A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EBRAIKA 71
Yəŋ Mɛlkisedek, fo Salem, ŋkhamsi Si tə thə́ kɛbəŋ, lə ghɔ̌ pu Abraham yu'tə nə cwə yə́ e lə pɑ̌ fɑ m̀ nə lo' shù nə mfo a, e nyə́ŋ byanyə nə é.
2
Abraham lə́ hɑ ta' jyə nə tsə́ tsyə́ dəŋdəŋ jyə gham bi e. Tsǒ Mɛlkisedek nthútə gɑ́ Fo dəŋdəŋ. E piŋ bɑ fo Salem, a pɑ́ da'tə gɑ fo hwitə̀.
3
Yʉ́ yə a tə bɑ ě ghə ta, e le ghə ma, e lə ghə ŋkhənyə̀, bɑ mtyɛ' dzʉ myə ka ghə tsʉ' yə a ntho' nə a, vɔk e lə nəŋ gə dhə e, da' gɑ́ e bɑ pa' Mú Si a, bɑ ŋkhamsi mama.
4
Po yɔ dəŋ pa' mo bɔ bɑ ě ghu', mo bɔ yə Abraham hɑ ywə ta' jyə nə dəŋdəŋ jyə gham nə tsə tsyə́ tsyə̀ pɑpuŋ bi a, e bɑ tá gɑ̌jʉ' nə ŋkhənyə.
5
A nəŋ nə pɑ̌ po'o, pǒ Levi pyə wap bɑ pɑ nuŋpwɔ' a pɑ̀ bɑ mco' yap gɑ wap gɔ pɑ kwi ta' jyə nə dəŋdəŋ jyə gham bi pɔmnəŋ, yəŋ la'tə̀ gɑ bi mfɑ́ pap pyə́ wap bɑ gwya Abraham a.
6
Da' gɑ yʉ yə e tə bɑ nə gwya yap a pɑ́ lě ŋkwi ta' jyə nə dəŋdəŋ jyə ghǎm bi Abraham biŋ nyəŋ byanyə nə mo yə mka'nyə bɑ myə́ a.
7
Pɑ sɔmmo lə nəŋ nthédʉ' gɑ́ gətso nə nyəŋ byanyə nə́ mo ŋkhò.
8
A piŋ bɑ tsɔ'ɔ pɑ kwi' ta' jyə nə dəŋdəŋ jyə ghǎm pɑ pɔ pfʉ́pfʉ̌, da' gɑ ye mo bɔ pɑ̀ mo yə e bɑ́ pɑwə a.
9
Nə ghɔm awɛ piŋ bɑ́ gɑ́ a bɑ ǎ cyə m̀ nə Abraham, ba Levi yə e ŋkwi ta' jyə nə dəŋdəŋ jyə gham a pɑ bɑ pu lě ŋkwi bi e yə́.
10
Nə pa' e lə jɑ nthʉm vʉ' ta gɑ̌jʉ' e tə wap pú Mɛlkisedek yu'tə.
11
Pu lə pe' shyə m nə nə́ pɑ khamsi pɑ Levi gə nwə pəmtə́, nə pa' yə bɔ nthi nə pɑ khamsi nə lə bɑ kuŋ mco' pɑ Israɛl, bɑ pu lě biŋ gɔ shəŋ mu' ŋkhamsi nə ŋkhənyə Mɛlkisedek m gɑ́ kɑ tə cwɔ' e m̀ nə gwya Aaron?
12
Nə pa' nə kwyəpnyə nthi nə nuŋpwɔ' ŋkwyəpnyə mco'.
13
Mo yə pu nəŋ bɑwə gɔm e nthʉm ŋwa'nyə yəŋ a pɑ mo nə tuŋdyə yə pu la m shwɔ' nuŋpwɔ' nə a.
14
A nəŋ bɑ bɑ́ pu zhyə gɑ Cyəpɔ yɔk pɑ nthəm nə ŋkhənyə Yuda, ŋkhənyə yə a bɑ Mosɛ ka ghɔm sɔm nwə nə́ nthʉ́m ŋwa'nyə mco' nə mkamsi a.
15
Pu nəŋ shəŋtə bɑwə jɔ gɑ́ yə bɔ ŋkhamsi wə hwə́ Mɛlkisedek.
16
E lə nəŋ bɑ ŋkhamsi po'o m nə mco' ŋkhədyə pɑ́, e pɑ ŋkhamsi m pa' vɔk e bɑ mama a.
