A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EBRAIKA 121
Po'o lə, ba wɔk pɑ pyə a bɑ pɑ̌ ghə kwa' du vəŋ mkwinthɛ giŋnyə̌ pɑ pa' pɑ gɔm a, pɑ wa' guŋ pi' ba guŋ mhɔ awɛ myə a bɑ a tsam wɔk pɑ a, biŋ ŋkhaktʉɔ nə khʉdʉ̌ yə pu hɑ gɑ pɑ ŋkhʉ a tə pwa.
2
Pɑ nə khʉdʉ bɑ nthʉ mnyə mɔk pɑ nə Yeso Kristo, mo yə e hɑ piŋnthʉm biŋ gə a pəmtə a. Yʉ́ Yeso yə e lə kəŋnyə ŋwɛnyə yə a lə bɑ yə a, jɔgo' bɛnyəpɛnyə, tə kuso, biŋ shwə nə ghəŋ tʉɔ leŋfo Si a.
3
Əŋ, po kamtə mo yə e lə yɔ yəŋ nthi gǒ' nə thə mghɛ mhɔ a, tə a ghə po kɑ pwa.
4
Pǒ bɑ po ka wuŋ sɔk nthʉm go' tə ŋkhəm nə mcyə nə nə lo'shù nə mhɔ,
5
biŋ bɑ bɑ̀ pǒ tʉɔnyə nthɔk myə pu hɑ bi po pa' bi pǒ a gɑ: Mu a, pɔm tə wak bya Yə Cyəpɔ nthe nə o a. Kə pwa nə cwə yə E shɔktə o a.
6
Nə pa' Cyəpɔ shɔktə Mo yə e ŋkhúŋ e a. E shwɔ mu yə e sɔ' bi e a.
7
Pǒ jɔgo' pa' a a pɑ́ pɑ nə da'tə wɔ jyə pɑpuŋ. Si gə nə po pa' nə po pyə a. A bɑ ya mu yə tap e tə shɔktə e a pɑ?
8
Mo pɑ tə cɔktə wɔ pa' bǎ ya mu a, bɑ pǒ bɑ pó ghɔ́, po lə pɑ pó mò.
9
Pɑ bɑ pɑ̌ ghə mta pɔk pɑ dəmca', wap pɑ́ nthɔk wɔk pɑ, a pɑ buŋ wɔk pɑ. Tə mcʉ̌m sʉ' nə pa' pɑ gɔ fi'nɑ hɑ si bi Ta mzhwenyə tə e hɑ vɔk bi pɑ?
10
Wap nthebya nə pɑ pɑ́ nə mú kam cwə dzʉ̌; tə sɔ' m nə Ta bɔ, e pɑ nthɔk wɔk pɑ bɑ nə ŋkhuŋ pɑ wɔk pɑ po'o gɑ e hɑ dɔlɔ́ e bi pɑ.
11
Pu tə bɑ shɔk mo cwə o bɔ o ŋwɛnyə pɑ. O ŋiŋtə pɑ sə o. Da' gɑ a sɔ' jʉm, pɔ pyə a lě siŋ wap a, a yam nthɔm ŋwɛnyə, nthɔm dəŋdəŋ nə pú.
12
Po ghə bǔ myə a pwa a ba mkwə myə ǎ wə səŋsəŋ a a tiŋnyə dəŋdəŋ.
13
Po piŋ gə məjyə dəŋdəŋ nə mkwə mɔ po'o gɑ ŋkho'tə̀ kɑ vʉsi, e yɛ̌.
14
Po cəŋ gɑ́ hwitə pɑ́ cəcɑ̌ po pu a guŋ pɔ awɛ, biŋ shəŋ ba nə pɑ dɔlɔ̌ yə mo pɑ tə ghə yá bɑ pɑ e lə yɔ Cyəpɔ a.
15
Po pɔmtə gɑ sɔmmo kɑ tə̌m nə gho' Si, bɔmtə gɑ sɔm gɛ́ dzəzə kɑ sa' nthʉm cu'tə, dɑ paknyə sɔ̌' biŋ gə gɑ cu'tə yɔ pǐ tə dǎm.
16
Po pɔmtə gɑ sɔm gəgəm kɑ bɔptə mco' lə kɑ pɑ cəcɑ̌ po pa' Esau yə e lə cyə m nə ta' kɛ̌ ywətsʉ fiŋ nwə shyədzə a.
17
Nə pa' po zhyə gɑ e lə tǐ biŋ bɑ shəŋ nə tsʉ mcʉ̌' byanyə, pu te e nə, tə e piŋ dɔ̌ bǎ gɑ kɑ lə, sɔm nə kwyəpnyə̀ lə pɑwə.
