A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 TIMOTIO 51
Kɑ́ lɑ pɑ gʉ̌' tə nə baptə̀ bvò mo, da' gɑ́ tɔk e pɑ pa' ta' tá a. Ghə nə́ ŋkhɛ mo pa' mfɑ̌mfɑ́ a,
2
ghə nə pɑjwǐ pyə wap ghə mgu'dzʉ a pɑ pa' mʉə a, gə nə pó gò pɑ pa' mfɑ́ á, pɑ kwa' nə dɔlɔ̌.
3
Ghə mku' mpfɔk pɑ jwǐ, pyə wap kwa' mpfɔ́k nyənyɔ a.
4
A pɑ̀ gɑ́ pfɔk mjwǐ ghə pó, kə́ pǒ pó lə, bɑ wap nə gɔ ləŋdzə zhi'tə nə lɑ mku' biŋ nə tuŋdyə yap piŋ pɑ kwitə́ pɑ tsə́ wap. Yə̌ŋ bɑ ywə yə́ a bɑ ǎ pùŋ nə mnyə́ Si a.
5
Sɔ' m̀ nə́ yə mjwǐ yə e bɑ kwa' pfɔ̌k nyənyɔ, bɑ e lě guŋ shwə yə pɑ́ do e á, a bɑ ě yap yə mɔktə nə Si, bɑ ŋkhaktʉɔ mtsʉ' ba mɔkcʉ́ nə nə pu' bǔ ba nə mcwyɛ̌'nyə̀.
6
Tə sɔ' m̀ nə yə pfɔ́k yə e sɛ yə́ nwə pɑ́ nə nə yu' pɑpúŋ a, yə bǎ pfɔ̌k bɑ ě pfʉ́ ba tə pa' e jɑ pɑwə a.
7
Yə̌ŋ bɑ mu'ywə yə o gɔ və bi pú pa' mco' a, po'o gɑ pu kɑ pɑ̌ ŋkhyak wap nə sɔmywə.
8
Mo pɑ́ tə pɑ̌ nyaptə́ pɔ pyə́, kwa' pɔ pyə wap shwə dyə e a, bɑ a bɑ ě kəŋnyə piŋnthʉm, bɔk shyə mo yə e ka ghə piŋnthʉm a.
9
Pu gɔ nə və mjwǐ cəcɑ̌ mpfɔ̌k, bɑ e ghə bǎ da' gu' mgham nthɔk biŋ bɑ́ bɑ e lə ghə̌ da' ta' dhə́.
10
A shəŋ gɑ a pɑ́ bɑ pu zhyə́ e nə mfa' pɑpuŋ myə́: E pɑ̀ bɑ ě wim pɑkhʉ̌, dɑ mghʉɔ, sɔk mkwə pɔ dɔlɔ̌, jwyətə mghɛ́ ghəghʉɔ, ŋkhaktʉɔ nə mfa' pɑpúŋ.
11
Sɔ' m nə mpfɔk pyə wap yɑ̌ pɑ pɑkhʉ̌ a, o kɑ pǐŋ wap, nə pa' zhɑzhəŋ gɔ cwə tə ko nə pú, fɛ wap nə Kristo, wap pɑ shəŋ nə lɔmdyə̌,
12
a pɑ po'o pu tébya nə pú nə pa' wap ka tɔm ywə yə wap lə ləŋdzə biŋ a.
13
A piŋ nə pɑ̌ po'o, pa' wap tə fa' ywə a pɑ́, wap pɑ ŋkhəka mdyə́ mdyə̌, biŋ bɑ gɔm tə a cyə, wap lə pɑ́ jyə́ nə tʉm sɔm nwə̀, bɑ gɔm pɑ́ tə ghə ŋkhɛ.
14
Gɑ̌ shəŋ gɑ mpfɔk pyə wap yɑ̌ pɑ po gò a lɔmdyə, gɑ́ wap tzə po, bɑ gwim mdyə map, wap kɑ hɑ sɔ bi gɛ bò nə tebya nə pú.
