A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EBRAIKA 11
Si lə ghɔmnwə bi mtǎ cwədzə mcʉm mcʉ̌m, nthi nthi shyə m̀ nə mghɔm ghɔ̀m Si.
2
A piŋ bɑ nə cwə jʉ̀m yəŋ yə pɑ̌ nə a, e ghɔmnwə bi pɑ, kwa' bi pɑ shyə m nə ta' Mú yə e jap e, e pɑ dzʉ́ mcʉ̌' guŋ ywə awɛ, yə e lə cyə m nə e gə guŋ dzʉ awɛ a.
3
Pu shyə m̀ nə Mú bɔ jɔ dəŋ pa' ghu' Si nə dəŋnyə a, ba pa' Si nə bɑ a. E dɑ́ gʉ' ghɔm tsyə́ ŋkwa dzʉ́. E lě shu' pɔ nə mhɔnwə, shwə nə ghəŋ tʉɔ mo yə a bɑ e zhi a tə́ thə́.
4
E bɑ ě cyə pɑ aŋgəle. Si hɑ tso tsyə́, la' a pɑ pa' tsap a.
5
Si fɑ́ gɔm bi yá aŋgəle gɑ: O bɑ mú a, myə, gɑ̌ tsə o tyɛ' ɔ? Kɑ nə kwi' gɔm gɑ: Myə, gɑ̌ gɔ pɑ bi e pɑ́ tá e pɑ bəm bɑ mu?
6
A piŋ nə pɑ̌ po'o, bɑ cwə yə e shya thə́sə mú nthʉm dzʉ́ a, gɔm gɑ: A guŋ pɑ aŋgəle Si awɛ kam mkwi'tə dzə e.
7
A sɔ' m̀ nə pɑ aŋgəle bɑ ě ghə tsɔ ghɔm gɑ: Mo yə e dɑ pɑ aŋgəle pyə́ gə mzhwenyə, biŋ dɑ mghɛ fa' pyə́ gə mgwa mɔk a.
8
Da' gɑ sɔ' m nə Mu, a pɑ́ bɑ pu ghɔm gɑ: Leŋ fò o m Si bɑ mama! Ba m gɑ: O dɑ pɑ dəŋdəŋ tə nə sá' yu nəfò.
9
O lə kuŋ dəŋdəŋ, bɔ cwəpùŋ. A po'o m̀ Si tə Si o bɑ e lě jwɔ' o. Dɑ mwɑ ŋwɛnyə tə nə jwɔ' o, mwɑ nə ŋkhuŋ o shyə́ mso pǔ.
10
Ba m gɑ: Nə nə́ to' m Cyəpɔ, wə nə lə gə dəmcǎ' ba kɛbə̀ŋ bɑ mfa' bú mǔ.
11
Tsə bɔ gɔ sɔ' pfʉtə da' gɑ wə! O bɑ màmà. Ə̌ŋ, guŋ yap awɛ gɔ sɔ' vo pa' dzə a.
12
O piŋ dzʉm wap nə o pa' dzə bəŋ a. Piŋ kwyəpnyə wap pa' pu ŋkwyəpnyə dzə a. Da' gɑ́ wə̀, o tə ŋkwyəpnyə pɑ. Mgu'dzú mǔ lə pɑ gɔ la' mi.
13
E lə̌ fɑ gɔm bi ya nə pɑ aŋgəle gɑ: Cwə nə ghəŋ tʉɔ a. Gɑ̌ gɔ lɑ mghɛ bò pǔ ghə tʉ́ mkwə o?
14
Guŋ yap awɛ tə́ bɑ́ pɑ́ mzhwenyə, bɑ mghɛ fa' Si, bɑ ě təm gɑ wap fa' po' bi pɔ pyə wap gɔ sɔ' kwi ywə vɔk pa' mcʉ' a pɑ a?EBRAIKA 1:1
EBRAIKA 1:2
EBRAIKA 1:3
EBRAIKA 1:4
EBRAIKA 1:5
EBRAIKA 1:6
EBRAIKA 1:7
EBRAIKA 1:8
EBRAIKA 1:9
EBRAIKA 1:10
EBRAIKA 1:11
EBRAIKA 1:12
EBRAIKA 1:13
EBRAIKA 1:14


EBRAIKA 1 / EBR 1
EBRAIKA 2 / EBR 2
EBRAIKA 3 / EBR 3
EBRAIKA 4 / EBR 4
EBRAIKA 5 / EBR 5
EBRAIKA 6 / EBR 6
EBRAIKA 7 / EBR 7
EBRAIKA 8 / EBR 8
EBRAIKA 9 / EBR 9
EBRAIKA 10 / EBR 10
EBRAIKA 11 / EBR 11
EBRAIKA 12 / EBR 12
EBRAIKA 13 / EBR 13