A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

2 TIMOTIO 41
Gɑ̌ wə shəŋtə gɔm bu dzə Si ba dzə̌ Kristo Yeso yə e gɔ sɔ' sɔ̀' fyɛ' pɔ mtʉɔ pu a mpfə pɔ a, nə nə́ pa' e gɔ sɔ' la'tə nɑ ba nə nəfo gɑ:
2
Siŋ Ghɔm, shəŋtə shwi'tə nə cwə yə pu wə byap a ba nə cwə yə mo tə̌ wə byap a pɑ́, tɔk pɔ shɔkcɔ́k baptə wap, səso wap, tə́ nə ghə nthɔm tʉ́m tsʉ̌, biŋ dɑ pɑ nə zhi'tə tə́ nə gə.
3
Mu' cwə dzʉ̌ gɔ sɔ' sɔ' yə shɑ pɔ tə gɔ piŋ zhi'nwə dɔlɔ̌ a pɑ́, da' gɑ nə yap nthi yə wap shəŋ nə mtəŋ map a, wap ghə m tá zhi'tə pap wap yɔm.
4
Wap gɔ sɔ' fɛ mtə́ŋ map nə nwə nyənyɔ pɑ yu' pɑ tsə pɔ mkəfeli.
5
Tə sɔ' m̀ nə o, ghə nwə m dəŋ, piŋ ghəghʉɔ, pɑ siŋ cùŋ pɑpuŋ, fa' fà' tsǔ.
6
A sɔ' m nə m̀, bɑ pu tsə hɑ á pa' tsə pwɔ' a; cwə yə gɑ̌ gɔ ghɔ a ku'.
7
Gɑ̌ lo'shù pɑpuŋ, mə̌ dʉ̌ mì, gɑ̌ tɔm piŋnthʉm.
8
Tə fɑ cwəlɔ pu yap co'fo nwə dəŋdəŋ mcwɔ'fa' mə̌ myə Cyəpɔ gɔ sɔ' hɑ bəm tyɛ'dzʉ́ bɔ a; yʉ́ yə e bɑ ta fyɛ' yə dəŋdəŋ a. E tə́ gɔ sɔ' hɑ da' bəm pɑ̀, e gɔ sɔ' hɑ bi guŋ pɔ awɛ pyə wap ŋkhuŋ nə zhyə e a.
9
Kaktʉɔ nə lo'nyə sɔ' mkwyatə a.
10
Nə pa' a bɑ Demas wa' a, shyə m nə pa' ě kuŋ dzʉ́ cwəlɔ a. E bɑ ě ghɔ m̀ Tesalonika, Kresens ghɔ m̀ Galata, Tito ghɔ m̀ Dalmatia.
11
Da' pyə Lukasi do e nə pɑ̌. Lɑ Markusi po e pəmtə́ sɔ' nə pa' ě ghə də̀ŋ bəm nə fa'.
12
Gɑ̌ tə́m Tikiko Efeso.
13
Dzə fɔk a yə dɑ tak Troas wə́ Karpos, nə sɔ' dɑ jap bəm, ba mŋwa'nyə, ba pak gwɔp bvə və.
14
Aleksandrə, talɔm ghə tʉm cwəpuŋ nə m̀ tə'. Cyəpɔ gɔ sɔ' pa' dəŋ mfa' myə bi e.
15
Ba kwa' wə yǔ pɔmtə e nə pa' e bɑwə bɔ mghɔm mɔk pu tə'.
16
Nə dəŋdzə cʉ̌m yə dɑ tɛ̌ shɛ́ a á, sɔmmo lě tə pɑ bə́ŋ m, bɑ guŋ yap awɛ wa' á. Da' gɑ́ ŋkha nə da' wap pɑ́.
17
Cyəpɔ lə bɑ bəŋ m pɑ kwa' yʉ́; e lě nyəŋ gʉ́' nə m̀ tə a cyə m nə m̀ pu siŋ Cuŋ kwa' pɑpuŋ, guŋ pɑ tə pɑ pɑ Yudea yu'. Ŋ dé biŋ nthəm nə shwə nɔm tə ma'!
18
Cyəpɔ gɔ sɔ' té a nə guŋ nwə bɔkpɔ̌k, piŋ vɔk a hɑ nə nəfo tsyə kɛbə̀ŋ. Ghu'tə pɑ bi e nə gu' nə gu'! Amɛn.
19
Ca'tə Priska pu Akila ba tuŋdyə́ Onesiforo.
20
Erasto kě guŋ Korinto. Gɑ̌ nə tak Trofimo Mileto e pɑwə gǒ.
21
Kaktʉɔ nə sɔ' tə́ cwə ŋʉm pɑ́. Eʉbulo pu a Pudens ba Lino, ba Klaudia pu a guŋ mfɑ̌mfɑ́ awɛ ca'tə o.
22
Cyəpɔ pɑ nə zhwenyə o. Gho' pɑ bi guŋ yɔ awɛ.2 TIMOTIO 4:1
2 TIMOTIO 4:2
2 TIMOTIO 4:3
2 TIMOTIO 4:4
2 TIMOTIO 4:5
2 TIMOTIO 4:6
2 TIMOTIO 4:7
2 TIMOTIO 4:8
2 TIMOTIO 4:9
2 TIMOTIO 4:10
2 TIMOTIO 4:11
2 TIMOTIO 4:12
2 TIMOTIO 4:13
2 TIMOTIO 4:14
2 TIMOTIO 4:15
2 TIMOTIO 4:16
2 TIMOTIO 4:17
2 TIMOTIO 4:18
2 TIMOTIO 4:19
2 TIMOTIO 4:20
2 TIMOTIO 4:21
2 TIMOTIO 4:22


2 TIMOTIO 1 / 2TIM 1
2 TIMOTIO 2 / 2TIM 2
2 TIMOTIO 3 / 2TIM 3
2 TIMOTIO 4 / 2TIM 4