A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

YAKOP 51
Wɔ mzhí pɔ, po lɔ̌ tə́ thə́ nə ghəghʉɔ yə ǎ wə byap wɔ a!
2
Tsə fʉ' tsɔ bɑ ǎ pì, mdzə mɔ bɑ mcwəcwə tsʉ́nyə́.
3
Gɔl yɔ ba tʉɔ ŋkhap yə ǎ bi po a bɑ ǎ ghəm mkapfə́, mkapfə map pɑ gɔ sɔ' pɑ nyəŋ shɛ thə́ po, khə mnɑ́ mɔ́ pa' mɔk a. Pǒ bɑ pǒ lwɔ' ywə nə byap cwə jʉm!
4
Ŋkhap mghɛ fa' pyə wap dɑ tsə pé po nyəŋ ŋkhiŋ a, pǒ tɔm. Wap cwè, lɔ tsap ghɔ tə ŋkho mtə́ŋ Cyəpɔ Sabaot.
5
Po lě gə vɔk pɑpúŋ, vɔk fʉ́' dəmca'. Po lě jwyə́ tsɔ́ nə cwə nə pfyə́tə mcyə.
6
Po lě nyəŋ shɛ thə́ mo dəŋdəŋ, jwə e: E lə fəŋnyə bǎ muywə dzə̌ po.
7
Mfɑ̌mfɑ́, po kɑ lo'nyə tə̌ Cyəpɔ sɔ̌'. Po lɑ fo' nə́ dzʉ́'nè: E byap nthɔm pɑpuŋ myə a nthəm nə cǎ' a tə lo'nyə́ nə́ nə cwə yə e ka wuŋ ŋkhap dzə nthɔ̌m pu a jʉm nthɔm a.
8
Ba wɔ yɔ, ka po lo'nyə̀, pɔ tɔm tʉ́m tsɔ nə pa' cwə yə Cyəpɔ gɔ sɔ' a wə gɔptə́.
9
Mfɑ̌mfɑ ka po pɑ shwé nə wɔ́ wɔ cəcɑ̌ po, po'o bwɔk gɑ pú kɑ sɔ' fyɛ' wɔ. Po yɔ́: Gɛ fyɛ̌' tiŋnyə jyə̀dyə̌.
10
Mfɑ̌mfɑ́, pɔ pyə pɑ mo fo' wap nə gǒ', ba nə tɔm tʉ̌m a, a bɑ mghɔm ghɔm Si pyə wap lə ghɔmnwə nə tsǒ Cyəpɔ a.
11
Po yɔ́: Pyə̌ go'tə pɔ pyə́ wap nthɔm tʉ́m tsap nə cwə ghəghʉɔ a. Po lě ju' mcuŋ Yob nə nə́ tɔm tʉ̌m biŋ jɔ ywə yə Cyəpɔ lə bɑwə shəŋ a nə pa' tʉ̌m Cyəpɔ bɑ ǎ ghu', e piŋ gə cɔ́mmtso.
12
Da' gɑ mfɑ pɑ, nə ləŋdzə, ka po pɑ ŋkhɔ́ mkɔ, ka po kɔ kɛ́bəŋ, kɑ sicǎ' lə, kɑ bǎ nə ya nthi lə. Yɔ ə̌ŋ pɑ ə̌ŋ, yɔ gɛ̌ pɑ gɛ̌ po'o gɑ po kɑ kǒ nə fyɛ'.
13
Mu' mo nə po pɑ jɔgo', e cwyɛ'nyə̀ Si. E pɑwə ŋwɛnyə́, e zhwɔp mzhwɔpshyə́.
14
Mu' mo nə po pɑwə gǒ, e ghə pu ké mghətso Cu'tə pɔ Kristo, wap lɑ mwɑ̌ jwɔ' e nə tsǒ Cyəpɔ, biŋ shwyɛ'nyə́ Si nə e.
15
Mcwyɛ'nyə̀ piŋnthʉm gɔ yɛ gɛ gho bɔ, a Cyəpɔ pʉ' e, bi a pɑ bɑ e hɔnwə, bɑ Si gɔ nə cwyɛ' e.
16
Po pɑ biŋ mhɔ mɔ cəcɑ̌ po, biŋ bɑ shwyɛ'nyə Si cəcɑ̌ po nə wɔ́wɔ́, po'o gɑ po yɛ̌. Gʉ̌' bɑ nə mcwyɛ'nyə mo dəŋdəŋ, a pɑ́ fa'.
17
Elia lə bɑ mo pa' wɔk pɑ̀ a; e lə lɑ̌ kwa' gʉ' piŋnthʉm shwyɛ'nyə Si gɑ bəŋ kɑ lú, bəŋ lə lú dəmcǎ' nə gu'dzʉ́ tə́ gə mŋwə́ nthɔ̌k.
18
E nəŋ biŋ shwyɛ'nyə Si, kɛbəŋ hɑ bə̀ŋ, cǎ' yam nthɔ̌m.
19
Mfɑ́ pɑ, a pɑ gɑ mu' mo nə po hɔ məjyə, nə nwə nyənyɔ, pu piŋ dɑ e bɑnyə́ nə məjyə,
20
po zhyə gɑ mo yə e dɑ mo yə e hɔ məjyə a nə bɑnyə nə məjyə dəŋdəŋ gɔ vɔk mo bɔ piŋ ghə mhɔnwə jɔmyɔ̌m mi.YAKOP 5:1
YAKOP 5:2
YAKOP 5:3
YAKOP 5:4
YAKOP 5:5
YAKOP 5:6
YAKOP 5:7
YAKOP 5:8
YAKOP 5:9
YAKOP 5:10
YAKOP 5:11
YAKOP 5:12
YAKOP 5:13
YAKOP 5:14
YAKOP 5:15
YAKOP 5:16
YAKOP 5:17
YAKOP 5:18
YAKOP 5:19
YAKOP 5:20


YAKOP 1 / YAK 1
YAKOP 2 / YAK 2
YAKOP 3 / YAK 3
YAKOP 4 / YAK 4
YAKOP 5 / YAK 5