A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EBRAIKA 61
Pa' ɑ̌ po' a pɑ fɛnə dé m nə zhi'nwə mghətsó, nthak zhi'nwə po mkəcɔk po nə Kristo nə́ŋ. Pɑ tə gɔ tə́ piŋ zhi cyə ghɔm pɑ, yəŋ la'tə gɑ nə tak mfa' cwəpuŋ nəŋ biŋ Si,
2
nə zhi'tə nwə nə kwǐshyə ba nə nə́ yapbǔ nə mo, nə siŋ nə nə́ yam nə vʉ̌ ba nə jʉɔjʉm fyɛ'.
3
A ywə yə pɑ̌ gɔ ghə bi a pɑ́ gɑ Si piŋ a.
4
Pɔ pyə wap lě ŋkwi ŋkha' biŋ jwi'tə ywə pɑpuŋ yə a fɑ m kɛbəŋ a, pɔ pyə wap lě ŋkwi Zhwenyə Dɔlɔ̌
5
jwi'tə ghɔm pɑpúŋ Si ba gùŋ yə a wə sɔ' a,
6
da' gɑ biŋ bvʉ́tə si a, pɑ wap lə piŋ bʉɔtʉm tsap jyə́ pɑ́. Wap dɑ mfa' map biŋ jap Mú Si bɛnyəpɛnyə gə pu pɑ shap e.
7
Cwə yə ta' tsʉ' ca' nwə shyə bəŋ yə a du nə e biŋ sa' mghe myə a ŋkwitə pɔ pyə wap dzʉ' tsʉ' ca' bɔ, e ŋkwi ba yə byanyə bi Si.
8
Da' gɑ a pɑ́ sa' pɑ mka'tə́ pu a jǔŋ, bɑ pu gɔ yɔ gɑ e ka kwitə, nyəŋ do nə e nə miŋ to e mɔk.
9
Tɑ́ ba tə pa' pyə wə gɔm po' a, wɔ pɔ ŋkhuŋnyə pɑpúŋ, pyə wə jyə gɑ pǒ bɑ m̀ nə ghəŋ pɑpuŋ bɑ m̀ nə ghə̌ŋ ywə vɔk.
10
Si bɑ pɑ̀ dəŋdəŋ; pɑ e lə tʉɔnyə fa' tsɔ ba ŋkhuŋnyə yə po lə la'tə nə tso tsyə nə pa' po lə nə biŋ nə fa' nə pɔ dɔlɔ̌ tə̀ tyɛ̌' ba m cwəlɔ a.
11
Da' gɑ yɔk ywə yə pyə̌ shəŋ a wə bɑ gɑ́ bǎ ya mo lə nə po ghə pɑ nthi gʉ̌' bɔ nə nə nthɔm yə mɔktə, gɑ e kaktʉɔ tə sɔ' miŋ.
12
Po kɑ lɑ gʉ' yɔ biŋ m̀ jʉ̀m, po lɑ fo' nə pɔ pyə wap shyə m nə piŋnthʉm pu a kaktʉɔ ŋkwi mcʉ' ywə yə Si ŋkha'nyə a.
13
Cwə yə Si lə hɑ mka'nyə bi Abraham a, sɔmmo yə e cyə e tə bi a pɑ́ e lɑ e ŋkhɔ mkɔ a lə pɑwə; a pɑ po' e kɔmkɔ pɑ kwa nə thə nɑ́ é,
14
biŋ gɔm gɑ: Əŋ gɑ gɔ nyəŋ byanyə nə o hɑ dù gwya bu.
15
Pa' Abraham lə kaktʉɔ a, e lě jɔ mka'nyə bɔ a pəmtə.
16
Pɔmnəŋ dɑ pɔ pyə wap cyə́ wap a nə ŋkhɔmkɔ, bɑ dɑ ywə nthʉcwyə nə mka'nyə bwɔk fəŋnyə̀.
17
A po'o tə Si pɑ shəŋ nə la'tə bi pɔ pyə́ e hɑ mka'nyə bi pu a gɑ a tə gɔ kwyəpnyə́ pɑ, ŋkhɔ mkɔ nə.
18
A mnwə məbʉə myə pɑ a lə kwyəpnyə, mnwə myə pɑ cwanwə lə pɑ nə bi Si a, mnwə bɔ hɑ kaktʉɔ nthʉɔtʉɔ bi pɑ̀ pyə a bɑ pɑ lě gwa' guŋ pǒtsə awɛ nthɔm mɔktə yə pu lə ka' bi pɑ a.
19
Mɔktə bɑ bi pɑ bɑ pa' gwɔ' nə shəŋ kənu' dəm shyə nə vɔk yɔ pɑ. Mɔktə bɔ bɑ pɑ a le kwyəpnyə, bɑ ǎ lɛtə́ bɑ nthwɔk dəŋdzə lɔm dzə nə sam dyə Si kɛbəŋ gɔ tə kho nə tsʉ' dɔlɔ̌ nthʉm dyə.
20
A bɑ tsʉ' yə Yeso lə ləŋdzə nə pɑ ŋkhonə bi pɑ a, nə pa' e lə cʉ̌ ŋkhamsi gwyə mama nə yə nthi Mɛlkisedek.EBRAIKA 6:1
EBRAIKA 6:2
EBRAIKA 6:3
EBRAIKA 6:4
EBRAIKA 6:5
EBRAIKA 6:6
EBRAIKA 6:7
EBRAIKA 6:8
EBRAIKA 6:9
EBRAIKA 6:10
EBRAIKA 6:11
EBRAIKA 6:12
EBRAIKA 6:13
EBRAIKA 6:14
EBRAIKA 6:15
EBRAIKA 6:16
EBRAIKA 6:17
EBRAIKA 6:18
EBRAIKA 6:19
EBRAIKA 6:20


EBRAIKA 1 / EBR 1
EBRAIKA 2 / EBR 2
EBRAIKA 3 / EBR 3
EBRAIKA 4 / EBR 4
EBRAIKA 5 / EBR 5
EBRAIKA 6 / EBR 6
EBRAIKA 7 / EBR 7
EBRAIKA 8 / EBR 8
EBRAIKA 9 / EBR 9
EBRAIKA 10 / EBR 10
EBRAIKA 11 / EBR 11
EBRAIKA 12 / EBR 12
EBRAIKA 13 / EBR 13