́ shɑ pɔ kəŋnyə pɑ nə piŋ Ghɔm, wap cyə m̀ nə́ ghìŋ pɑjwǐ pap biŋ tə ghɔm,
2
nə pa' wap yɔ ghiŋ tsɔ a pɑ́ ghìŋ tə bya, bɑ ghìŋ msəm.
3
Tsɔ́ tsə́ mkwiŋ kɑ pɑ̌ pɑ ywə yə pu jɔ a: nəŋthə́ ba' pǎ', tsə́dzə́ tʉɔ gɔl, kɑ nə kwa dzə ŋa' nɑ́ lə.
4
A tsɔ́ tsə́ mkwiŋ pɑ ywə yə a bɑ ǎ tʉmnyə̀ nthʉm tʉm po, bɑ tsə́dzə́ tsyə a tə bì a pɑ́, bɑ zhwenyə byanyə, zhwenyə hwítə̀, tsə́dzə́ tsya a bɑ á ghə dəŋ gwyə́ dzə̌ Si a.
5
Yəŋ bɑ nthi mkwiŋ pa' pɑjwǐ dɔlɔ̌ pyə wap lə mɔktə Si, bɑ ju'nyə mthə́ pap a lə ŋkwiŋ a:
6
Dəŋdəŋ pa' Sara a. E lə ju'nyə Abraham bɑ ŋkhe é gɑ Cyəpɔ e; pǒ bɑ pǒ cu' po Abraham pyə pɑjwǐ nə cwə yə pǒ gə nwə pɑpuŋ tə pwɔk sɔmywə a.
7
Ba wɔ mthə́ pɑjwǐ, po a pɑjwǐ pɔ nə pə̌mtə vɔk, po pɑ ŋkhamtə gɑ pɑjwǐ pɔ́ bɑ pɔ̀ bwa pwǎ; po pɑ́ bvɔk nə msə̀m bəŋ pú nə pa' po a pú nə gɔ sɔ' pəmtə́ kwi gho' vɔk pa' mcʉ́' a, po' o gɑ́ sɔmywə kɑ fa'tə mcwyɛ'nyə mɔ.
8
Nə́ nə míŋ, po pɑ́ pɑ́ nə ta' nwə yɑmu', bɑ nthamtə nə ghəghʉɔ pyə shɑ pɔ, ŋkhuŋnyə mfɑmfɑ́ nə pɑ́ sa' wɔ, po ghə tʉm cɔmmtso, bɑ fi'nɑ hɑ si.
9
Ka po pa' nwə cwəpuŋ nə mnwə cwəpuŋ, po kɑ lɑ yəmtə ba' yəmtə. Gɛ̌ po pɑ̀ nyəŋ pɑ byǎnyə́, nə pa' a ywə yə pu lə cwɔ' wɔ nə a, po'o gɑ po sɔ' bɑ pɑ tsʉ́ mcʉ' byanyə.
10
Nə pa' mo pɑ shə́ŋ nə kuŋ vɔk, biŋ jɔ mtyɛ'dzʉ́ pɑpuŋ bɑ e gɔ lwɔ' tʉm e nə nwə cwəpuŋ ba mkwɔptə shwə myə́ nə ghɔm mfʉ̀m.
11
Bɑ e gɔ khʉ́ nwə cwəpuŋ, ghə nwə pɑpúŋ, cəŋ hwitə, pɑ̀ ghiŋ pɑ́ jʉm o.
12
Nə pa' mnyə Cyəpɔ jɔ́ pɔ dəŋdəŋ ba mtə̀ŋ myə pɑ ntheŋ nə mcwyɛ'nyə map. Da' gə sə́ Cyəpɔ tə fɛ́ de pɑ ghə nwə cwəpùŋ pɑ.
13
Pɑ wɑ̌ ghə cwəpùŋ nə po nə cwə yə pǒ wə dəmnyə nə ghə pɑpúŋ?
