A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 TIMOTIO 11
Myə̀ Polo, gɛ nthə̌m Kristo Yeso pa' Si, gɛvɔk wɔk pɑ̀ gɔm a, ba Kristo Yeso, mɔktə yɔk pɑ̀.
2
Bi Timotio mú a yə nyə́nyɔ, nthʉm piŋnthʉm: Gho', cɔmmtso ba hwitə pɑ̀ bu shyə́ m nə́ Si Tá ba m̀ nə́ Kristo Yeso Cyəpɔ yɔk pɑ.
3
Shyə m̀ nə ywə yə ŋ dɑ́ ghɔm bu tə́ gɔ́ Makedonya a, cwə́ Efeso bɑ sho' bi shɑ pɔ gɑ́ wap kɑ zhi'tə mu' zhi'nwə dyɛ',
4
wap kɑ nə̌ŋ biŋ nthɔm tsə po mkəfeli pu a mdɔmnyə nwə khənyə̀ tə cwǐŋ. Ywə bǎ dɑ pɑ nə tɛshwə̀ sɔ̌' shyə ywə yə Si bɑ ě yap gɑ pu ghə̌, a pɑ̀ gɔ sɔ' pəmtə m nthʉ̌m piŋnthʉm a.
5
Tsʉ' yə nwə bɔ yə gɑ̌ jap a gɔ ghə po kəm nə a, a bɑ ŋkhuŋnyə yə a fɑ nə tʉ́m dɔlɔ̌, nə mkwɛnyə̀ pɑpùŋ ba nə piŋnthʉm nyənyɔ a.
6
Shɑ pɔ pyə wap lə ŋé nɑ tsap nə yə̀ŋ ŋkhɛ́ a, wap lě bi nthʉm mghɔm tə nwə nə́.
7
Wap ŋkwɛ gɑ́ wap bɑ mtadyə nə nə́ zhyə mcò', da' gɑ̀ la' wap pɑwə jyə ywə yə wap gɔm a, kə ywə yə wap bɑwə biŋ tə nthégʉ' nə a lə.
8
Pyə̌ zhyə gɑ mco' bɑ ǎ puŋ, a pɑ yə pu lɑ mco' pa' mco' a.
9
Pɑ cəŋtə́ ju', mco' tə bɑwə m̀ nə pɔ dəŋdəŋ pɑ́, mco' bɑ m̀ nə pɑ tə yu'nyə, nə mthʉɔthə́ pɑ tə pǐŋ Si pɑ hɔnwə̀, pɑ pɔptə tsʉ' dɔlɔ̌ pɑ pɔptə mcò' Si, pɑ zhwə mtá, ba pɑ́ zhwə mmʉ́ə, pɑ zhwə pɔ̀.
10
Pɑ ghə ghap, pɑ lɑ mbɛ pa' mjwǐ a, pɑ tɛ mkwɔ, pɑ cwanwə̀, pɑ kɔ́mkɔ kheŋnyə pu a guŋ ywə awɛ yə a ŋkhəŋnyə zhi' nwə dɔlɔ̌.
11
Ywə yə a tə bɑ ɑ̌ pəmtə nə cuŋ pɑpuŋ ghu'tə Si byanyə yə pu lə́ hɑ̌ bəm a.
12
Gɑ̌ hɑ pa'lə bi mo yə e hɑ gʉ' bəm, Kristo Yeso, Cyəpɔ yɔk pɑ̀: yʉ́ nə jɔ gɑ́ gɑ ku'nyə nə kwi fa' tə dɑ a nə fa' tsyə́,
13
myə yə́ ŋ dɑ́ bɑ dzə bɑ shap Si bɑ shwɔ'mkwə pɔ, bɑ mo shɔkcɔk a. Da' gɑ a bɑ ŋ dě gə cɔmmtso, nə kɑ lɑ́ ŋ də́ dɑ pɑ̀ fʉmnyə̀ tə nə fa', bɑ ŋ khɑ ghə piŋnthʉm.
14
Əŋ, gho' Cyəpɔ yɔk pɑ lě donyə nə m ba piŋnthʉm pu ŋkhùŋnyə yə a bɑ nə Kristo Yeso a.
15
Ghɔm tsɔ gɑ bɑ ghɔm tsyə bi a pɑ gùŋ pɔ awɛ yap tʉ̌m nə́ biŋ shəŋtə́ kwi a gɑ: Kristo Yeso lə́ sɔ' nthʉ́m dzʉ́ nə vɔk mghɛ mhɔ̀ pyə gɑ̌ bɑ́ dəŋdzə a.
16
Da' gɑ a bi a pɑ̀ bɑ pu lě shɔmmtso mə̌, bɑ̀ a bɑ́ gɑ a cyə m̀ nə m̀ yə gɑ̌ bɑ də̀ŋdzə a, Kristo Yeso la'tə guŋ yə fo' nə tɔm tʉ̌m nə pɔ pyə wap lə bɑ gɔ sɔ' piŋ é, po' nə vɔk mama a.
17
Mku' ba ghu' pɑ bi fo mgu' nə gu' bɑ bi Si tə pfʉ́, yə mo tə jɔ e a e piŋ bɑ́ pa' da' yʉ́ nə mgʉ' nə gʉ'. Amɛn.
18
Yɔ mthɔk myə gɑ hɑ bu a mə́ m Timotio, mú a; a pɑ́ kwa' pa' gɔmnwə pa' gɔm ghɔm Si lə la' gɔm nə o, po'o gɑ́ a nyəŋ gʉ' nə o, o lo'shù pɑpúŋ,
19
dɑ piŋnthʉm ba tʉ́m pɑpúŋ do'. Shɑ́ pɔ lě gwa' ma, piŋnthʉm yap fá shyə.
20
Himeneo pu Aleksandrə bɑ́ nə pɔ bɔ. Ŋ dě hɑ wap bi Sata, tə wap zhyə nə zhi'tə nə cyətə̀ pɑ̌ shap Si.1 TIMOTIO 1:1
1 TIMOTIO 1:2
1 TIMOTIO 1:3
1 TIMOTIO 1:4
1 TIMOTIO 1:5
1 TIMOTIO 1:6
1 TIMOTIO 1:7
1 TIMOTIO 1:8
1 TIMOTIO 1:9
1 TIMOTIO 1:10
1 TIMOTIO 1:11
1 TIMOTIO 1:12
1 TIMOTIO 1:13
1 TIMOTIO 1:14
1 TIMOTIO 1:15
1 TIMOTIO 1:16
1 TIMOTIO 1:17
1 TIMOTIO 1:18
1 TIMOTIO 1:19
1 TIMOTIO 1:20


1 TIMOTIO 1 / 1TIM 1
1 TIMOTIO 2 / 1TIM 2
1 TIMOTIO 3 / 1TIM 3
1 TIMOTIO 4 / 1TIM 4
1 TIMOTIO 5 / 1TIM 5
1 TIMOTIO 6 / 1TIM 6