15
Nə pa' shɑ mpfɔk bɑ wap lě shʉmjʉ̌m sata gɔ bi.
16
A pɑ gɑ mu' gɛ piŋnthʉm ghə mpfɔk pɑ mjwǐ nə ŋkhənyə é, e pɑ ŋkwitə wap. A ka puŋ gɑ cu'tə pɔ Kristo nə pɑ gwim wap, po'o gɑ e kwitə pɑ̀ kwa' pyə wap wə shəŋtə bɑ pɑ kwa' mpfɔk a.
17
Mghətsó pyə wap wə shəŋtə shyá Cu'tə kwa' pɑpúŋ a, pu ghə mku' map ŋkwi' gə, tə kwa' pyə wap jɔgo' nə fa' ghɔ̀m ba nə nə́ zhi'tə ywə bi pɔmnəŋ a.
18
Nə pa' ŋwa'nyə gɔm gɑ: Kɑ kwɑ shwə nɔm na' yə ě wə nu' mko a. Biŋ ŋkwi' gɔm gɑ: Gɛfa' bɑ e ku' nə ŋkhap fa' e.
19
Nə pǐŋ pa' pu nə butə gətso bu a bɑ ǒ yu' bi mkwǐnthɛ pɑpʉə́ kə pɑta lə.
20
Pɔ pyə wap hɔnwə a, o tɔk wap cəcɑ̌ guŋ pɔ awɛ, po'o gɑ pyə shɑ pɔ pwɔk.
21
Gɑ̌ wə gɔm bu dzə̌ Si pu Kristo Yeso ba pɑ aŋgəle pyə a bɑ pu ci wap a gɑ o ghiŋ nə ŋkhɛ yə̌ŋ; o kɑ ghə sɔmywə m̀ pa' nə ŋkhùŋ pɑ mo a.
22
Kɑ lɑ mlo'nyə jap bú thə sɔmmo, kɑ pɑ̌ nə mhɔnwə sɔmmo. Kwa' wə tɔm nɑ o dɔlɔ̌.
23
Tak nə pɑ̀ nwə da' shyə nə́ŋ: Pɑ nwə mú mlu' nə vàm tsǔ pu a nə nthi pa' o nə bwa guŋ mcwə awɛ.
24
Shɑ pɑ bɛ bɑ si mhɔnwə map pɑ́ jɔ̌jɔ́ tə́ pu fyɛ' wap ba fyɛ'. Da' gɑ sɔ' m̀ nə shɑ pɔ pu pɑ da' tə jyə mhɔ map.
25
Mfa' pɑpuŋ bɑ pu zhyə pɑ po'o, tə ba myə a bɑ pu ka zhyə a bi a pɑ a lə tʉmnyə̀.1 TIMOTIO 5:1
1 TIMOTIO 5:2
1 TIMOTIO 5:3
1 TIMOTIO 5:4
1 TIMOTIO 5:5
1 TIMOTIO 5:6
1 TIMOTIO 5:7
1 TIMOTIO 5:8
1 TIMOTIO 5:9
1 TIMOTIO 5:10
1 TIMOTIO 5:11
1 TIMOTIO 5:12
1 TIMOTIO 5:13
1 TIMOTIO 5:14
1 TIMOTIO 5:15
1 TIMOTIO 5:16
1 TIMOTIO 5:17
1 TIMOTIO 5:18
1 TIMOTIO 5:19
1 TIMOTIO 5:20
1 TIMOTIO 5:21
1 TIMOTIO 5:22
1 TIMOTIO 5:23
1 TIMOTIO 5:24
1 TIMOTIO 5:25


1 TIMOTIO 1 / 1TIM 1
1 TIMOTIO 2 / 1TIM 2
1 TIMOTIO 3 / 1TIM 3
1 TIMOTIO 4 / 1TIM 4
1 TIMOTIO 5 / 1TIM 5
1 TIMOTIO 6 / 1TIM 6