17
Pu gɔm nə e gɑ: O bɑ ŋkhamsi mama m̀ nə yə nthi Mɛlkisedek.
18
A bɑ tsɔ'ɔ po'o bɑ pu wa' dzə mco' nə pa' a ka kwitə nə sɔmywə
19
nə kɑlə mco' ka ghə sɔm nwə pəmtə̀, biŋ jap mu' mɔktə yə pɑpúŋ yə a dɑ wɔk pɑ gɔ bəŋ Si a.
20
A biŋ bɑ́ bɑ Si lě ŋkhɔ mkɔ nə. Pyə shɑ pɔ bɑ wap lě bɑ mkamsi tə mkɔ nə.
21
Da' gɑ Yeso bɑ e nə pɑ ŋkamsi mkɔ ŋkhɔkɔ pɑ nə pa' Si lə ghɔm bi e gɑ: Cyəpɔ lě ŋkhɔ mkɔ nə́, la' e pɑ gɔ la'tə piŋ pɑnyə nə pɑ ŋkhɔmkɔ gɔm gɑ: O bɑ ŋkhamsi mama.
22
A shyə m po'o tə Yeso pɑ bɑ ě zhi cwyə nə kɔ pɑpuŋ.
23
A piŋ nə pɑ̌ po'o bɑ pyə shɑ pɔ lə pɑ̌ mkamsi tə́ jɔm, nə pa' vʉ̌ lə ŋkhɔ gɑ́ wap kə cwə mama.
24
Da' gɑ yʉ, pa' e bɑ mama a, e bɑ ŋkhamsi yə nə nuŋpwɔ' bɑ da' yə́ a.
25
A po'o tə a bɑ ě ku' nə vɔk pɔ pyə wap shyə m nə é gɔ bəŋ Si a mama, nə pa' e bɑ pɑ́wə mama nə pɑ shwyɛ'nyə Si nə pu.
26
Yə̌ŋ biŋ bɑ kwa' pa' ŋkhamsi gwyə yə a lə bɑ shəŋ bi pɑ a bɑ a: Bɑ dɔlɔ̌, bɑ tə́ bya, bɑ ě təm nə mhɔ, bɑ pu kwɔ' e tə dəm kɛbəŋ.
27
E tə́ nuŋpwɔ' guŋ mtyɛ' awɛ pa' pyə shɑ̀ mkamsi gwyə a pɑ. E lə pɑ nuŋpwo dəŋdzə kwa' nə mhɔ myə, biŋ bɔtə nə myə pɔmnəŋ pɑ. A bɑ e lě da' gə ya bɔ ŋkwi cʉ̌m, dɑ kwa' thə́ nɑ e nə gə.
28
Mco' jap pɔ wap pɑ́ mkamsi gwyəgwyə, da' gɑ la' wap pɑ tə bya. Tə ghɔm kɔmkɔ tsyə a nthəm m jʉ̀m mco' a jap ta' Mú yə e gə guŋ ywə awɛ pəmtə mama a.EBRAIKA 7:1
EBRAIKA 7:2
EBRAIKA 7:3
EBRAIKA 7:4
EBRAIKA 7:5
EBRAIKA 7:6
EBRAIKA 7:7
EBRAIKA 7:8
EBRAIKA 7:9
EBRAIKA 7:10
EBRAIKA 7:11
EBRAIKA 7:12
EBRAIKA 7:13
EBRAIKA 7:14
EBRAIKA 7:15
EBRAIKA 7:16
EBRAIKA 7:17
EBRAIKA 7:18
EBRAIKA 7:19
EBRAIKA 7:20
EBRAIKA 7:21
EBRAIKA 7:22
EBRAIKA 7:23
EBRAIKA 7:24
EBRAIKA 7:25
EBRAIKA 7:26
EBRAIKA 7:27
EBRAIKA 7:28


EBRAIKA 1 / EBR 1
EBRAIKA 2 / EBR 2
EBRAIKA 3 / EBR 3
EBRAIKA 4 / EBR 4
EBRAIKA 5 / EBR 5
EBRAIKA 6 / EBR 6
EBRAIKA 7 / EBR 7
EBRAIKA 8 / EBR 8
EBRAIKA 9 / EBR 9
EBRAIKA 10 / EBR 10
EBRAIKA 11 / EBR 11
EBRAIKA 12 / EBR 12
EBRAIKA 13 / EBR 13