A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EBRAIKA 51
Bǎ ya ŋkhamsi gwyə lə yə e nthəm cəcɑ̌ pɔmnəŋ a, pu jap e nə nwə pɔmnəŋ, nə nwə pɔmnəŋ pu a Si. Fa' tsyə́ bɑ nə pɑ hɑ ywə biŋ nuŋpwɔ' nə mhɔnwə pɔmnəŋ.
2
Kwa' yʉ́ gɔ ku' nə yu' pɔ pyə a bɑ wap ka zhyənwə, bɑ hɔ məjyə á, nə pa' ba kwa' yʉ́ yə bɑ pwa ko nə e mghəŋghəŋ.
3
A piŋ shyə m nə pwa bɔ e pɑ gɔ pɑ nùŋpwɔ' nə mhɔnwə pɔmnəŋ nuŋpwɔ' bɑ nə myə́ mhɔnwə.
4
Sɔmmo tə shwɔ' nɑ́ é pɑ yʉ́ nə tsɔ gɑ fa' pɑ̀. Pu kwi fa' bɔ m̀ bi Si nə pa' yʉ nə ŋkhe mo, dəŋdəŋ pa' a lə pɑ̌ nə Aaron a.
5
A po'o tə Kristo látə́ shwɔ' nɑ e pɑ yʉ́ nə ghu'tə̀ nə pɑ ŋkhamsi gwyə pɑ́; e lə ŋkwi m bi mo yə e lə ghɔm bi e gɑ: O bɑ mú a, myə tyɛ' ɔ, gɑ̌ tsə o
6
dəŋdəŋ pa' tsɔ ghɔm gɑ̀: O bɑ́ ŋkhamsi mama nə yə̀ nthì Mɛlkisedek.
7
Yʉ́ nə lə bɑ nə cwə vɔk e dəmcǎ' bɑ hɑ mcwyɛ'nyə pu a nə pu'bǔ, dɑ cwe pu a shyətsə́ nə hɑ po'o bi mo yə a lə bɑ pɑ́ e vɔk e nə vʉ̌ a, et piŋ ju' mcwyɛ'nyə myə shyə m nə yə nə yu'nyə̀.
8
Ba pa' e lə bɑ pɑ Mú, e lə cyə̌ nə gǒ' ji'tə nə yu'nyə,
9
pa' e lə piŋ gɔ tə ŋkhəm a, e lě shʉ' nwə ywə vɔk mama bi pɔ pyə wap yu'nyə e a,
10
nə pa' a bɑ Si yap e gɑ ŋkhamsi gwyə́ nə yə nthi Mɛlkisedek.
11
A wə sɔ' m̀ nə́ yəŋ nwə bɑ pɑ̌ ghə mghɔm nə te', bɑ nə nəŋ nthutə mnwə bɔ tʉɔ te' nə pa' po bɑ po zhi pɑ tə lo'nyə ju'nwə.
12
Po lə bɑ gɔ pɑ mghɛ la'tə tə tyɛ̌', tə pǒ ja tyɛ' ɔ bɑwə shə́ŋ gɑ pu zhi'tə wɔ dzə pǒ mnwə̀ nə mghɔm Si. Pǒ bɑ po ghɔ tə biŋ bɑwə byap pɑ bʉɔ mú, nə tsʉ' ywətsʉ nthʉɔtʉɔ.
13
Mo yə e jɑwə núŋ pʉɔ a, pɑ́ e lə zhyə́ nə sɛnwə nə nwə dəŋdəŋ, nə pa' e bɑ pɑ mubwǎ.
14
Tə sɔ' m̀ nə mghətso, wap dzʉ́ ywətsʉ nthʉɔtʉɔ, nə pa' a bɑ wap cyə m nə vɔk yap jyə nə zhyə ywə pɑpuŋ ba ywə cwəpùŋ.EBRAIKA 5:1
EBRAIKA 5:2
EBRAIKA 5:3
EBRAIKA 5:4
EBRAIKA 5:5
EBRAIKA 5:6
EBRAIKA 5:7
EBRAIKA 5:8
EBRAIKA 5:9
EBRAIKA 5:10
EBRAIKA 5:11
EBRAIKA 5:12
EBRAIKA 5:13
EBRAIKA 5:14


EBRAIKA 1 / EBR 1
EBRAIKA 2 / EBR 2
EBRAIKA 3 / EBR 3
EBRAIKA 4 / EBR 4
EBRAIKA 5 / EBR 5
EBRAIKA 6 / EBR 6
EBRAIKA 7 / EBR 7
EBRAIKA 8 / EBR 8
EBRAIKA 9 / EBR 9
EBRAIKA 10 / EBR 10
EBRAIKA 11 / EBR 11
EBRAIKA 12 / EBR 12
EBRAIKA 13 / EBR 13