A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EBRAIKA 91
Də̀ŋdzə̀ kɔ lə bɑ ě ghə ŋkhɛ nə sé Si ba dyəsi dəmca'.
2
Nə pa' a lə bɑ pu lě ŋkwɑ nthap, dəŋdzə nthap, pu pɑ̀ ŋkhe gɑ́ Dɔlɔ̌, tsʉ' yə kwɔ' lambu pu tɑpe ba msɛ̌ nə nuŋpwɔ' lə bɑ nə a.
3
Mu' nthap lə biŋ bɑ jʉ̌m batə dzə nə sam yɑpʉə pu ke gɑ Dɔlɔ̌ m dɔlɔ̌.
4
Tsʉ' nə ntho phə̀ damnyəlamnyə lɑ bɑ tsʉ̌' bɑ pu lə tʉɔ gɔl nə gə, biŋ gə ŋkwɔp kɔ, bɑ pu lə gɔl nə sam awɛ; mu' kɔp gɔl lə bɑ nthʉm o, mana pɑ́ nthʉm o, ba pəŋ Aaron bɑ a lě gə mtutuŋ, biŋ gə mbak mghwɔ' myə a lə bɑ pu və ghɔm kɔ nə a.
5
Pɑ kerubɛn ghu'tə lə bɑ dəm ŋkwɔp bɔ, bɑwə dɑ cyəŋnyə yap nə pfɔptə tsʉ' nuŋpwɔ' nə mhɔnwə. Da' gɑ yəŋ tə tsʉ' nə gɔmnwə nə guŋ e awɛ pɑ́.
6
Pú jap guŋ e awɛ po'o, mkamsi pɑ̀ nə fa' fa' tsap, ŋkho nə də́ŋdzə̀ nthap guŋ mcwə awɛ.
7
Da' gɑ nə batə nthap yɑpʉə, da' ŋkhamsi gwyə nə pɑ ŋkho nthʉm o nə ta' cʉ̌m nə ta' gu'dzʉ̌, biŋ nə kǒ nə po'o bɑ ě nuŋpwɔ' mcyə́ nə mhɔ myə́ ba nə myə́ pɔmnəŋ.
8
Zhwenyə dɔlɔ̌ shəŋ po'o nə la'tə gɑ məjyə́ tsʉ' cwyəp jɑtə wuŋ gyɛ', nə cwə yə dəŋdzə́ nthap yɑ̌ pɑwə́ a.
9
A bɑ̀ mtiŋ nə yəŋ gɑ cwə dzʉ̌: Pu hɑ ywə́ biŋ nuŋpwɔ' tsʉ'u, da' gɑ́ bɑ a ka ku'nyə nə ghə gɑ tʉ̌m mo yə e fá' tsɔ fà' a pɑ tə bya.
10
A bɑ pɑ nə nwə ywətsʉ, pu a mlu', bɑ nə nthinthi nə sɔ̀k mo a, a bɑ pɑ́ mfa' monəŋthə́, mfa' myə pu jap po'o tə ghɔ kəm nə́ cwə nə biŋ jap ŋkhɛ̀ a.
11
Da' gɑ́ Kristo lě sɔ' bɑ ŋkhamsi gwyə́ nə tsə́ pɑpuŋ myə a bɑ a tsə sɔ' a. E bɑ ě ko nthap bɑ a piŋ gu' biŋ bɑ dɔlɔ̌, nthap yə tə pɔmnəŋ nə ŋkhwɑ a pɑ, yəŋ la'tə gɑ nthap yə a tə bɑ yəŋ dzʉ a pɑ.
12
Cwə yə Kristo ŋkho nthap dɔlɔ m dɔlɔ̌ ŋkwi cʉ̌m nə miŋ a, e lɑ hɑ mcyə mpɔp kɑ mcyə po mna' lə. E hɑ pɑ kwa' mcyə myə́, biŋ hɑ po' o nə nthé wɔk pɑ dyə mkwɔ mhɔ ŋkwi cʉ̌m.
13
Mcyə mpɔp dzə ba mpɔp mna' ba mvə jwi na' nthoto myə pu sɛ nə pɔ pyə wap bɑ wap ka lɔ a shu' wap pɑ nə mviŋ jum dzʉ̌.
14
Bi a nəŋ bɑ po'o bɑ mcʉ̌m sʉ'ʉ nə mcyə Kristo nə nə cu' wɔp pɑ̀? A lě shyə m̀ nə zhwenyə mama, e hɑ nɑ é bi Si pa' tsə pwɔ' dɔlɔ̌ a. Mcyə myə gɔ sɔk tʉm tsɔk pɑ nə mfa' cwəpuŋ, po'o gɑ pɑ pɑ fa' bi Si nthʉɔtʉɔ.
15
A po'o tə e bɑ́ giŋkam kɔ sə́, mtɔk vʉ́ sə; vʉ́ e bɑ nə nə cyə m̀ nə dɑ hɔnwə myə a lə pɑ̌ nə dəŋdzə kɔ a nə shwyɛ' pɔ, po'o gɑ pɔ pyə pu ké wap a tsʉ mcʉ' mama myə pu lə ka'nyə a.