18
Po lě tə ghɔ bəŋ ywə yə pɑ mo kwak pǔ nə a, mɔk gəm ghəm, tsʉ' sosǒ, jʉ̌m, fəfa,
19
gi nthɛ nthuŋtǔŋ ba gi mo. Pɔ pyə wap lə yǔ' tsə bɔ a lě ŋkhəŋnyə nə yu' ghɔm.
20
Nə pa' a lə bɑ wap ka ku'nyə nə tɔm mco' gɑ: Mo yə ě kwak kuŋgo a kə nɔm lə yə e kwak kuŋg a, bɑ pu gɔ lɑ mwɔ' tamtə é.
21
Nə nəŋ jɔ ywə bɔ lə bɑwə gə mo pwɔk tə Mosɛ ghɔm gɑ: Gɑ wə shwɔ̌' biŋ sə́ŋ.
22
Da' gɑ kwa' wɔ bɑ pǒ sɔ bəŋ kúŋ Sion ba m bə̌ŋ tisuŋ Si nthʉɔtʉɔ, yə Yerusalɛm kɛbəŋ, ba mbə̌ŋ pɑ aŋgəle sha'shǔ' bɑ wap cu'tə bɑwə ŋwɛnyə.
23
Pǒ bɑ po sɔ' bəŋ cu'tə mthəsə po pyə a bɑ pu və mtso map thə̀ kɛbəŋ a, bəŋ Si gɛ sa' guŋ dzʉ́ awɛ, ba m bəŋ mzhwenyə pɔ dəŋdəŋ pyə a bɑ wap lɔ a.
24
Pǒ bɑ po sɔ' bəŋ Yeso, giŋjyə̀ kɔ sə́ ba m bə̌ŋ mcyə nə shi' myə a bɑwə gɔm nwə tə shyə myə Abɛ a.
25
Po pɔmtə nə cyətə yu' mo yə ě wə gɔmnwə bi po a! Nə pa' a pɑ gɑ́ pɔ pyə wap lě ŋkhəŋnyə nə yu' nthɔ̌k mo yə e lə bɑwə gɔmnwə bi pu dəmca' a lě tə vɔk shɔ̀m, bɑ ba wɔk pɑ yɔk pɑ, bɑ pɑ tə gɔ sɔ' vɔk nə pɑ́, a pɑ yə pɑ ka yu' mo yə e gɔmnwə bi pɑ kɛbəŋ a.
26
Yʉ́ yə gi e lə ghə cǎ' cʉ'nyə a wə cwəlɔ bɑwə shyanyə gɑ: nə mu' jʉɔjʉm cʉ̌m gɑ gɔ ghə cǎ' ba kɛbəŋ cu'nyə.
27
Nə ghɔm gɑ jʉɔjʉm cʉ̌m po'o bɑ da'tə gɑ guŋ tsə awɛ tsyə a bɑ a ka cwə ŋkwi tsʉ' nə tsə tsyə Si lə nyaptə a gɔ sɔ' mi, a ywə nə yɑwə bɑ pɑ ywə yə pɑ́ a lə ŋaknyə a.
28
Pa' pɑ ŋkwi nəfo tsyə pɑ a lə ŋaknyə a, pɑ tɔm gho' bɔ pɑpuŋ. Pɑ cyə m̀ nə́ fa' bi Si kwa' nə nthi pa' a gɔ puŋ e a, nə fa' bɑ ju'nyə e biŋ bɑ bwɔk e.
29
Nə pa' Si yɔk pɑ bɑ mɔk yə a nkhə guŋ ywə awɛ a.EBRAIKA 12:1
EBRAIKA 12:2
EBRAIKA 12:3
EBRAIKA 12:4
EBRAIKA 12:5
EBRAIKA 12:6
EBRAIKA 12:7
EBRAIKA 12:8
EBRAIKA 12:9
EBRAIKA 12:10
EBRAIKA 12:11
EBRAIKA 12:12
EBRAIKA 12:13
EBRAIKA 12:14
EBRAIKA 12:15
EBRAIKA 12:16
EBRAIKA 12:17
EBRAIKA 12:18
EBRAIKA 12:19
EBRAIKA 12:20
EBRAIKA 12:21
EBRAIKA 12:22
EBRAIKA 12:23
EBRAIKA 12:24
EBRAIKA 12:25
EBRAIKA 12:26
EBRAIKA 12:27
EBRAIKA 12:28
EBRAIKA 12:29


EBRAIKA 1 / EBR 1
EBRAIKA 2 / EBR 2
EBRAIKA 3 / EBR 3
EBRAIKA 4 / EBR 4
EBRAIKA 5 / EBR 5
EBRAIKA 6 / EBR 6
EBRAIKA 7 / EBR 7
EBRAIKA 8 / EBR 8
EBRAIKA 9 / EBR 9
EBRAIKA 10 / EBR 10
EBRAIKA 11 / EBR 11
EBRAIKA 12 / EBR 12
EBRAIKA 13 / EBR 13