A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EBRAIKA 21
Pɑ zhyə́ gɑ́ pɑ gɔ cəŋtə tɔm cuŋ yə pɑ̌ ju' a, bwɔk gɑ pɑ kɑ ghiŋ m jyə dyɛ'.
2
Ghɔm tsyə pɑ aŋgəle lə ghɔm cwə dzə a lě da'tə dəŋ pa' a lə bɑ a. Bǎwɑlə yə e lě tə ghiŋ nə a, yə e lě nthʉɔthə nə a lě ŋkwi mcwɔ'fa' myə a kuŋyə a.
3
Pa gɔ vɔk nə nyəŋ shɛ thə pɑ m gɑ kɑ bi a pɑ yə pɑ kəŋnyə yən nthi ywə vɔk? Pa kwa' yʉ Cyəpɔ bɑ e lě dəŋdzə siŋ yá, ba pɔ pyə wap lə yu' Cyəpɔ a piŋ gɑ ǎ po'o nə dəŋ e.
4
Ba Si piŋ nyəŋ dəŋ nə yap nə kwinthɛ̌ shyə m nə mtiŋ ba m nə msya nthinthi, ba nə nə́ hɑ Zhwenyə Dɔlɔ̌ nə pa' e nə jɔ a.
5
Nə pa' a tə bɑ m̀ bi pɑ aŋgəle tə Si bɑ ě hɑ dzʉ́ yə pɑ gɔm a pɑwə sɔ' a pɑ. A bɑ pu ghɔm nə dzʉ̌ bɔ nə mu' tsʉ' gɑ:
6
Monə̌ŋ bɑ kɑ̀ tə́ o pɑ ŋkhantə é? Kɑ̀ mú mo lə tə o pɑ́ bɔmtə e?
7
A bɑ ǒ na' fi' e hɑ si nə pɑ aŋgəle; O nyəŋ ghu'tə pu a mku' nə e.
8
Si lě jap guŋ ywə awɛ to mkwə e. Si lě nə ghə gɑ́ guŋ ywə awɛ pɑ́ ju'nyə e, é lə tak sɔmywə gɑ a kɑ cyətə yu'nyə e pɑ. Da' gɑ pyə tə́ guŋ bɑwə jɔ gɑ́ guŋ ywə awɛ bɑwə ju'nyə e pɑ́.
9
Pyə wə jɔ ta' ywə: A pɑ gɑ́ mo yə pu lə fi' e hɑ si nə pɑ aŋgəle a, Yeso, e bɑ ě cyə̀ m nə go' vʉ̌ yə e jɔ a ŋkwi co'fò ghu' ba mku'. A po'o tə a shyə m̀ nə gho' Si, go' vʉ́ Yeso pɑ bɑ e jɔ po'o nə guŋ pɔ awɛ.
10
A lə púŋ bi mo yə guŋ ywə awɛ bɑ̀ pɑ yə́, biŋ bɑ shyə́ pɑ m̀ nə é tə bɑwə, yʉ yə e lə biŋ bɑwə shə́ŋ nə lɑ pɔ jɔmyɔ̌m gɔ nə ghu'tə̀ a, gɑ e ghə a pəmtə shyə m̀ nə́ ghəghʉɔ mo yə e gə ywə vɔk yap a.
11
Nə pa' Mo yə e dɔnyə pɔmnəŋ ba pɔ pyə e dɔnyə wap a nthəm pɑ nə ta' tsʉ'. A po'o tə sǒ lə pɑ ŋkhú é nə ké wap gɑ mfɑ́ pyə́
12
biŋ gɔm gɑ: Gɑ̌ gɔ sɔ' pɑ siŋ tso tsǔ bi mfɑ pɑ̌, gɑ̌ gɔ pɑ zhwɔp mku' mǔ cəcɑ́ cu'tə.
13
Biŋ gɔm gɑ: Myə, gɑ gɔ pɑ́ yaptʉm nə e. Bɑ m gɑ: Gɑ̌ yəŋ, myə ba pǒ pyə Si hɑ wap bəm a.
14
A po'o tə pa' wap bɑ pɔ bapnɑ pu mcyə a, Yeso ba yʉ yə́ bɑ e lě shʉ' pa' wap a nə bapnɑ. A pɑ po'o shyə m̀ nə vʉ é e tsa'tə Sata yə gʉ' vʉ lə bɑ bi a.
15
Biŋ ŋkhyɛ' pɔ pyə nə pwɔk vʉ̌ lə bɑ ǎ lɑ wap gə mkwɔ nə guŋ yap vɔk awɛ a.
16
Nə pa' e tə́ kwitə́ pɑ́ pɑ aŋgəle pɑ̀, e ŋkwitə́ gwya Abraham.
17
A po'o tə e lə bɑ gɔ pɑ nə guŋ ywə awɛ pɑ pɑ pa' mfɑ pyə́ a, po'o tə zhi ŋkhamsi gwyə́ shɔ́mmtso, giŋjyə̀ bi Si nə nə́ vɑnyə mhɔnwə pɔmnəŋ.
18
Nə kɑlə́ pa' kwa' yʉ́ lə yɔ̌go' a, e ku' nə kwitə pɔ pyə́ gǒ' ko nə pu a.EBRAIKA 2:1
EBRAIKA 2:2
EBRAIKA 2:3
EBRAIKA 2:4
EBRAIKA 2:5
EBRAIKA 2:6
EBRAIKA 2:7
EBRAIKA 2:8
EBRAIKA 2:9
EBRAIKA 2:10
EBRAIKA 2:11
EBRAIKA 2:12
EBRAIKA 2:13
EBRAIKA 2:14
EBRAIKA 2:15
EBRAIKA 2:16
EBRAIKA 2:17
EBRAIKA 2:18


EBRAIKA 1 / EBR 1
EBRAIKA 2 / EBR 2
EBRAIKA 3 / EBR 3
EBRAIKA 4 / EBR 4
EBRAIKA 5 / EBR 5
EBRAIKA 6 / EBR 6
EBRAIKA 7 / EBR 7
EBRAIKA 8 / EBR 8
EBRAIKA 9 / EBR 9
EBRAIKA 10 / EBR 10
EBRAIKA 11 / EBR 11
EBRAIKA 12 / EBR 12
EBRAIKA 13 / EBR 13