A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 PƐTRƆ 21
Po'o lə po wa' guŋ nə cɔk awɛ ba guŋ ŋkhə́ŋkhə́ awɛ, guŋ nthi nə tsɛ bǔ awɛ, guŋ ghi'nyə awɛ, ba guŋ nthi nə tʉ tsǒ mo cwəpuŋ nə́ŋ.
2
Də́ŋdə́ŋ pa' pó bwǎ pyə pú wə tə dzə́ wap a, po cəŋ pʉɔ tə ŋi'nyə ghɔ̀m, po'o gɑ po cyə́ m̀ nə́ e ŋkwyə nə ywə vɔk,
3
bi a pɑ gɑ pǒ zhwi'tə gɑ Cyəpɔ bɑ ě puŋ a.
4
A gɔ cyə m̀ nə yɔ nə fʉ'tə nɑ gɔ bəŋ e, yʉ yə e bɑ gwɔ' yə a tə pfʉ́ a pɑ́, yə pɔmnəŋ lə wǎ', da' gɑ Si cwɔ' e, dəŋ dzə e,
5
tə ba wɔ yɔ́ dəŋdəŋ pa' mwɔ' tə pfʉ a, pu pəm wɔ, po pɑ pa' dyə zhwenyə, po pɑ cu'tə pɑ nuŋpwɔ', cu'tə dɔlɔ̌, nə pɑ nuŋpwɔ' Zhwenyə, pwɔ' pɑpúŋ bi Si shyə m̀ nə Yeso Kristo.
6
Nə pa' a bɑ nthʉ́m ŋwa'nyə gɑ: Yɔ, gɑ̌ wə jap gwɔ' phə pa' Sion gwɔ' shicǐ, gwɔ' mtʉɔdəŋ Mo yə ě yap tʉm tsyə́ nə é a, bɑ sǒ tə́ gɔ sɔ' kú é pɑ́.
7
Bi wɔ pɑ piŋ, mku' pɑ bi po da' gɑ bi pɑ tə piŋ, gwɔ' yə pɑ pə́m pa' lə wa' a, lě ji gwɔ' phə́ pa'.
8
Biŋ bɑ gwɔ' fa'tə̀, ghǔ gwɔ' yə a gə mo vʉ si a. Wap shwɔ' mkwə map nə nə́ kɑlə́ wap kəŋnyə nə nə piŋ ghɔ̀m, a piŋ bɑ pɑ ywə yə a lə bɑwə byap wap a.
9
Da' gɑ sɔ' m̀ nə po, pǒ bɑ gwya shicǐ, cu'tə nuŋpwɔ' fò, guŋ dɔlɔ̌, pɔ pɑ pyə Si lə cwɔ' wap a, po' o gɑ po pɑ shyanyə mnwə gwyə́ gwyə́ mo yə e lə kě wɔ nə nthəm nə jʉ̌m, ŋkho nə ŋkha' e yə pɑpuŋ a.
10
Wɔ pyə́ po lə bɑ dzə̀ po lə pɑ́ pɔ pyə́ a, da' gɑ́ biŋ bɑ cwəlɔ bɑ pɔ Si a; wɔ pyə a lə bɑ po kɑ ghə cɔmmtso, da' gɑ bɑ cwəlɔ bɑ pǒ ghə cɔmmtso Si a.
11
Wɔ pyə́ gɑ̌ ŋkhùŋ wɔ te' a, po pɑ́ pa' mcyəjyə biŋ bɑ mghʉɔ, gɑ̌ wə səso wɔ gɑ po tɔm nɑ tsɔ nə tsə ghi'nyə bap nɑ́ tsyə a do' tʉm mò shù a.
12
Po ghə kwa' ghiŋ pɑpuŋ cəcɑ pɑ tə pɑ́ pɑ Yudea, po'o gɑ́ dəŋ pa' wap nə nthɛmnɛ mɔ gɑ pǒ bɑ pɔ cwə̀pùŋ a, mfa' mɔ myə pɑpuŋ khyɛ' wap, wap ghu'tə Si nə tyɛ'dzʉ́ yə e gɔ sɔ' a.
13
Po pɑ ju'nyə nə guŋ mzhəŋ myə pɔmnəŋ yap nə́ nə sa'a, shyə́ nə Cyəpɔ. Po yu'nyə bi fo yə gʉ' gwyə bɑ m̀ bi a,
14
po yu'nyə bi gɔpna' yə e jap e gɑ́ e pɑ́ nyəŋ shɛ thə pɔ cwəpuŋ, biŋ bɑ go'tə pɔ pɑpúŋ a.
