A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EBRAIKA 41
Pɑ pwɔk, nə pa' cwə yə́ mka'nyə̌ nə ko nə hwitə e jɑ pɑ si a, pɑ pwɔk gɑ ka mu' mo nə pɑ kɑ wuŋ nyəŋ yə pɑ gɑ e gɔ wuŋ jʉ̀m.
2
Nə pa' ba wɔk pɑ bɑ́ pɑ́ kwi Cùŋ pɑpuŋ pɑ́ pa' pɔ bɔ a. Da' gɑ ghɔm tsyə wap lə yu' a lě tə kwitə́ wap, nə pa' pɑ yu' ghɔm bɔ lě tə́ ghə́ piŋnthʉm.
3
Wɔk pɑ pyə a bɑ pɑ̌ ghə piŋnthʉm a, pɑ ŋkho nə hwitə́ yə e gɔm nə gɑ́: Nə pɑ ŋ də yɛlúŋ ŋkhɔ́mkɔ̀ gɑ: Pú gɔ la' yɔ pa' wap gɔ ko nə hwitə̀ a lə! Bɑ fa' tsyə lě nəŋ da' bəmtə́ tə́ fɑ nə cwə nə nyaptə dzʉ̌,
4
nə pa' pu gɔm nə tyɛ' sɔmbʉə gɑ: Si lə hwìtə nə guŋ fà' tsyə awɛ nə batə tyɛ' sɔmbʉə.
5
Biŋ ŋkwi' bɑ gɔm nthʉm ŋwa'nyə yɔk pɑ gɑ: Bi a wap la' ŋkho nə hwitə a lə.
6
Pɔ pyə wap lə ləŋdzə ju' ghɔm Si a lě tə ko nə hwitə bɔ, shyə m nə tʉɔthə́ yap. Da' gɑ bi a pɑ shɑ pɔ piŋ ŋkho nə.
7
A ywə yə a gə tə Si piŋ jap mu' tyɛ'dzʉ khe gɑ tyɛ' ɔ, gɔm nthʉm ŋwa'nyə David yə pɑ ji gɔm a gɑ: A pɑ tyɛ' ɔ po yu' gi é, ka po sɔk mtʉm mɔ́.
8
Nə pa' a pɑ gɑ Yoswa lə ghə̌ gɑ pɑ́ hwitə, bɑ e latə́ gɔm a pɑ́ mu' tyɛ'dzʉ́ dyɛ' pɑ̀.
9
Hwitə́ tyɛ' Sabat bɑ pu yap yá bi pɔ̀ Si.
10
Nə pa' mo yə ě ko nə hwitə̀ é a, bɑ ba yʉ́ yə́ to' nə hwitə̀ nə mfa' myə́ dəŋdəŋ pa' Si lə hwitə̀ nə myə a.
11
Pɑ lo'nyə́ nə ko nə hwitə bɔ tə̌ fo' tʉɔthə́ kɑ ghə̌ sɔmmo vʉ́ nə mhɔ.
12
Ghɔm Si bɑ ǎ cwə nthʉɔ, gʉ̌' pɑ nə́, bɑ a pìŋ shɔk tə shyə guŋ mnyə mcɔk bʉə awɛ. A ŋkhonyə tə gap lam mo pu zhwenyə e, gap zhəŋ kwé pu mhə̌m. A fyɛ' ywə yə mo ju' nthʉm tʉm e biŋ ŋkwɛnyə a.
13
A tə́ shyə tə yɔ sɔmywə yə Si lə pə̌m a pɑ́; guŋ ywə awɛ bɑ nə mnyə myə́ bɑ pɑ sòsò, mnyə myə́ pɑ nthɔm guŋ ywə awɛ. Pɑ gɔ sɔ yap guŋ mɔk pɑ mnwə awɛ pɑ́ dzə̌ é.
14
Pa' a bɑ pɑ̌ ghə ŋkhamsi gwyə, bɑ e lə ntwɔk nə mkɛbəŋ, Yeso, Mu Si a, pɑ tɔ́m piŋnthʉm yɔk pɑ pɑpuŋ.
15
Pɑ tə bɑ pɑ̌ ghə ŋkhamsi gwyə yə e tə́ bɑ e ka ku' nə zhyə pwa yɔk pɑ a pɑ. Pu lə lə̌ŋtə́ e nə guŋ mghə́ŋ awɛ pa' wɔk pɑ a, da' gɑ́ la' e hɔnwə̀.
16
Pɑ cəŋtə gɔ pɑ mdzə tə pwɔk bəŋ leŋ fo gho', po'o tə gə cɔmmtso biŋ sɔ' jɔ gho' gɑ cwə ku' pɑ ghə kwitə̀.EBRAIKA 4:1
EBRAIKA 4:2
EBRAIKA 4:3
EBRAIKA 4:4
EBRAIKA 4:5
EBRAIKA 4:6
EBRAIKA 4:7
EBRAIKA 4:8
EBRAIKA 4:9
EBRAIKA 4:10
EBRAIKA 4:11
EBRAIKA 4:12
EBRAIKA 4:13
EBRAIKA 4:14
EBRAIKA 4:15
EBRAIKA 4:16


EBRAIKA 1 / EBR 1
EBRAIKA 2 / EBR 2
EBRAIKA 3 / EBR 3
EBRAIKA 4 / EBR 4
EBRAIKA 5 / EBR 5
EBRAIKA 6 / EBR 6
EBRAIKA 7 / EBR 7
EBRAIKA 8 / EBR 8
EBRAIKA 9 / EBR 9
EBRAIKA 10 / EBR 10
EBRAIKA 11 / EBR 11
EBRAIKA 12 / EBR 12
EBRAIKA 13 / EBR 13