16
Nə pa' nə tɔkvʉ̌ pɑ si, bɑ a shəŋ gɑ pu yɔ vʉ́ nthɔkvʉ̌.
17
Nə tɔkvʉ̌ nəŋ nə pəmtə bɑ nthɔkvʉ̌ pfʉ́; cwə yə nthɔkvʉ̌ jɑ tə wuŋ pfʉ́ a, mtɔkvʉ́ lə wuŋ bɑ ywə.
18
A po'o tə pu la tə cyətə lɑ pɑ mcyə tə́ nə nthʉ də̀ŋdzə̀ kɔ pɑ.
19
Mosɛ lə ləŋdzə hɑ guŋ mco' awɛ bi pɔmnəŋ pa' Si lə bɑ e nə jap a. E lə pǐŋ dɑ mcyə po mna' ba myə mpop dzə́, ba shyə, nɔk nə ŋwa'nyə mco' pu a pɔmnəŋ shyə́ m nə cɛ̌ izopə pu mnəŋ jʉjʉ pəpɛ.
20
Bɑ gɔm gɑ: Mɔ gɑ bɑ́ mcyə́ kɔ tsyə́ Si jap nə po a.
21
E lə pǐŋ dɑ mcyə bɔ shi' nthap ba guŋ tsə nə nuŋpwɔ'.
22
Nə pa' mco' gɔm gɑ́ pu dɑ pɑ́ mcyə tə́ nə shu' guŋ ywə awɛ, nə pa mcyə pɑ̀ tə pfyə bɑ nə lɑ mhɔ shwyɛ' mo tə bɑ wə pɑ̀.
23
Nə pa' pu ghə po'o nə shu' cyə̀ŋnyə̀ ywə yə ǎ kɛbəŋ a, bɑ nə cu' kwa' ywə yə ǎ kɛbəŋ gɔ cəŋ kwa' pwɔ' tsyə ǎ cəŋtə buŋ a.
24
Kristo tə ŋkho m̀ cwyəp tsyə a bɑ pɑ́ fa' bú monəŋ, bɑ fo' tsyə nyənyɔ a pɑ́. Kristo ŋkho m̀ kɛbə̀ŋ po'o gɑ e ŋwak dzə Si cwəlɔ bi pɑ̀.
25
La' e pɑ gɔ hɑ nɑ é mcʉ̀mmcʉ̌m pa' ŋkhamsi gwyə́ ŋkho cwyəp gùŋ mgu' awɛ pu a mcyə́ dyɛ' a pɑ́.
26
A lə pe' bɑ po'o bɑ e lə́ gɔ yɔgo' mcʉmmcʉ̌m tə fɑ nə cwə nə́ nyaptə dzʉ̌. Da' gɑ a bɑ e lě gə po'o ŋkwi cʉ̌m, nə cwə jʉ̀m, po'o gɑ yə nə lɑ kwa' thə nɑ e nuŋpwɔ' vɑnyə mhɔnwə.
27
A piŋ bɑ po'o, ywə yə a bɑwə byap pɔmnəŋ a pɑ nə pfʉ ŋkwi cʉ̌m, a piŋ nə təm jʉ̀m o bɑ nə fyɛ' a.
28
A po'o tə Kristo bɑ é lě hɑ nɑ e ŋkwi cʉ̌m nə nə nthe mhɔnwə pɔ jɔmyɔ̌m, e piŋ bɑ gɔ la' piŋ tə́m batə mcʉ̌m bʉ́ə, tə a lə piŋ bɑ́ nə nwə mhɔ pɑ, ŋwak bi pɔ pyə́ wap byap é nə ywə vɔk a.EBRAIKA 9:1
EBRAIKA 9:2
EBRAIKA 9:3
EBRAIKA 9:4
EBRAIKA 9:5
EBRAIKA 9:6
EBRAIKA 9:7
EBRAIKA 9:8
EBRAIKA 9:9
EBRAIKA 9:10
EBRAIKA 9:11
EBRAIKA 9:12
EBRAIKA 9:13
EBRAIKA 9:14
EBRAIKA 9:15
EBRAIKA 9:16
EBRAIKA 9:17
EBRAIKA 9:18
EBRAIKA 9:19
EBRAIKA 9:20
EBRAIKA 9:21
EBRAIKA 9:22
EBRAIKA 9:23
EBRAIKA 9:24
EBRAIKA 9:25
EBRAIKA 9:26
EBRAIKA 9:27
EBRAIKA 9:28


EBRAIKA 1 / EBR 1
EBRAIKA 2 / EBR 2
EBRAIKA 3 / EBR 3
EBRAIKA 4 / EBR 4
EBRAIKA 5 / EBR 5
EBRAIKA 6 / EBR 6
EBRAIKA 7 / EBR 7
EBRAIKA 8 / EBR 8
EBRAIKA 9 / EBR 9
EBRAIKA 10 / EBR 10
EBRAIKA 11 / EBR 11
EBRAIKA 12 / EBR 12
EBRAIKA 13 / EBR 13