15
Nə pa' ywə yə Si shəŋ a bɑ́ gɑ́ po ghə nwə pɑpuŋ, a cɑ́ mshwə mkhəkhʉɔ pu a mfʉmnyə pɔ̀.
16
Po vɔk pa' pɔ pyə wap tə́ bɑ mkwɔ a pɑ, da' gɑ́ ka po lɑ yɔ nə́ cyətə́ pɑ ŋkwɔ nə gə ywə nə hwyətə tʉm shɔkcɔk tsɔ. Po vɔk pa' mghɛ fa' Si a.
17
Po hɑ́ mku' bi guŋ pɔ awɛ, po kúŋ mfɑ́ pɔ́, po pwɔk Si, po hɑ mku' bi fo.
18
Wɔ mkwɔ, po yu'nyə mtá pɔ nthʉm nə sə́ŋ, po lə yu'nyə da' pyə pɑpuŋ pu a pyə byanyə pyǎnyə pɑ́, po yu'nyə ba pyə́ shɔk cɔk.
19
Nə pa' nə tɔmtʉ̌m nə gǒ' yə mǒ jɔ yá pɑ́ pɔpɔ shyə́ m nə́ nə pwɔk Si a bɑ kwa' gho' Si.
20
Bi a pɑ a kwi' dəŋ mo nə kɑ nə cwə yə o piŋ mshɔm nə nwə yə wə nə shəŋ a? Da' gɑ o ghə nwə pɑpúŋ, tə bɑ jɔgo' nə́, nthʉmtʉm tsǔ, bɑ a bɑ gho' nə mnyə Si.
21
Nə pa' a bɑ ywə yə pu lə́ ŋkhe wɔ nə a. Nə pa' ba Kristo yə́ bɑ e lə́ yɔgo' nə po, nthak fo' bi po, gɑ po pɑ giŋ nə mkwə myə́.
22
Yʉ́ yə e la tə́ hɔ sɔmywə, sɔm mfʉ́m lə nə nthəm shwə e.
23
Yʉ́ yə pu lə yəmtə e, e lə pa', bɑ nthʉm go' e lə cɔ́k, da' gɑ nthak guŋ mnwə awɛ nə bǔ gɛ fyɛ' dəŋdəŋ.
24
Yʉ́ yə e lə lɑ nɑ e ŋkwa mhɔ mɔk pɑ nə ŋkwɔ bɛnyəpɛnyə, po' o gɑ cwə yə ě pfʉ́ nə mhɔnwə mɔk pɑ a, pɑ vɔk nə nwə dəŋdəŋ; yu yə mfiŋ myə lə yɛ̀ wɔ a.
25
Po lə bɑ pǒ pitə pa' pǒ jʉ̀jʉ̀ a, da' gɑ́ cwəlɔ pǒ bɑ pǒ fɛ bɑwə de m nə ghə̌ŋ byap dzə́ biŋ bɑ byap mtʉ́m mɔ.1 PƐTRƆ 2:1
1 PƐTRƆ 2:2
1 PƐTRƆ 2:3
1 PƐTRƆ 2:4
1 PƐTRƆ 2:5
1 PƐTRƆ 2:6
1 PƐTRƆ 2:7
1 PƐTRƆ 2:8
1 PƐTRƆ 2:9
1 PƐTRƆ 2:10
1 PƐTRƆ 2:11
1 PƐTRƆ 2:12
1 PƐTRƆ 2:13
1 PƐTRƆ 2:14
1 PƐTRƆ 2:15
1 PƐTRƆ 2:16
1 PƐTRƆ 2:17
1 PƐTRƆ 2:18
1 PƐTRƆ 2:19
1 PƐTRƆ 2:20
1 PƐTRƆ 2:21
1 PƐTRƆ 2:22
1 PƐTRƆ 2:23
1 PƐTRƆ 2:24
1 PƐTRƆ 2:25


1 PƐTRƆ 1 / 1PƐ 1
1 PƐTRƆ 2 / 1PƐ 2
1 PƐTRƆ 3 / 1PƐ 3
1 PƐTRƆ 4 / 1PƐ 4
1 PƐTRƆ 5 / 1PƐ 5