A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EBRAIKA 101
Mco' da'tə pɑ ciŋnyə mnwə pɑpuŋ myə a bɑwə sɔ' a. A tə́ da'tə kwa' mnwə pɑpuŋ bɔ pɑ; ba tə́ pa' pu nuŋpwɔ' guŋ mcwə awɛ, nə guŋ gu'dzʉ awɛ a, mco' bɑ a ka ku' nə ghə a pəmtə nə pɔ pyə wap gə yá a ŋkwicʉ̌m, wap lə piŋ sɛ sɔm mhɔnwə nthʉm tʉm pu.
2
A lə pe' bɑ po'o bɑ pu lě da' nthak nə núŋ pwɔ' nə́ŋ, nə pa' bɑ a lě da' dɔnyə pɔ pyə wap gə yá a ŋkwicʉ̌m, wap lə piŋ sɛ sɔm mhɔnwə nthʉm tʉm pu.
3
Da' gɑ̀ a shyə m̀ nə yəŋ nə nuŋpwɔ' pu pɑ ŋkhamtə mhɔnwə guŋ mgu' awɛ.
4
Nə pa' mcyə́ mpɔp na ba myə́ mpɔp dzə ka ku' nə té mhɔnwə.
5
A po'o tə́ Kristo nə kǒ nthʉm dzʉ́ gɔm gɑ: O lě tə cəŋ pwɔ' pu ywə hɑhɑ̌, da' gɑ o lě bə́m nɑ́ a.
6
Pwɔ' nthoto ba pwɔ' nə mhɔnwə lě tə púŋ o.
7
A pɑ́ po'o ŋ gɔm gɑ: Gɑ̌ yə̌ŋ, nə pa' ywə yə pu bvə̀ nthʉ̀m ŋwa'nyə dzʉm tsʉ̌m a, pu bvə nə m̀. Ywə bɔ pɑ̀ gɑ: Gɑ̌ sɔ' m Si nə ghə ywə yə o shəŋ a.
8
E də́ŋdzə gɔm gɑ: Pwɔ', ywə hɑhɑ̌, pwɔ' nthoto, ba pwɔ' nə mhɔnwə o lě tə cə́ŋ, a lě tə́ púŋ o. A po'o bɑ ywə yə mco' jap a.
9
E biŋ gɔm gɑ: Yɔ, gɑ̌ sɔ' nə ghə ywə yə o shəŋ a. E bi dzə fa' nə sé Si, biŋ jap mu' batə yɑpʉə.
10
A po' tə a bɑ pɑ lě dɔnyə shyə m nə pwɔ' nɑ́ Yeso Kristo tsyə pu lə nuŋ ŋkwi cʉ̌m mama a.
11
Bǎ ya ŋkhamsi lə́ nthiŋnyə nə tsʉ' fa' é guŋ mtyɛ'dzʉ́ awɛ bɑ fa' fà' tsyə́, bɑ nuŋpwɔ' tsyə a ka ku' nə la' nthe mhɔnwə mo a.
12
Da' gɑ́ kwa' yʉ́ le shwə́ tə nuŋpwɔ' ŋkwi cʉ̌m mama nə mhɔnwə, shwə nə ghə́ŋ tʉɔ Si mama.
13
E bɑwə byap cwəlɔ gɑ mghɛ bò pyə́ cʉ' tsʉ' tʉ́ mkwə myə́.
14
E lě shyə m̀ nə ŋkwi' nuŋpwɔ', dɔnyə pɔ pyə e dɔnyə wap a mama.
15
A ywə yə ba Zhwenyə Dɔlɔ̌ da'tə yə́ bi pɑ a. Nə pa' e lə pɑ̌ tə gɔm gɑ:
16
Yɔ kɔ tsyə gɑ̀ gɔ sɔ' nə tamtə́ nə pu tyɛ' o bɔ a tsǒ, Cyəpɔ ghɔm gɑ: Gɑ̌ gɔ nə hɑ mco' mə̌ və pɑ nthʉ́m mtʉ́m map ba nthʉ́m mkwɛnyə̀ map.
17
Ǎ dɑ la' biŋ ŋkhamtə mhɔnwə map ba mnwə cwəpuŋ map pɑ́.
18
A nəŋ bɑ po'o, tsʉ' yə nə lɑ mhɔ shwyɛ' mo nə a, nə piŋ nuŋpwɔ' nə mhɔ tə bɑwə pɑ.
19
A po'o mfɑmfɑ́ tə́ a bɑ pɑ́ cəŋtə gə nə ko cwyəp shyə m nə mcyə́ Yeso.
20
A bɑ məjyə sə́, məjyə nthʉɔ yə Yeso nthú bi pɑ nə dzə nə sam tsʉ' Dyə Si, yəŋ la'tə gɑ́ nə bapnɑ e a.
21
Pɑ̌ biŋ bɑ́ bɑ̀ pɑ̌ ghə mɑ ŋkhamsi gwyə bɑ pu yap e nə dyə Si.
22
Pɑ lɑ tʉm dəŋdəŋ gɔ bəŋ é, m nthʉ̌m piŋnthʉm tə bya, ba tʉm tsyə a bɑ ǎ lɔ nə guŋ mhɔ tʉm awɛ, ba nɑ yə pu lɑ shyə́ dɔlɔ̌ sɔk a.
23
Ká pɑ pwá, pɑ pɑ́ biŋ mɔktə yɔk pɑ nə gɔ pɑ m dzə̀, nə pa' mo yə e hɑ mka'nyə bi pɑ a bɑ́ nyənyɔ.
24
Pɑ kɑ́ ti cəcɑ̌ pɑ nə nə pɑ nthənyə wɔk wɔk pɑ nə ŋkhùŋnyə bɑ nə mfa' pɑpúŋ.
