A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EBRAIKA 81
Kwa' nwə gwyə nə nwə yə pyə̌ gɔm a, a shəŋtə́ bɑ ŋkhamsi gwyə yəŋ yə pɑ gə e, yʉ́ yə a bɑ ě cwə nə ghə́ŋ tʉɔ nə léŋfo fo Si kɛbəŋ á,
2
e fa' mfà' myə tsʉ' u nthʉm nthap dɔlɔ̌ nthap nyənyɔ yə Si nə ŋkwɑ̀ a, la' pɑ́ yə pɔmnəŋ nə ŋkwɑ́ a pɑ́.
3
Bɑ̌ yá ŋkhamsi gwyə lə́ bɑ pú yap e gɑ e pɑ nuŋpwɔ' biŋ hɑ ywə hɑhɑ̌, a pɑwə shəŋ bi é gɑ́ e ghə ywə yə é gɔ hɑ́ a.
4
Kristo lə pe' bɑ pɑ dəmcǎ', bɑ e tə́ bɑ́ bǎ ŋkhamsi pɑ́, nə pɑ pyə shɑ bɑ Si pyə mco' pɑ Yuda jap wap a bɑ nuŋpwɔ.
5
Da' gɑ pɔ bɔ fa' yap pɑ bi mu hwə ywə yə a bɑ kɛbəŋ a, dəŋdəŋ pa' Si lə kamtə́ bi Mosɛ nə cwə yə e bɑ gɔ kwɑ nthap a, e ghɔm bi e gɑ: Yɔ, o gɔ ghə guŋ ywə awɛ pɑ̀ pa' yə ŋ də la'tə o dəm kuŋgǒ a.
6
A nyənyɔ gɑ fa' tsyə a bi Yeso a bɑ kwa' tsyə gwyə nə pa' e bɑ giŋkǎm kwa' nə kɔ̀ pɑpúŋ tsyə nə wà shyə m nə mka'nyə̀ pɑpúŋ a.
7
A lə pe' tə dəŋdzə kɔ pɑ tə bya, bɑ nə lɑ mu' kɔ batə yɑpʉə ŋkwyəpnyə lě tə́ pɑwə.
8
Da' gɑ Si bɑ ě tébya nə pu nə pa' e gɔm gɑ: Yɔ, shɑ mtyɛdzʉ́ wə sɔ̌' yə pyə a tuŋdyə́ Israɛl ba tuŋdyə́ Yuda gɔ wa mu' kɔ sə a.
9
A lə pɑ m pa' kɔ tsyə́ pyə a mtá pap lə wa, nə tyɛ'dzʉ́ yə ŋ də tɔ̌m pu yap dɑ wap nə nthəm Egipto a pɑ. Nə pa' kwa' wap lě tə tɔm kɔ tsɑ̌, ba myə yɑ̌ ŋ dě nthak wap nə́ŋ. Cyəpɔ nə gɔm po'o.
10
Nə pa' yɔ kɔ tsyə a gɔ sɔ' tamtə wɔk pyə a tuŋdyə Israɛl a nə tyɛ'dzʉ́ bɔ a tsɔ gɑ. Cyə pɔ nə gɔm po'o: Gɑ̌ hɑ mco' mə̌ nthʉm mkwɛnyə̀ map. Gɑ̌ gɔ sɔ' və ma nthʉm mtʉm map. Gɑ̌ gɔ sɔ' zhi Si yap wap zhi pɔ pɑ̌.
11
Sɔmmo nə pu tə gɔ sɔ' cəŋ nə zhi'tə yə la' pú kɑ fɑ e lə ghɔm gɑ zhyə Cyəpɔ pɑ. Nə pa' gùŋ yap awɛ gɔ sɔ' zhyə a, tə fɑ́ nə mo ŋkho' kəm nə́ gətso.
12
Nə pa' ŋ tə gɔ sɔ' ghyɛ' cok nə hɔ̀ map pɑ̀. Ŋ də piŋ ŋkhamtə mhɔnwə map.
13
E nə ghɔmnwə nə kɔ sə́, dɑ tsyə dəŋdzə gə tsyə bvò; a piŋ bɑ po'o, ywə yə a ji yə bvo, bɑ bvó a bɑ ywə yə a bɑwə gɔ mi a.EBRAIKA 8:1
EBRAIKA 8:2
EBRAIKA 8:3
EBRAIKA 8:4
EBRAIKA 8:5
EBRAIKA 8:6
EBRAIKA 8:7
EBRAIKA 8:8
EBRAIKA 8:9
EBRAIKA 8:10
EBRAIKA 8:11
EBRAIKA 8:12
EBRAIKA 8:13


EBRAIKA 1 / EBR 1
EBRAIKA 2 / EBR 2
EBRAIKA 3 / EBR 3
EBRAIKA 4 / EBR 4
EBRAIKA 5 / EBR 5
EBRAIKA 6 / EBR 6
EBRAIKA 7 / EBR 7
EBRAIKA 8 / EBR 8
EBRAIKA 9 / EBR 9
EBRAIKA 10 / EBR 10
EBRAIKA 11 / EBR 11
EBRAIKA 12 / EBR 12
EBRAIKA 13 / EBR 13