A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

YAKOP 41
Mshɛ́ fɑ m hɑ́, mshǔ fɑ m hɑ́ cəcɑ̌ pǒ? Tə nə tsə́ tsyə a buŋ wɔ, bɑ do' nə kam nə mɔ a pɑ a?
2
Pǒ gi'nyə, po lə nəŋ gə sɔmywə; pǒ bɑ pɑ zhwə pɔ̀, biŋ bɑ ŋkhíŋ pɔ, da' gɑ la' a pɑ dɑ wɔ dɑ m sɔm jyə̀. Pǒ do'shù nthinthi. Po tɑ́ bɑ pǒ ghə sɔmywə pɑ, nə pa' po tə bɑ pɑ ló ywə pɑ.
3
Pǒ do ba ywə po lə ghə̌ ywə bɔ, nə pa' ywə yə pǒ do a bɑ yə́ pɑ́ da' ywə yə po gɔ sím nə yɔ ŋwɛnyə bapnɑ a.
4
Mgəgə́m! Po ka zhyə́ gɑ nə kùŋ dzʉ́ bɑ nə pɔ̀ Si a? Mo yə e shə́ŋ nə pɑ so dzʉ̌ a, bɑ gɛ bò Si.
5
Kɑ pǒ ŋkwɛ gɑ́ Ŋwa'nyə gɔm pɑ́ pɔpɔ gɑ: Si shəŋ gɑ́ zhwényə yə e gə a cwə nə po a pɑ́ da' bi e do e a?
6
Da' gɑ e ŋkwi' pɑ mɑ gho' bi pɑ̀. A po'o tə ŋwa'nyə gɔm gɑ: Si tə ŋkhuŋ pɑ ŋa'nɑ pɑ́, da' gɑ bɑ shɔm pɔ pyə wap fi' nɑ tsap hɑ si a.
7
Po yu'nyə bi Si; da' gɑ ŋkhəŋnyə sata, e kʉ́ wɔ gɔ gʉə sʉəsʉə.
8
Po fu'tə nɑ tsɔ́ hɑ bəŋ Si, e fʉ'tə nɑ e hɑ bə́ŋ po. Wɔ mghɛ mhɔ, po sɔk bu mɔ́, biŋ shu' mtʉm mɔ, wɔ pyə́ pǒ bvʉ mghə́ŋ mghə̌ŋ a!
9
Po zhyə́ ghəghʉɔ yɔ, nthʉ́ vʉ dɔ̌. Wi tsɔ́ sɑnyə shʉ' lɔ̀, ŋwɛnyə yɔ cʉ' nə cɔ̌m!
10
Po fi' nɑ tsɔ hɑ́ si dzə̌ Cyəpɔ e ŋa' wɔ hɑ thə́.
11
Mfɑmfɑ́ ka po pɑ gɔmnwə nə po cəcɑ̌ po. Mo yə e gɔmnwə nə fɑ é, kɑ fyɛ' fɑ e á lə, gɔmnwə pa' a nə mco', biŋ fyɛ' pa' a mco'; da' gɑ o fyɛ' mco' bɑ o gə m pa' gɛ fyɛ' a, bɑ o tə gə m pa' mo yə e giŋ nə mco' a pɑ̀.
12
A nəŋ nə pɑ̌ po'o da' ta' mo nə pɑ gɛ yap mco', biŋ bɑ gɛ fyɛ': Bɑ mo yə pɑ́ e ghə mo vɔk kɑ gə mo pi a lə. Tə sɔ' m nə o, o bɑ wɑ́ tə bɑ fyɛ' mo yə ě bəŋ o a?
13
Po' o, wɔ pyə pǒ gɔm gɑ tyɛ' ɔ kɑ gɑ yǒ pyə gɔ ghɔ nə yəm tisuŋ, pyə̌ gɔ cwə wə ta'gu' dzʉ̌, pyə gɔ tɛ mtɔ wə, pyə̌ gɔ tsʉ́ bʉ́m;
14
Po ka zhyə pa' vɔk yɔ gɔ ti yo nə pɑ a. Pǒ bɑ pɑ̀ zhwyə̌ yə a nthəm ŋkwi cʉ̌m nəŋ gúŋ mi a!
15
Yɔ̌ pa' po kɑ bɑ gɔ ghɔm gɑ: Cyəpɔ piŋ bɑ pyə ti vɔk, ghə yəŋ kɑ yə lə a,
16
po pɑ ŋwɛnyə pɑ nə ŋa'tə nɑ tsɔ. Guŋ nthi ŋa'tə yə̌ŋ bɑ ǎ pɔk.
17
Mo yə ě zhyə nə ghə nwə pɑpuŋ da' gɑ la' e ghə a, bɑ ě kwa mhɔ.YAKOP 4:1
YAKOP 4:2
YAKOP 4:3
YAKOP 4:4
YAKOP 4:5
YAKOP 4:6
YAKOP 4:7
YAKOP 4:8
YAKOP 4:9
YAKOP 4:10
YAKOP 4:11
YAKOP 4:12
YAKOP 4:13
YAKOP 4:14
YAKOP 4:15
YAKOP 4:16
YAKOP 4:17


YAKOP 1 / YAK 1
YAKOP 2 / YAK 2
YAKOP 3 / YAK 3
YAKOP 4 / YAK 4
YAKOP 5 / YAK 5