A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

YAKOP 11
Myə Yakop, gɛfa' Si pu Cyəpɔ Yeso Kristo bi mtuŋdyə́ shwɔppʉə mgham myə a bɑ a lě sa dzʉdzʉ̌ a: Gɑ̌ ca'tə.
2
Mfɑ̌mfɑ́, po lə kwa' tʉm pɑpuŋ tə́ nə ŋkwi guŋ go' awɛ yə pǒ wə shyə́ m̀ nə a.
3
Po zhyə́ gɑ́ mləŋtə myə ǎ wə sɔ' nə piŋnthʉm yɔ a gɔ hɑ nə kyəptʉ̌m bi po.
4
Da' gɑ nə kyəptʉ̌m bɔ ghə po pɑ́ pɔ dɔlɔ̌, pɔ bɑ wap pə̀mtə, pɔ tə bya.
5
A pɑ gɑ́ fʉ̌ yak bi mo nə po, e lo bi Si yə e hɑ bi mo pɑ́ pɔpɔ, hɑ tə cɔk a. Si gɔ hɑ bi e.
6
Da' gɑ e lɑ piŋnthʉm dó, dó tə zhʉ'nyə̀; nə pa' mo yə e jʉ'nyə́ a hwə pa' shyə lɑpʉə yə fəfa ŋkwa mɛnyə a.
7
Mo bɔ kɑ kwɛ gɑ́ pɑ Cyəpɔ hɑ sɔmywə
8
bi mo yə tʉ́m tsyə bɑ ǎ ghaptə̀, la' a pɑ shwə ŋkwi tsʉ' nə ghìŋ tsyə́ a.
9
A fɑ́ yə e bɑ bə́ŋ a ŋwɛnyə́ pa' pu pʉ' é a.
10
Yə mo yə́ e gɛ ywə á ŋwɛnyə pa' pu fi' e hɑ si, nə pa' e gɔ sɔ' cyə pa' tutuŋ mghe a.
11
Nə pa' nǎm sa', nthyə́, gə mghě yə́m, mtutuŋ myə vʉ yə nə ləŋnyə mǐ. A dəŋdəŋ po'o tə́ gɛ ywə gɔ sɔ' ponyə nə mfa' myə́ awɛ.
12
Bùŋtsě bɑ mo yə ě sɔ̀k nə mləŋtə a, nə pa' mləŋtə gɔ cwə́ tə́ mi, e kwi co' fo vɔk yə Si bɑ ě ka'nyə bi pɔ pyə́ wap ŋkhuŋ e a.
13
Mləŋtə ko nə mo e kɑ́ ghɔm gɑ: Mləŋtə mə̌ fɑ bi Si. Nə pa' pɑ́ Si lə sɛ́ nə́ ghə nwə cwəpuŋ, e lə nəŋ bɑ dəŋtə́ mo.
14
Mləŋtə nə sɔ' bǎ nə wɑ̌lə́ fɑ pɑ nə ghi'nyə yə a fəŋtə e, fʉtə́ e a.
15
Mləŋtə bɑ tsʉ̀m dzə́ mhɔnwə̀, mhɔnwə̀ kwyə, ji vʉ́.
16
Mfɑ pɑ̌ pyə gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ te' a, ka po fʉtə nɑ tsɔ:
17
Guŋ ywə pɑpuŋ yə a sɔ' bi mo a, guŋ mcwɔ'fa' pɑpuŋ fɑ m̀ thə́ kɛbə̀ŋ, bi Si, Tá ŋkha' yə e tə́ fɛnyə pɑ́, e lə pɑ gnaknyə, nə kwyəpnyə lə nəŋ bɑ nə e a.
18
E lə̌ shyə m nə yə nə́ kuŋ, nə ghɔm nyənyɔ, dzə́ wɔk pɑ̀, po'o gɑ pɑ pɑ́ mlə́ŋdzə̀ nə ywə yə e lə nyaptə a.
19
Wɔ mfɑ́ pɑ̌ pyə́ gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ te' a, pǒ bɑ pɑ zhyə́. Da' gɑ́ ka mo lo'nyə ju'nwə̀, e kɑ lo'nyə gɔmnwə, e kɑ lo'nyə jɛlúŋ.
20
Nə pa' yɛ̌lúŋ monəŋthə́ tɑ́ gə nwə dəŋdəŋ yə a bɑ̀ yə́ Si a pɑ̀.
21
Po'o lə́ po te mviŋ ba cwəpuŋ nə po; po lɑ hwitə tə ŋkwi ghɔm tsyə a bɑ pu tsə̀ nə po á, a pɑ́ bɑ ǎ ku' nə vɔk vɔ̀k yɔ a.
22
Po pɑ̀ pɔ pyə wap fa' pa' ghɔ̌m gɔm a, po kɑ́ pɑ̀ da' pɔ pyə wap ju' da' nə yu', bɑ fʉtə nɑ tsap a.
23
Nə pa' mo yu' ghɔ̀m, bɑ tə ghə pa' a gɔm a bɑ e hwənyə mo yə e de sə é pa' e nə bɑ a nə kyɛ' a.
24
E jɔ sə́ e, da' gɑ́ shwə tə gɔ̌, guŋ dʉɔnyə pa' e bɑwə shʉ́ a.
25
Da' gɑ mo yə ě yu' kwa' mco' pɑpuŋ, mco' myə a tə dɑ mo gə ŋkwɔ a pɑ́, ju' gìŋ nə, e lə ghə m̀ pa' mo yə e nə yu' e lə pɑwə ju' a, ju' gə pa' a gɔm a, mo bɔ gɔ sɔ' yɔ nwə pɑpuŋ nə fa' tsyə́.
26
Mo sɛ gɑ́ e bɑ́ biŋ Si da' gɑ la' e pɑ nthɔm tʉm e nə ghɔm, bɑ e futə pɑ́ thə nɑ é, yə nə piŋ lɑ pɑ sɔmywə.
27
Nə piŋ dɔlɔ̌, tə sɔm pap mviŋ dzə̌ Si Tá; yə bɔ nthi bɑ nə pɑ dé pó mcyə́ pu a m mpfɔ̌k nthʉm ghəghʉɔ; bɑ bɔmtə́ nɑ e nə dzʉ̌ gɑ́ a kɑ viŋ é.YAKOP 1:1
YAKOP 1:2
YAKOP 1:3
YAKOP 1:4
YAKOP 1:5
YAKOP 1:6
YAKOP 1:7
YAKOP 1:8
YAKOP 1:9
YAKOP 1:10
YAKOP 1:11
YAKOP 1:12
YAKOP 1:13
YAKOP 1:14
YAKOP 1:15
YAKOP 1:16
YAKOP 1:17
YAKOP 1:18
YAKOP 1:19
YAKOP 1:20
YAKOP 1:21
YAKOP 1:22
YAKOP 1:23
YAKOP 1:24
YAKOP 1:25
YAKOP 1:26
YAKOP 1:27


YAKOP 1 / YAK 1
YAKOP 2 / YAK 2
YAKOP 3 / YAK 3
YAKOP 4 / YAK 4
YAKOP 5 / YAK 5