14
Ba tə po'o, po pɑ gɔ́ yɔ pɑ̀ go'o bi pɔmnəŋ nə nwə dəŋdəŋ bɑ pǒ bɑ mpúŋtsé. Ka po pwɔk wap, tʉm tsɔ kɑ va'.
15
Da' gɑ po hɑ pɑ mku' nthʉm tʉ́m po bi Kristo yə e bɑ Cyəpɔ a. Po nə cwə guŋ bɑ byap nə siŋ ywə yə pǒ mɔktə a bi pɔ pyə wap hə́ŋ wɔ a.
16
Da' gɑ̀ gə po'o pɑ́ nə byǎnyə́ pu a mku', biŋ gə tʉ́m pɑpuŋ, po'o gɑ́ nə nwə yə pu bɑwə nthɛmnɛ mɔ nə a, a sǒ kú pɔ pyə wap nthébya nə ghiŋ pɑpúŋ tsɔ shyə́ m nə́ Kristo a.
17
Nə pa' dzə̌ bɑ́ nə yɔgǒ' nə nə ghə pɑpúŋ bi a pɑ́ pa' Si jap á shyə́ nə́ nə ghə cwəpùŋ.
18
Nə pa' kwa' yʉ́ Kristo bɑ ě pfʉ nə mhɔ, pfʉ́ ŋkwicʉ̌m, yʉ mo dəŋdəŋ nə thə pɔ tə pɑ dəŋdəŋ po'o gɑ́ e lɑ wɔ gɔ dzə̌ Si, yʉ́ yə e bɑ ě pfʉ́ nə bap nɑ́, da' gɑ̀ shyə́ m̀ nə Zhwenyə jam nə vʉ̌ a.
19
A po'o tə a bɑ é lě gɔ siŋ Cuŋ pɑpúŋ ba m̀ bi mzhwenyə myə a bɑ dyə́ cɛ̌ a,
20
bi mtʉɔthə́ pyə wap lə́ bɑ cwə dzə̀, cwə yə Si lə́ jɑwə nthɔm tʉ́m tsyə, nə mtyɛ'dzʉ́ myə Noe lə bɑwə ŋkwɑ pɛ yə da' pǒ mdùŋ pɔ, pɔ hɔ̌m lə vɔk nthʉm o a nə shyə a.
21
A lə́ bɑ́ fo' kwǐshyə́ yə a bvɔk wɔ cwəlɔ a: A tə́ bɑ́ nə nə́ sɔk mviŋ bap ná pɑ́, a bɑ́ nə nə́ biŋ bi Si, nə tʉ́m pɑpuŋ. A bvɔk wɔ shyə́ m nə nə́ yam nə vʉ̌ Yeso Kristo.
22
Yeso Kristo bɔ bɑ kɛ́bəŋ, bɑ nə ghəŋ tʉɔ Si, pɑ aŋgəle, ba guŋ nə sa' pu a guŋ tʉɔ awɛ pɑ ju'nyə e.1 PƐTRƆ 3:1
1 PƐTRƆ 3:2
1 PƐTRƆ 3:3
1 PƐTRƆ 3:4
1 PƐTRƆ 3:5
1 PƐTRƆ 3:6
1 PƐTRƆ 3:7
1 PƐTRƆ 3:8
1 PƐTRƆ 3:9
1 PƐTRƆ 3:10
1 PƐTRƆ 3:11
1 PƐTRƆ 3:12
1 PƐTRƆ 3:13
1 PƐTRƆ 3:14
1 PƐTRƆ 3:15
1 PƐTRƆ 3:16
1 PƐTRƆ 3:17
1 PƐTRƆ 3:18
1 PƐTRƆ 3:19
1 PƐTRƆ 3:20
1 PƐTRƆ 3:21
1 PƐTRƆ 3:22


1 PƐTRƆ 1 / 1PƐ 1
1 PƐTRƆ 2 / 1PƐ 2
1 PƐTRƆ 3 / 1PƐ 3
1 PƐTRƆ 4 / 1PƐ 4
1 PƐTRƆ 5 / 1PƐ 5