A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EBRAIKA 111
Piŋnthʉm bɑ mu' nthi nə ghə mo wim ywə yə o jɑwə mɔktə a, bɑ məjyə nə jyə́ tsə tsyə mo tə́ jɔ a pɑ́.
2
A lə shyə pɑ m̀ nə́ tə pɑ dzə ghə kwǐnthɛ pɑpúŋ.
3
Pɑ̌ shyə́ m̀ nə piŋnthʉm jyə́ gɑ ghɔm Si nə le nyaptə guŋ dzʉ̌ awɛ, a pɑ po'o ywə yə pu jɔ́ a lə pɑ bɑ pu lə́ dɑ pɑ ciŋnyə yɑ nyaptə pɑ́.
4
A lě shyə m nə piŋnthʉm, Abɛ nuŋpwɔ' pɑpuŋ bi Si shyə Kaen. A lě shyə pɑ m nə piŋnthʉm e, e pɑ mo dəŋdəŋ, Si piŋ yə ywə hɑhɑ̌. A shyə m nə tə́ ba tə́ pa' a bɑ ě pfʉ́ a, e yɑwə gɔm pɑ nwə.
5
A lě shyə m̀ nə piŋnthʉm, la' Enɔk cyə nə vʉ̌, la' pu nəŋ biŋ jɔ e, nə pa' Si lə bɑ ě té é; Si le nə té é, bɑ ŋkwinthɛ̌ gɑ yʉ Si kùŋ e.
6
A nəŋ nə pɑ̌ po'o bi a ka piŋnthʉm a, bɑ bi a pɑ́ mo lə púŋ Si, nə pa' mo yə e fʉ'tə nɑ e gɔ bəŋ Si a gɔ ləŋdzə pìŋ gɑ Si bɑwə, biŋ bɑ shwɔ'fà' pɔ pyə wap shəŋ é a.
7
A lě shyə m̀ nə piŋnthʉm, Noe yu' nthɔk Si nə ywə yə pu látə́ guŋ bɑwə jɔ a pɑ́. Noe cəŋtə ju' ywə yə sǐ lə ghɔm bi e a, ŋkhəm pɛ nə́ lə bvɔk tuŋdyə́ e. A pɑ́ po'o e nyəŋ shɛ thə́ dzʉ̌, shʉ' dzʉ́ mcʉ̌' dəŋdəŋ yə a shyə m̀ nə́ piŋnthʉm tə́ bɑ bi mo a.
8
A lě shyə m̀ nə piŋnthʉm, Abraham piŋ pa' Si ŋkhe e a, ju'nyə, gɔ m̀ nə guŋ yə Si lə bɑ́ gɔ sɔ' hɑ bi e a. E lə gɔ pɑ tə zhyə tsʉ' yə e lə gɔ m nə a.
9
A lě shyə m̀ nə́ piŋnthʉm, e ghɔ shwə nthʉm guŋ yə e lə bɑ nə bɑ gʉɔ a, guŋ yə Si lə ka' bi a; shwə nthʉm nthap pu a Isak ba Yakop pɔ pyə mka'nyə lə́ bɑ́ map pu a pu á.
10
Nə pa' wap lə bɑwə byap tisuŋ yə cyə é bɑ ǎ tʉɔ a, yə gɛ və̀ yə e ŋkwɑ tisuŋ bɔ a bɑ pɑ kwa Si a.
11
A lě shyə m̀ nə piŋnthʉm, ba Sara yə́, ba tə pa' e lé bɑ bvo mjwǐ a, e ku'nyə nə ghə gwya e, nə pa' a lə bɑ ě piŋ gɑ mo yə e hɑ́ mka'nyə a bɑ nyənyɔ.
12
A po'o tə a lě shyə m̀ nə́ ta' mbɛ, mo yə e lə bɑ ě wuŋ shʉ' pɑ nə pfʉ́ a, pú e tsə du vəŋ pɔ pa' msɛ kɛbəŋ a kə pa' bvɛ̌ kə́ŋ shyə lɑpʉə a lə.
13
Wap lě pfʉ́ nthʉm piŋnthʉm tə mka'nyə bɔ bəmtə́, da' gɑ́ bɑ wap tiŋnyə gʉɔ sʉəsʉə jɔ má, biŋ jyə́ gɑ wap lə́ bɑ mghʉɔ, bɑ pɑ mkazhùŋ dəmcǎ'.
