A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 TESALONIKA 51
Sɔ' m nə cwə dzʉ̌, ba m̀ nə wɔ̌ dzʉ́ bɔ mfɑmfɑ́, po lə piŋ bɑwə́ byap gɑ́ pu və ywə nə́ bi po.
2
Kwa' wɔ bɑ pǒ cəŋtə́ jyə́: Tyɛ̌'dzʉ́ Cyəpɔ gɔ sɔ' sɔ' pa' shwǔŋ sɔ' mtsʉ' a.
3
Cwə yə pɔmnəŋ gɔ sɔ' pɑ́ ghɔm gɑ: Yɔ mu' hwítə! Yɔ mu' nə cyə́tə pwɔk a, a pɑ cwə o bɔ tə́ nə pɔ́ptə ko nə pú pa' ywələ̌m gəm mjwǐ tsʉ̌m a, a wap lə vɔk.
4
Tə́ sɔ' m nə po mfɑmfɑ́, po tə́ bɑ́ m̀ nthʉ̌m jʉ́m tə̌ tyɛ'dzʉ́ bɔ sɔ' bvonyə wɔ vonyə m pá' shwǔŋ a pɑ́.
5
Nə pa' guŋ yɔ awɛ pǒ bɑ́ pó ŋkhá', pǒ dɔdzʉ̌: Pɑ tə́ bɑ pɔ mtsʉ' kɑ pɔ jʉ́m pɑ́.
6
A po'o tə́ ka pɑ ti pa' pyə shɑ́ pɔ a; pɑ ti tə́ tì, pɑ kɑ pam mlu'.
7
Pɔ pyə́ wap di a di pɑ́ mtsʉ́', ba pɔ pyə́ wap bam mlu' a pɑ bam pɑ́ mtsʉ́';
8
Tə́ wɔk pɑ pyə́ pɑ̌ bɑ́ pɔ dɔdzʉ̌ á, pɑ kɑ́ pam; pɑ lɑ piŋnthʉm pu ŋkhuŋnyə gə kʉ́' shu, dɑ mɔktə nə ywə vɔk gə co' shu.
9
Nə pa' Si lá tə́ shwɔ' wɔk pɑ m gɑ́ yɛ̌lúŋ é ko nə́ pɑ pɑ, e lə́ shwɔ' wɔk pɑ m̀ gɑ pɑ ghə ywə vɔk shyə́ m nə́ Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo,
10
yə é lə pfʉ̌ nə pɑ po'o gɑ pɑ pɑ́ tə pɑ̌ diti kɑ bɑ́ diti lə, pɑ pɑ́ nthamtə́ pɑ́ nə e nthʉm vɔk.
11
A po'o tə́ po gɔ pɑ́ təmtə́ wɔ́ wɔ́ cəcɑ̌ po, pɑ kwyətə́ wɔ́ wɔ́ cəcɑ̌ po pa' pǒ ji gə a.
12
Mfɑ̌mfɑ́, po ghə́ mku' pɔ pyə wap jɔgo' cəcɑ̌ po nə́ nə shya wɔ jʉ̌m Cyəpɔ, biŋ bɑ nthɔk wɔ a;
13
po cyə́ m̀ nə fa' tsap ŋkhuŋ wap. Po vɔk nthʉm hwítə cəcɑ̌ po.
14
Mfɑ̌mfɑ́, pyə̌ səsó wɔ: Po tɔk pɔ pyə́ wap wə́ bvɔ́k vɔk va' a, hɑ́ kaktʉɔ bi pɔ pyə́ wap ka ghə́ kaktʉɔ sak a; po tə́mtə́ pɔ bwapwǎ, bɑ nthɔm tʉ́m tsɔ nə pú.
15
Po pɔmtə́ gɑ́ ka sɔmmo pa' cwəpuŋ nə́ cwəpuŋ; po pɑ shəŋ pɑ pɑpúŋ cəcɑ̌ po, bɑ pu a guŋ pɔ awɛ.
16
Po pɑ bɑ́ pɑ nthʉm ŋwɛnyə guŋ mcwə awɛ.
17
Bɑ shwyɛ'nyə Si tə́ pwa,
18
bɑ go'tə e guŋ m cwə awɛ, nə pa' a bɑ ywə́ yə Si shəŋ bi po á shyə m̀ nə Kristo Yeso.
19
Ka po cɑ́jyə̀ bi Zhwenyə,
20
po kɑ wak fa' pɑ ghɔm pa' mghɔm ghɔm Si.
21
Po cəŋtə́ dé guŋ ywə awɛ: Nthɔ́m yə pɑpúŋ.
22
Po tíŋnyə jʉm nə guŋ nwə bɔk pɔ̌k awɛ.
23
A Si hwitə́ ghɔ shəŋtə́ dɔnyə wɔ pɑ́ kwa' yʉ́, biŋ byap zhwenyə yɔ, ba tʉm tsɔ́ pu a nɑ yɔ gɑ́ a sɔ' bɑ tə bya nə cwə yə́ Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo gɔ sɔ' sɔ' a.
24
Mo yə é ŋkhe wɔ a tə ŋkwyəpnyə pɑ́: Pɑ́ yʉ́ nə gɔ sɔ' ghə po'o.
25
Mfɑ̌mfɑ́ po cwyɛ'nyə Si ba m nə pyə yɔk.
26
Po lɑ nə nuŋ mgho dɔlɔ̌ nə sha'tə mfɑ.
27
Nə tsǒ Cyəpɔ, gɑ ghɔm bi po gɑ́ po ké ŋwa'nyə yə̌ŋ bi guŋ mfɑ awɛ.
28
A gho' Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo pɑ bi po.1 TESALONIKA 5:1
1 TESALONIKA 5:2
1 TESALONIKA 5:3
1 TESALONIKA 5:4
1 TESALONIKA 5:5
1 TESALONIKA 5:6
1 TESALONIKA 5:7
1 TESALONIKA 5:8
1 TESALONIKA 5:9
1 TESALONIKA 5:10
1 TESALONIKA 5:11
1 TESALONIKA 5:12
1 TESALONIKA 5:13
1 TESALONIKA 5:14
1 TESALONIKA 5:15
1 TESALONIKA 5:16
1 TESALONIKA 5:17
1 TESALONIKA 5:18
1 TESALONIKA 5:19
1 TESALONIKA 5:20
1 TESALONIKA 5:21
1 TESALONIKA 5:22
1 TESALONIKA 5:23
1 TESALONIKA 5:24
1 TESALONIKA 5:25
1 TESALONIKA 5:26
1 TESALONIKA 5:27
1 TESALONIKA 5:28


1 TESALONIKA 1 / 1TE 1
1 TESALONIKA 2 / 1TE 2
1 TESALONIKA 3 / 1TE 3
1 TESALONIKA 4 / 1TE 4
1 TESALONIKA 5 / 1TE 5