25
Ka pɑ pɑ̀ ŋkhʉ́ mcu'tə mɔk pɑ̀ pa' shɑ pɔ gə ma nə pɑ ŋkhʉ́ a. Pɑ pɑ́ ŋkhak pɑ tʉɔ nə pa' pǒ wə́ jɔ pa' tyɛ'dzʉ́ wə sɔ' a.
26
Nə pa' pɑ hɔnwə bɑ jyə́, nə cwə yə a bɑ pɑ̌ tsə zhyə nwə nyənyɔ a, bɑ sɔm pwɔ' nuŋnuŋ nə mhɔnwə tə yɑ̌wə pɑ́.
27
Da' nə pyap fyɛ' cwəpùŋ pu mɑ mɔk yə a gɔ sɔ' khə mtʉɔthə́ a.
28
Mo yə ě bvʉ̀ mco' Mosɛ a, pu jwə é tə cɔmmtso, nə cwə yə pɔ pɑpʉə kɑ pɑtá lɑ pɑ́ pɑ kwinthɛ́ nə a.
29
Tə́ mcʉ̌m sʉ'ʉ nə dəŋ go' yə pu gɔ hɑ bi mo yə́ ě nəŋtə Mu Si, jəmtə́ mcyə kɔ myə e lə cyə m nə́ tə́ dɔ, biŋ jəmtə Zhwenyə gho'?
30
Nə pa' a bɑ pɑ̌ zhyə mo yə e gɔm gɑ: Nə pa' bo bɑ bəm myə nə gap mcwɔ'fà'. Biŋ ŋkwi gɔm gɑ: Cyəpɔ gɔ sɔ' fyɛ' pɔ pyə́.
31
A bɑ kwa' mɑ bɔkbɔk nwə nə vʉ nə bu Si nthʉɔtʉɔ.
32
Da' gɑ́ po kamtə́ pa' po lə nə jitə a. Nə pa' po lə wuŋ nə kwi ŋkha' guŋ ŋkho pɑ nə shù yə po lə lǒ' nthʉ́m go' a.
33
Pu pɑ jəmtə wɔ, bɑ shwɔ' mkwə mɔ cwəpùŋ sɔsɔ̌ dəm sim nə mu' ghəŋ biŋ bɑ nə yə́ mu' ghə̌ŋ bɑ pǒ tamtə̀ nə pɔ pyə wap lə jɔ yəŋ nthi go'o a.
34
Po lě biŋ gə yɔ tsʉ' nə ghəghʉɔ mghɛ cɛ́, da' gɑ́ biŋ dɑ ŋwɛ́nyə biŋ gɑ pu lɑ tsə tsɔ, nə pa' po lə bɑwə jyə́ gɑ pǒ ghə mu' fʉ' pɑpuŋ yə a shwə mama a.
35
Ka po pi yɔ nə nə cəŋtə biŋ, a gɔ sɔ' ghə kwa' mcwɔ'fa'.
36
A bɑwə shəŋ gʉ' kaktʉɔ bi po tə po nə gə ywə yə Si shəŋ a, biŋ ŋkwi ywə yə e ŋkhá' bi po a.
37
Nə pa' a cu' kwa' muywə, muywə́ cwə, a mo yə e gɔ sɔ' a sɔ'. E tə gɔ pìŋ cwə pɑ́.
38
Mo a yə dəŋdəŋ gɔ sɔ' vɔk pɑ nə piŋnthʉm, da' gɑ e wa' piŋnthʉm e bɑ tʉm tsɑ̌ tə gɔ piŋ ŋwɛ́nyə nə e pɑ́.
39
Pɑ tə́ bɑ pɔ pyə wap gɔ wa' piŋnthʉm yap sɔ' pi a pɑ́. Pɑ bɑ pɔ pyə a bɑ wap ghə piŋnthʉm nə nə bvɔk mtʉm mɔk pɑ a.EBRAIKA 10:1
EBRAIKA 10:2
EBRAIKA 10:3
EBRAIKA 10:4
EBRAIKA 10:5
EBRAIKA 10:6
EBRAIKA 10:7
EBRAIKA 10:8
EBRAIKA 10:9
EBRAIKA 10:10
EBRAIKA 10:11
EBRAIKA 10:12
EBRAIKA 10:13
EBRAIKA 10:14
EBRAIKA 10:15
EBRAIKA 10:16
EBRAIKA 10:17
EBRAIKA 10:18
EBRAIKA 10:19
EBRAIKA 10:20
EBRAIKA 10:21
EBRAIKA 10:22
EBRAIKA 10:23
EBRAIKA 10:24
EBRAIKA 10:25
EBRAIKA 10:26
EBRAIKA 10:27
EBRAIKA 10:28
EBRAIKA 10:29
EBRAIKA 10:30
EBRAIKA 10:31
EBRAIKA 10:32
EBRAIKA 10:33
EBRAIKA 10:34
EBRAIKA 10:35
EBRAIKA 10:36
EBRAIKA 10:37
EBRAIKA 10:38
EBRAIKA 10:39


EBRAIKA 1 / EBR 1
EBRAIKA 2 / EBR 2
EBRAIKA 3 / EBR 3
EBRAIKA 4 / EBR 4
EBRAIKA 5 / EBR 5
EBRAIKA 6 / EBR 6
EBRAIKA 7 / EBR 7
EBRAIKA 8 / EBR 8
EBRAIKA 9 / EBR 9
EBRAIKA 10 / EBR 10
EBRAIKA 11 / EBR 11
EBRAIKA 12 / EBR 12
EBRAIKA 13 / EBR 13