14
Pɔ pyə wap gɔm po'o a bɑwə shəŋtə da'tə gɑ wap bɑwə shəŋ mu' gùŋ;
15
bi a wap lə́ pe' shyə m̀ nə zhwenyə di'pi yə wap lə tə̌m nə a bɑ wap lě da' bɑnyə nthʉm o.
16
Nə pa' wap biŋ bɑwə shəŋ pɑ mu' gúŋ pɑpúŋ, guŋ m̀ kɛbəŋ. A po'o tə pɑ́ Si lə kuso gɑ pu ké e gɑ Si yap, nə pa' a bɑ ě nyaptə ta' tisuŋ bi pú.
17
A lě shyə m̀ nə piŋnthʉm, Abraham hɑ́ Isak pa' Si lə ləŋtə e a. E lə nə hɑ̌ ŋkwi mú po'o, bɑ e lě ŋkwi mka'nyə̀,
18
Si ghɔm bi e gɑ: A gɔ sɔ' cyə pɑ m̀ nə́ Isak tə o ghə ŋkhənyə̀.
19
E lə bɑwə gɔm gɑ: a pɑ pɑ́ pfə́ mo, bɑ Si ku'nyə nə yam e nə vʉ̌. A lə shyə m po'o tə Si piŋ ba' mú e bi e pa' ta' fo' nwə a.
20
A lə piŋ shyə m̀ nə piŋnthʉm, Isak nyəŋ byanyə nə Yakop ba nə Esau po'o nə nwə yə a gɔ tə́m jʉ́m a.
21
A lě shyə m̀ nə piŋnthʉm, Yakop ku' nə pfʉ, nyəŋ byanyə nə pǒ Yosɛp, biŋ dɑ pəŋ e bʉ' nɑ e ŋwo'nyə gamtə́ Si.
22
A lě shyə m̀ nə piŋnthʉm, Yosɛp ku' nə pfʉ, gɔm pa' pǒ pɑ Israɛl gɔ sɔ' nə tə́m Egipto a, jap pa' pu gɔ sɔ' nə ghə nə mkwe myə́ a.
23
A lě shyə m̀ nə piŋnthʉm, pu tsə Mosɛ, biŋ dwɔ' e nə mŋwə́ tá, nə pa' pɑ tsə e lə bɑ wap yɔ dəŋ pa' mú yap nə búŋ a, wap lə piŋ bwɔk mco' myə fo lə yap a.
24
A lě shyə m̀ nə piŋnthʉm, Mosɛ cwə tə ŋkwyə, ŋkhəŋnyə gɑ pu kɑ́ ke e gɑ mú gò Faraon.
25
E lə cwɔ̌' nə yɔgǒ' pu a pɔ Si, shyə nə cwɔ' ŋwɛnyə nthʉm mhɔnwə nə mu cwə dzʉ̌.
26
E lə yɔ̌ gɑ́ nə yɔgǒ' Kristo bɑ fʉ' bɑ ǎ cyə̀ guŋ mfʉ' myə ǎ Egipto a awɛ, nə pa' mnyə myə́ lə bɑwə jó pɑ mcwɔ'fa' myə a dzə a.
27
A lě shyə m nə piŋnthʉm, e təm Egipto tə pwɔk yɛlúŋ fo, biŋ shyə m pa' e bɑ́ mo bɑ jɔ mo yə pu tə jɔ e a pɑ, e tɔm pɑpúŋ.
28
A lě shyə m nə piŋnthʉm, e tsʉ Paska, biŋ shi' mcyə, po'o gɑ Bɔp tsʉ' kɑ kwak mthəsə po pɑ Israɛl.
29
A lɑ cyə̌ m̀ nə piŋnthʉm, wap sa' Pɛ shyə lɑpʉə m pa' dəmca' jəmtə yəmtə́ a, a piŋ bɑ po'o pɑ Egipto pyə wap lə fo'tə yap a núŋtə nthʉm o.
30
A lě shyə m̀ nə piŋnthʉm, msak pe Yeriko vʉtə si nə cwə yə pu lə tsam e nə mtyɛ'dzʉ́ sɔmbʉə a.
31
A lě shyə m̀ nə piŋnthʉm, Rahab, yə e lə bɑ cʉ'ma' a, e lə pfʉ́ pu a pɑ tʉɔthə́ nə pa' e lə lɑ̌ hwitə dɑ pɑ sitə̀ jɔ́ tsʉ'.
