A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 TIMOTIO 21
Ywə yə gɑ̌ wə dəŋdzə̀ gɔm a wə bɑ gɑ pu pɑ́ do bi Si, bɑ shwyɛ'nyə́, bɑ səso, bɑ fa' mfà' gho' nə thə́ guŋ pɔ awɛ,
2
nə mfomfo ba guŋ pɑ sa' awɛ po'o tə́ pɑ vɔk tə paknyə̀, nthʉm hwitə̀, nə́ nə lɑ mku' biŋ.
3
Yəŋ bɑ ywə yə́ a bɑ ǎ pùŋ biŋ búŋ nə mnyə Si Cyəpɔ yɔk pɑ,
4
yə e shə́ŋ gɑ́ guŋ pɔ awɛ sɔ' bvɔk, biŋ jyə́ nwə̀ nyənyɔ a.
5
Nə pa' da' ta' Si nə bɑwə, da' ta' giŋ jyə nə pɑwə bɑ cəcɑ̌ pɔmnəŋ pu a Si ta' mo, Kristo Yeso
6
yə e lə hɑ nɑ́ é nə shu'nyə guŋ pɔ awɛ a. Yə̌ŋ bɑ kwinthɛ yə pu lə kwǐ nə mcwə myə Si lə yap a.
7
Kwǐnthɛ yə pu lə lɑ á gə gɛ cyanyə ba gɛ nthə̌m nə a: Gǎ gɔm nyənyɔ, ŋ tə́ shwanwə pɑ, myə yə gɑ̌ bɑ́ gɛ zhi'tə mguŋ mgúŋ nthʉ́m piŋnthʉm pu nyənyɔ a.
8
Gɑ̌ shəŋ gɑ pɑ bɛ pɑ shwyɛ'nyə Si nə guŋ mtsʉ' awɛ, bɑ ŋkha' bu dɔlɔ̌ kɛbəŋ, tə yɛ̌lúŋ, tə fəŋnyə.
9
Sɔ' nə pɑjwǐ, wap pɑ dɑ msəm ŋkwadzə, wap kwadzə́ mku', tə ŋa'nɑ́: wap kɑ́ pǎ' thə́, kɑ gə mkwɛ gɔl lə, kɑ tsədzə tʉɔdəŋ, kɑ tsə mkwiŋ tʉɔdəŋ lə.
10
Wap kwa pɑ mfa' pɑpúŋ myə a bə̀mtə nə pɑ̀ jwǐ pyə́ wap dɑ mku' biŋ Si a.
11
A pɑ cwə nə zhi'tə ywə́, mjwǐ lɛtə gɑ kǎm, fi' nɑ́ e hɑ́ si.
12
Ŋkha piŋ bi mjwǐ gɑ e zhi'tə mo ywə, kɑ hya mbɛ lə. E lɛtə gɑ kǎm.
13
Nə pa' Si lə də́ŋdzə bəm Adam. Biŋ bɔtə́ nə Eva.
14
A piŋ bɑ po'o bɑ pu la tə fʉtə pɑ́ Adam pɑ, pu lə fʉtə pɑ mjwǐ e hɔ mco'.
15
Ba tə po'o e gɔ cyə pɑ m nə́ nə tsə́ mú tə vɔk, a pɑ yə ě kaktʉɔ nthʉm piŋnthʉm, nthʉm ŋkhùŋnyə ba nə pɑ dɔlɔ̌, bɑ fi' nɑ́ e hɑ́ sí a.1 TIMOTIO 2:1
1 TIMOTIO 2:2
1 TIMOTIO 2:3
1 TIMOTIO 2:4
1 TIMOTIO 2:5
1 TIMOTIO 2:6
1 TIMOTIO 2:7
1 TIMOTIO 2:8
1 TIMOTIO 2:9
1 TIMOTIO 2:10
1 TIMOTIO 2:11
1 TIMOTIO 2:12
1 TIMOTIO 2:13
1 TIMOTIO 2:14
1 TIMOTIO 2:15


1 TIMOTIO 1 / 1TIM 1
1 TIMOTIO 2 / 1TIM 2
1 TIMOTIO 3 / 1TIM 3
1 TIMOTIO 4 / 1TIM 4
1 TIMOTIO 5 / 1TIM 5
1 TIMOTIO 6 / 1TIM 6