A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

TITO 21
Da' gɑ sɔ' m nə o, la'tə ywə yə a bɑ ǎ pəmtə zhi'nwə dɔlɔ̌ a.
2
A mvo pɔ kɑ pɑ̌ mkʉə pɔ, wap pɑ pɔ bɑ wap ku'nyə, bɑ jyə dhə nwə, bɑ wap lonyə nə piŋnthʉm dɔlɔ̌, nə ŋkhúŋnyə nə nə́ kaktʉɔ.
3
Ba mvo pɑ jwǐ gɔ pɑ ghiŋ pa' ǎ ku'nyə nə pɔ pyə wap bɑ pɔ dɔlɔ̌: wap lə pɑ gɔm mghɔm cwəpuŋ nə pyə shɑ́ pɔ, wap lə pɑ hɑ nɑ́ tsap nə mlu'. Wap gɔ pɑ́ la'tə nwə pɑpúŋ,
4
pɑ zhi'tə bi mgomgo nə pɑ ŋkhúŋ mthə́ pap pu a po pap.
5
Nə cyətə pɑ̌ gə ya'nyə nwə, nə pɑ nthɔm nɑ tsap, nə pɑ ŋkhaktʉɔ dyə pú, bɑ pɑjwǐ pɑpúŋ, bɑ ju'nyə mthə́ pap po'o gɑ pu kɑ captə ghɔm Si.
6
Tɔk ba pó sə̀m nə pɑ gə nwə m də̀ŋ nə guŋ ywə awɛ.
7
La'tə kwa' nə nɑ́ o mtiŋ fa' pɑpúŋ: nə zhi'nwə dɔlɔ̌, nwə mku'də̀ŋ,
8
nə ghɔm dɔlɔ̌, tsyə pɑ́ mo lə kam tsa a, po'o gɑ gɛ bò kɑ̀ yɔ sɔm cwəpuŋ yə e gɔ ghɔm a, sǒ kú e.
9
Mkwɔ yu'nyə bi mtá pap nə guŋ ywə awɛ, wap kɑ pɑ̌ nthe nwə bi pú,
10
wap kɑ tsǎmnyə sɔmywə. Wap pɑ nyənyɔ bi mtá pap nə guŋ mcwə awɛ; a pɑ po'o a mku' cyə m nə pu bɑ nə zhi'nwə Si gɛvɔk wɔk pɑ̀.
11
Gho' Si bɑ a lě da'tə nɑ e, bɑ tsʉ' yə́ ywə vɔk guŋ pɔ awɛ nthəm nə a.
12
A ji'tə wɔk pɑ nə kəŋnyə nə cyətə́ pǐŋ pɑpúŋ ba nə kəŋnyə nwə dzʉ́ yə̌ŋ, po'o gɑ pɑ cwə̌ nə yəŋ dzʉ̌ tə ghə sɛsɛ nwə, bɑ dəŋdəŋ, gə piŋ pɑpúŋ.
13
Tə bɑ nə byap mɔktə̀ pɑpuŋ ba nə yɔ ghu'tə Si gwyə yɔk pɑ̀, ba gɛvɔk pɔ Yeso Kristo.
14
E lě hɑ thə nɑ e nə pɑ̀ tə́ nə ŋkwi wɔk pɑ bi guŋ mhɔ awɛ, ba m̀ nə nə́ shu' pɔ pyə wap gɔ pɑ̀ pɔ pyə́ a, piŋ pɑ kaktʉɔ nə nə fa' mfa' pɑpúŋ a.
15
Yəŋ gɑ pa' o gɔ ghɔm a, pa' o gɔ səso piŋ lɑ kwa' gʉ̌' nə tɔk pɔ a. A sɔmmo kɑ wak o.TITO 2:1
TITO 2:2
TITO 2:3
TITO 2:4
TITO 2:5
TITO 2:6
TITO 2:7
TITO 2:8
TITO 2:9
TITO 2:10
TITO 2:11
TITO 2:12
TITO 2:13
TITO 2:14
TITO 2:15


TITO 1 / TIT 1
TITO 2 / TIT 2
TITO 3 / TIT 3