A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EBRAIKA 31
A po'o, mfɑ dɔlɔ̌, pyə Si ŋkhe wɔ a, po pɑ dé m nə Yeso, gɛ nthəm Si biŋ bɑ ŋkhamsi gwyə nə piŋnthʉm yɔk pɑ̀ yə pɑ biŋ a.
2
Nə pa' Si bɑ e lě shwɔ' e nə fa' bɔ.
3
E lě ju'nyə bi e, bɑ dəŋdəŋ pa' Mosɛ yə a bɑ pu və nə e gɑ: E lě bɑ dəŋdəŋ nthʉm guŋ dyə Si awɛ.
4
Bǎ ya pa' lə bɑ ě ghə mo yə e lə pəm e a, mo yə e nə́ŋ bəm guŋ ywə awɛ pɑ́ Si.
5
Mosɛ bɑ e lě bɑ dəŋdəŋ nə guŋ dyə Si awɛ, bɑ gɛfa' ŋkwinthɛ̌ nə ywə yə Si lə bɑ gɔ ghɔm a.
6
Da' gɑ Kristo bɑ dəŋdəŋ pa' Mu bɑ pu yap e nə thə dyə Si. Pɑ piŋ bɑ dyə e bi a pɑ gɑ pɑ tɔm piŋnthʉm yɔ pɑ ba mɔktə yə pɑ ŋwɛnyə nə a.
7
A po'o tə dəŋdəŋ pa' Zhwenyə Dɔlɔ̌ gɔm a: Po yu' gi e tyɛ' o,
8
ka po sɔk mtʉ́m mɔ́ pa' cwə yə po lə tʉɔthə́ bi e, tyɛ'dzʉ́ yə po lə ləŋtə é ghakgo a,
9
yə mtá pɔ lə ləŋtə á, bɑ shəŋ nə yɔ ywə yə gɑ̌ bɑ ya a, wap lə yɔ mfa' mə̌,
10
nə gu'dzʉ́ mghappfʉə. A bɑ po'o tə jɛ́luŋ nə pɔ nə́ yəŋ gɑ wɔ̌dzʉ́. Biŋ gɔm gɑ: Tʉm tsap hɔjyə̀ guŋ mcwə awɛ, pɔ bǎ bɑ wap ka yɔ məjyə a.
11
Nə pa' ŋ də yɛ̌lúŋ ŋkhɔ mkɔ gɑ: Pu gɔ la' yɔ pa' wap gɔ ko nə hwitə a lə.
12
Po pɔmtə́ mfɑmfɑ́ gɑ sɔmmo nə́ po kɑ́ ghə tʉ́m cwəpùŋ tsyə nə cyətə ghə piŋnthʉm gɔ té tsa nə Si nthʉ̀ɔnthʉ̀ɔ a.
13
Po pɑ hɑ kaktʉɔ cəcɑ̌ po wɔ wɔ, guŋ mtyɛ'dzʉ awɛ nə nthə́ pa' dzʉ tyɛ' ɔ yə ŋwa'nyə gɔm a gɔ nə cwə a. Po'o gɑ sɔmmo nə po kɑ kəŋnyə nə yu', gə mhɔnwə futə e.
14
Pɑ bɑ pɑ̌ zhi mso ghiŋ Kristo, bi a pɑ gɑ pɑ tɔm pɑpuŋ tə miŋ pa' pɑ lə nə ntho' a.
15
Nə pa' a bɑ pu ghɔm gɑ: Po yu' gi e tyɛ' ɔ, ka po sɔk mtʉm mɔ pa' cwə yə po lə nthʉɔthə́ bi e a.
16
Kwa' pɑ wɑ̌ lə ju' nthʉɔthə́? A la tə́ bɑ guŋ pɔ pyə wap lə cyə m jʉ́m Mosɛ nthəm Egipto a pɑ́ a?
17
E lə yɛ̌lúŋ nə wɑ̌ nə gu'dzʉ́ mghappfʉə? A la tə bɑ nə pɔ pyə wap lə hɔnwə̀, mpfə map vʉtə ghakgo a pɑ́ a?
18
E lə nəŋ ŋkhɔ́ mkɔ bi wɑ̌ gɑ e tə́ gɔ ko nə hwitə̀ e a, tə a bɑ pɑ bi pɑ tʉɔthə́ bɔ?
19
Pɑ̌ piŋ jɔ gɑ wap lě tə ko nə́ bɑ a shyə m̀ nə yap nə cyətə ghə piŋnthʉm.EBRAIKA 3:1
EBRAIKA 3:2
EBRAIKA 3:3
EBRAIKA 3:4
EBRAIKA 3:5
EBRAIKA 3:6
EBRAIKA 3:7
EBRAIKA 3:8
EBRAIKA 3:9
EBRAIKA 3:10
EBRAIKA 3:11
EBRAIKA 3:12
EBRAIKA 3:13
EBRAIKA 3:14
EBRAIKA 3:15
EBRAIKA 3:16
EBRAIKA 3:17
EBRAIKA 3:18
EBRAIKA 3:19


EBRAIKA 1 / EBR 1
EBRAIKA 2 / EBR 2
EBRAIKA 3 / EBR 3
EBRAIKA 4 / EBR 4
EBRAIKA 5 / EBR 5
EBRAIKA 6 / EBR 6
EBRAIKA 7 / EBR 7
EBRAIKA 8 / EBR 8
EBRAIKA 9 / EBR 9
EBRAIKA 10 / EBR 10
EBRAIKA 11 / EBR 11
EBRAIKA 12 / EBR 12
EBRAIKA 13 / EBR 13