A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EBRAIKA 131
Kuŋnyə mfɑmfɑ pɑ bɑ́ cəcɑ̌ po.
2
Ka po tʉɔnyə nə lɑ mghʉɔ, nə pa' a lě shyə m̀ nə nə lɑ mghʉɔ, shɑ pɔ nyəŋ pɑ aŋgəle dyə.
3
Po pɑ ŋkhamtə pɔ pyə wap m̀ dyə cɛ a, pa' cwə yə po a pú nə bɑ mghɛ cɛ a; bɑ ŋkhamtə pɔ pyə pu wə dɑ wap jɔgo' a, nə pa' ba wɔ yɔ bɑ pǒ ghə nɑ pa' wap a.
4
Lɔmdyə pɑ ywə mku' bi guŋ pɔ awɛ ba kǒdyə lɔmdyə pɑ tə mviŋ nə pa' Si gɔ sɔ' fyɛ' pɑ ghə ghap pu a pɑ kathə́.
5
A nə kùŋ ŋkhǎp nə́ kɑ pɑ shya ghiŋ tsɔ; po pɑ ŋwɛnyə nə ywə yə pǒ ghə a, nə pa' kwa' Cyəpɔ gɔm gɑ: Gɛ̌ ŋ tə gɔ tak o nəŋ pɑ: ŋ də wa' o.
6
Tə bi a pɑ cəŋtə gɔm nə guŋ ywə awɛ gɑ: Cyəpɔ bɑ gɛ kwitə a, ŋ tə́ gɔ pwɔk sɔmywə pɑ Pɑ́ mo ghə kɑ nə myə?
7
Po pɑ ŋkhamtə pɑ cya wɔ pyə wap lə siŋ ghɔm Si bi po a; po yɔ pa' vɔk yap lə nə miŋ a, biŋ bɑ fo' piŋnthʉm yap.
8
Yeso Kristo tə ŋkwyəpnyə pɑ. E bɑ pɑ yʉ yə e lə bɑ a, yə e bɑ cwəlɔ a, biŋ bɑ gɔ pɑ pɑ yʉ́ guŋ mcwə awɛ.
9
Ka po tak gɑ nthinthi tsə ji'tə zhǐ'tə tsyə a fɑ m̀ dzʉ̌ a fʉtə wɔ. Nə pa' a bɑ ǎ puŋ gɑ gho' Si nə nyəŋ gʉ' nə mtʉ̌m mo shyə ywətsʉ, ywətsʉ yə a la m gə sɔm nwə pɑpuŋ bi pɔ pyə wap gə jyə nə a.
10
Pɑ̌ bɑ pɑ̌ ghə tsʉ' nuŋpwɔ' yə bi a pɔ pyə wap fa' nthap a lə te ywətsʉ yap nə.
11
Nə pa' bap mnɔm pyə ŋkhamsi gwyə dɑ mcyə map gɔ cwyəp nə nə sɔk mhɔ a, pu ntho ya m̀ jʉm pě.
12
A po'o tə Yeso lě nə lɑ mcyə myə lɔnyə pɔmnəŋ, jɔgo' pɑ m jʉm pě.
13
Pɑ təm gɔ̌, pa pú yu'tə m̀ jʉm pě, pɑ piŋ gɑ pu yəmtə wɔk pa pú.
14
Nə pa' a tə bɑ pɑ̌ ghə gúŋ mama dəmcǎ' po'o pɑ; pɑ bɑwə shəŋ guŋ yə a gɔ lá'tə pɑ a.
15
Pɑ cyə m nə Yeso nuŋpwɔ' mzhwɔp ghamtə̀ bi Si guŋ mcwə awɛ, yəŋ la'tə gɑ ywə hɑhɑ mshwə myə a ŋkhe tso tsyə a.
16
Ka po tʉɔnyə nə pɑ gə nwə pɑpuŋ biŋ ŋkwitə wɔ wɔ, nə pa' a bɑ nthi pwɔ' tsyə a buŋ Si a.
17
Po pɑ ju'nyə bi pɑ cya wɔ, biŋ bɑ gə ywə yə wap yap a; nə pa' wap byap mtʉm mɔ, bɑ gɔ sɔ' ghɔmnwə nə bi Si. A po'o tə a pɑ́ shəŋ gɑ po ghə wap lɑ ŋwɛnyə̀ fǎ', nə pa' wap lɑ yɛlúŋ fá' bɑ a tə gɔ kwitə wɔ pɑ́.
18
Po cwyɛ'nyə Si nə pyə nə pa' pyə̌ zhyə gɑ́ pyə ghə kwa' tʉm dɔlɔ̌, biŋ bɑwə ŋkhaktʉɔ nə ghiŋ pɑpuŋ nə guŋ ywə awɛ.
19
Gɑ̌ wə shəŋtə́ do bi po gɑ́ po ghə po'o tə pu pa' a bi po.
20
A Si hwitə̀ yə e lə cyə m̀ nə mcyə́ kɔ mama jam byap dzə́ gwyə nə vʉ̌, Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso a,
21
Si bɔ ghə́ po ku'nyə nə ghə ywə yə ǎ puŋ nə nə́ fa' pa' e shəŋ a. E ghə ywə yə ǎ púŋ bi e a nə pɑ shyə m̀ nə Yeso Kristo yə ghu'tə bɑ bi nə mgu' nə gu' a. Amɛn.
22
Mfɑ̌mfɑ́, po piŋ mghɔm mɔ̌! A bɑ gɑ̌ cya pɑ pǒ mkam ghɔm bi po.
23
Po zhyə gɑ́ pu kě nthak fɑ yɔk pɑ Timotio nəŋ. E lo'nyə̀ sɔ̌' bɑ pyə e gɔ sɔ' yɔ wɔ.
24
Po ca'tə guŋ pɑ cya wɔ awɛ ba pɔ dɔlɔ̌. Pɔ pyə wap Italia a ca'tə wɔ.
25
Gho' pɑ bi guŋ yɔ awɛ. Amɛn!EBRAIKA 13:1
EBRAIKA 13:2
EBRAIKA 13:3
EBRAIKA 13:4
EBRAIKA 13:5
EBRAIKA 13:6
EBRAIKA 13:7
EBRAIKA 13:8
EBRAIKA 13:9
EBRAIKA 13:10
EBRAIKA 13:11
EBRAIKA 13:12
EBRAIKA 13:13
EBRAIKA 13:14
EBRAIKA 13:15
EBRAIKA 13:16
EBRAIKA 13:17
EBRAIKA 13:18
EBRAIKA 13:19
EBRAIKA 13:20
EBRAIKA 13:21
EBRAIKA 13:22
EBRAIKA 13:23
EBRAIKA 13:24
EBRAIKA 13:25


EBRAIKA 1 / EBR 1
EBRAIKA 2 / EBR 2
EBRAIKA 3 / EBR 3
EBRAIKA 4 / EBR 4
EBRAIKA 5 / EBR 5
EBRAIKA 6 / EBR 6
EBRAIKA 7 / EBR 7
EBRAIKA 8 / EBR 8
EBRAIKA 9 / EBR 9
EBRAIKA 10 / EBR 10
EBRAIKA 11 / EBR 11
EBRAIKA 12 / EBR 12
EBRAIKA 13 / EBR 13