32
Gɑ̌ gɔ kwi' ghɔm gɑ kɑ? Cwə tə̌ wə pɑ́ nə nə siŋ wɔ nwə̀ nə Gedeon, nə Barak, nə Samsom, nə Yɛftə, nə David, nə Samuɛl ba pyə shɑ pɑ ghɔm ghɔm Si pɑ.
33
Wap lě shyə m̀ nə piŋnthʉm do' mnəfo dɑ mguŋ map, gə nwə dəŋdəŋ pɑwə, jɔ pa' mka'nyə Si bəmtə a, shəŋ mnɔm tə ma' nə shwə̀ map.
34
Wap lě shyə m̀ nə piŋnthʉm bi mɔk nthʉɔtʉɔ, bvɔk nə mcɔ̌k mnyə̌dwɔp, jɛ nə mgho biŋ gə gʉ', biŋ nthegʉ' nə shù, jəŋ msəŋwi mghʉɔ.
35
Pɑjwǐ lě shyə m nə piŋnthʉm jɔ pɔ pap pyə wap lə pfʉ̌ a nə yam nə vʉ̌. Da' gɑ shɑ pɔ lě jɔgo', pú fəŋtə mzhəŋ nɑ map shwɔ'tə, wap pfʉtə, ŋkhəŋnyə gɑ pu kɑ kyɛ' wap, po'o gɑ wap sɔ' gə kwa' nə yam nə vʉ̌ yə a puŋ a.
36
Pyə shɑ pɔ lě jɔgo': pu yəmtə wap, dɑ mshɔm shwɔ wap, ŋkwɑ wap, nyəŋ wap cɛ.
37
Pu lə lɑ̌ mwɔ' nthamtə wap, dɑ sɔ́ nə sɔtə wap, wap pfʉ vʉ mnyədwɔp; wap lə bvɔk vɔk pɑ tɑ ghə mla', bɑ ŋkwa gwɔp dzə kɑ mnəŋ dzə lə nə pu, ywə yáp lə pɑwə, pu pɑ hyanyə wap, dɑ wap jɔgo'.
38
Pɔ bɔ lə bɑ dzʉ̌ ka ku'nyə nə pu; wap lə bɑ ŋkha mghakgo pu a mkǔŋgó, bɑ bvɔk nthʉm mtuŋ mwo' pu a m̀ nthʉ̌m ghʉm.
39
Da' gɑ gùŋ yap awɛ pɑ bɑ wap lě gə kwinthɛ pɑpúŋ nə piŋnthʉm yap, bɑ guŋ yap awɛ lě tə yɔ nə pəmtə mka'nyə.
40
Nə pa' cwə yə Si lə bɑ ě pap kwa' ywə pɑpuŋ bi pɑ a, a lə bɑ bi a pɑ wap lə yɔ pa' a bəmtə a tə pa pú bəmtə bɑ pɑ́.EBRAIKA 11:1
EBRAIKA 11:2
EBRAIKA 11:3
EBRAIKA 11:4
EBRAIKA 11:5
EBRAIKA 11:6
EBRAIKA 11:7
EBRAIKA 11:8
EBRAIKA 11:9
EBRAIKA 11:10
EBRAIKA 11:11
EBRAIKA 11:12
EBRAIKA 11:13
EBRAIKA 11:14
EBRAIKA 11:15
EBRAIKA 11:16
EBRAIKA 11:17
EBRAIKA 11:18
EBRAIKA 11:19
EBRAIKA 11:20
EBRAIKA 11:21
EBRAIKA 11:22
EBRAIKA 11:23
EBRAIKA 11:24
EBRAIKA 11:25
EBRAIKA 11:26
EBRAIKA 11:27
EBRAIKA 11:28
EBRAIKA 11:29
EBRAIKA 11:30
EBRAIKA 11:31
EBRAIKA 11:32
EBRAIKA 11:33
EBRAIKA 11:34
EBRAIKA 11:35
EBRAIKA 11:36
EBRAIKA 11:37
EBRAIKA 11:38
EBRAIKA 11:39
EBRAIKA 11:40


EBRAIKA 1 / EBR 1
EBRAIKA 2 / EBR 2
EBRAIKA 3 / EBR 3
EBRAIKA 4 / EBR 4
EBRAIKA 5 / EBR 5
EBRAIKA 6 / EBR 6
EBRAIKA 7 / EBR 7
EBRAIKA 8 / EBR 8
EBRAIKA 9 / EBR 9
EBRAIKA 10 / EBR 10
EBRAIKA 11 / EBR 11
EBRAIKA 12 / EBR 12
EBRAIKA 13 / EBR 13