A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

FILEMON 11
Myə Polo gɛ Cɛ Yeso Kristo, ba Timotio mu' fɑ́ bi Filemon so fa' yɔk pɑ yə pɑ̌ ŋkhuŋ é te'te' a,
2
ba m bi Apfia fɑ yɔk pɑ yə mjwǐ, ba m bi Arkipo só shù yɔk pɑ ba m bi cu'tə Pɔ Kristo yə a ŋkho dyə o.
3
Gho' pu a hwitə pɑ bi po shyə m nə Si Tá yɔk pɑ̀ ba m̀ nə Cyəpɔ Yeso Kristo.
4
Gɑ̌ go'tə Si a biŋ bɑ ŋkhe tso tsǔ guŋ mcwə awɛ nthʉm mcwyɛ'nyə̀ mə̌,
5
nə pa' gɑ̌ ju' pa' pu gɔmnwə nə ŋkhùŋnyə̀ ba m nə piŋnthʉm yə a bɑ ǒ ghə nə Cyəpɔ Yeso ba m nə pɔ dɔlɔ̌ awɛ a.
6
Yu nə ghiŋ nə piŋnthʉm pɑ kwa' pa' a shəŋ a: ghə̌ pú zhyə guŋ nwə pɑpúŋ awɛ yə pɑ̀ pɑ ghə shyə m̀ nə nwə Kristo a.
7
Pu siŋ a kwa mɑ́ ŋwɛnyə̀ ba hwitə tʉ̌m: a pɑ́ gɑ́ a cyə́ m nə ŋkhùŋnyə o, mfɑ a O nyəŋ gʉ̌' nə tʉm pɔ dɔlɔ̌.
8
Ba m pa' Shyə m nə Kristo gɑ̌ bɑ gɑ̌ zhyə nə yap ywə́ yə o gɔ fǎ',
9
gɑ̌ yɔ m gɑ̌ gɑ gɔ cyə m nə ŋkhuŋnyə̀ lo ywə bu. Əŋ myə Polo, myə yə gɑ̌ bɑ gɑ̌ vò, myə yə gɑ̌ wə bɑ cwəlɔ bɑ gɛ cɛ̌ nə Yeso Kristo a,
10
gɑ wə shwyɛ'nyə o nə mu a, yʉ́ yə gɑ dzə e dyə Cɛ̌ a, Onesimo.
11
Yʉ́ yə e lə bɑ dzə e lə pɑwə ŋkwitə́ o nə sɔmywə a, e piŋ bɑ cwəlɔ bɑwə ŋkwitə́ wɔk pu a.
12
Gɑ wə ba' e bu yʉ yə ě wə bɑ pɑ́ pa' kwa' tʉm tsɑ̌.
13
Ŋ khɑ́ bɑ bi a pɑ́ dwɔ' é bəŋ m̀ e pɑ fa' bəm nə yu tsʉ' dyəcɛ̌ yə gɑ̌ bɑ nə' shyə m nə Cuŋ pɑpúŋ a;
14
da' gɑ́ gɑ̌ yɔ gɑ́ pɑ ŋ də ghə sɔmywə tə́ o biŋ pɑ́, po'o gɑ́ yəŋ nwə pɑpúŋ kɑ hwənyə m pa' pu nə nthənyə o thənyə a, a pɑ m gɑ pɑ pɑ́ kwa' wə nə ŋkhúŋ.
15
Pɑtyɛ' bɑ Onesimo kɑ na' bak nɑ e nə o nə muywə cwə pɑ gɑ́ pu piŋ hɑ e bu ŋkwicʉ̌m
16
pu lə piŋ hɑ e bu pa' ŋkwɔ a pɑ́, pu hɑ e m pa' mo yə é cyə ŋkwɔ a: ta' fɑ yə pú shəŋtə ŋkhúŋ e a; e shəŋtə bɑ bi mʉə po'o, biŋ bɑ gɔ pɑ bu tə́ cyə po'o, wə yə o bɑ monəŋ biŋ bɑ mo Cyəpɔ a.
17
A pɑ gɑ o zhyə gɑ́ gɑ̌ bɑ fɑ o nthʉm piŋnthʉm, o kwi e pɑ́ kwa' pa' myə a.
18
Bi a pɑ e hɔnwə bu kɑ po e ghə pɑ jǔ lə, o sɛ pa' myə nə gə a.
19
Kwa' myə Polo nə dɑ pu a nə bvə bu: myə nə gɔ sɔ' tuŋ. Ŋ də nəŋ bɑ gɔ kamtə bu gɑ a bɑ bɑ̀ pu ghə jú pɑ́, a biŋ bɑ pɑ́ kwa' wə!
20
Ŋ m fɑ́ a, fà' fà' bɔ bəm shyə m̀ nə Cyəpɔ; hɑ gʉ' bi tʉm tsɑ̌ shyə m nə Kristo!
21
Gɑ̌ shyə m nə yu nə yu'nyə tə' bvə bu, gɑ zhyə gɑ o gɔ ghə tə cyə pa' gɑ nə gɔm a.
22
Piŋ nyaptə ba tsʉ' nə cwə bəm, nə pa' gɑ wə mɔktə gə a gɔ cyə́ m nə mcwyɛ'nyə́ mɔ pu pa' a bí po.
23
Epafra, so cɛ́ a nə Yeso Kristo ca'tə o,
24
ba Markusi, ba Aristarko, ba Demas, pu Lukasi msǒ fa' pɑ̌.
25
A Gho' Cyəpɔ Yeso Kristo pɑ́ bi po.FILEMON 1:1
FILEMON 1:2
FILEMON 1:3
FILEMON 1:4
FILEMON 1:5
FILEMON 1:6
FILEMON 1:7
FILEMON 1:8
FILEMON 1:9
FILEMON 1:10
FILEMON 1:11
FILEMON 1:12
FILEMON 1:13
FILEMON 1:14
FILEMON 1:15
FILEMON 1:16
FILEMON 1:17
FILEMON 1:18
FILEMON 1:19
FILEMON 1:20
FILEMON 1:21
FILEMON 1:22
FILEMON 1:23
FILEMON 1:24
FILEMON 1:25


FILEMON 1 / FIL 1