A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 TESALONIKA 41
Mfɑ̌mfɑ́ ywə yə pyə̌ bɑwə do bi po biŋ bɑ səso wɔ nə m̀ nə́ Cyəpɔ Yeso á a bɑ́ gɑ́ pa' a bɑ po lě ji'tə pa' pǒ gɔ nə ghiŋ tə́ puŋ Si, bɑ pó jɔ bi pyə, pǒ nə́ŋ bɑwə giŋ pɑ po'o a, po kwi' ŋkhaktʉɔ m nə kak sə́.
2
Pǒ zhyə́ mnthɔk myə pyə lə hɑ̌ bi po a, a fɑ m̀ bi Cyəpɔ Yeso a.
3
Ywə yə Si shəŋ a bɑ gɑ po vɔ́k vɔk dɔlɔ̌ gɑ po tɔm nɑ tsɔ nə nwə ghap,
4
gɑ bǎ yá mo lə́ nə po zhyə́ nə ghə yə mjwǐ tə bvɔk nə dɔlɔ̌ pu a mku',
5
e kɑ́ wuŋ nthak gɑ́ ghi'nyə lɑ e gɔ pa' pɑ tə pǐŋ Si pyə a tə bɑ wap zhyə Si á gə a.
6
A sɔmmo kɑ ghə sɔmywə yə e gɔ nə nyəŋ nwə nə fɑ e a, e kɑ nə̌ŋ gə sɔmywə yə a gɔ pɔk e a nə yəŋ nwə, nə pa' Si ba' bo nə tsə bǎ awɛ pa' pyə lə sǐŋ wɔ biŋ shəŋtə biŋ a.
7
Nə pa' Si la tə́ ŋkhe wɔk pɑ m nə vɔk mviŋ pɑ́, e lə ŋkhe wɔk pɑ m nə vɔk dɔlɔ̌.
8
A po'o tə mo yə ě wa' mɔ gɑ mnthɔk a bɑ e tə́ gwa' pɑ mo pɑ, bɑ e gwa' pa' Si, yʉ́ yə e hɑ Zhwenyə Dɔlɔ̌ e bi po a.
9
Sɔ' m nə ŋkhuŋnyə mfɑmfɑ́, bɑ po tə̌ yɑ̌wə byap gɑ pu və sɔmywə nə bi po pɑ́, nə pa' a bɑ pǒ zhi'tə nə kuŋnyə cəcɑ̌ po bi Si,
10
pǒ nəŋ bɑwə gə po'o nə mfɑ̌ pyə wap Makedonya a awɛ; pyə wə səso wɔ gɑ po piŋ ŋkhaktʉɔ.
11
Po pɑ gə nthʉ́m tʉm po nə cwə gɑ zhyə̀, bɑ fa' pɑ kwa' nə mɔ mnwə̀, biŋ bɑ dɑ bú mɔ fa' pa' pyə lə ghɔm bi po a,
12
po'o gɑ msəm pɑ nə ghiŋ tsɔ dzə̌ pɑ dzʉ́, a po lə piŋ bɑ byap sɔmmo pɑ.
13
Mfɑ̌mfɑ́, pyə shəŋ nə tak wɔ nthʉm fʉmnyə nə nwə pɔ pyə wap lě pfʉ a pɑ, po'o gɑ po kɑ́ pɑ̌ shwə nə zhwiŋ pa' pyə shɑ pɔ pyə wap tə́ bɑ wap ghə sɔm mɔktə a pɑ.
14
Nə pa' a bi a pɑ piŋ gɑ́ Yeso lě pfʉ́ biŋ jam nə vʉ̌, bɑ a bɑ́ dəŋdəŋ po'o tə pɔ pyə a bɑ wap pfʉ́ a, bɑ Si gɔ sɔ' cyə m̀ nə Yeso yam wap pu a pú.
15
Ywə yə pyə̌ gɔm, shyə m̀ nə ywə yə Cyəpɔ lə zhi'tə wɔk a bɑ gɑ: Wɔk pɑ pyə pɑ gɔ sɔ' pɑ́ pɑwə nə cwə yə́ Cyəpɔ gɔ sɔ' sɔ' a, pɑ tə́ gɔ sɔ' tamdzə̌ pɔ pyə wap lě pfʉ́ a pɑ́.
16
Nə pa' cwə yə tadyə̌ aŋgəle gɔ sɔ' ghə mtiŋ, hɑ gi e thə́ pu piŋ nthuŋ nthɛ Si a, kwa' yʉ́ Cyəpɔ fi' fɑ́ kɛbəŋ: a pɔ pyə wap lě pfʉ́ m̀ nə Kristo a ləŋdzə jám,
17
a piŋ bɔ́tə́, wɔk pɑ pyə́ pɑ yɑ̌ thə́ giŋ a, pu ŋa' wɔk pɑ a pú nə ŋkwɔ' dəm mlwa, po'o gɑ pa Cyəpɔ yu'tə́ nthʉm fɔk, a pɑ́ po'o pa Cyəpɔ pɑ́ bəmtə́ bɑ guŋ mcwə awɛ.
18
Po pɑ dɑ ywə́ yə̌ŋ gɑ yə po ji'tə a nə nyəŋ gʉ' nə piŋnthʉm yɔ cəcɑ̌ po.1 TESALONIKA 4:1
1 TESALONIKA 4:2
1 TESALONIKA 4:3
1 TESALONIKA 4:4
1 TESALONIKA 4:5
1 TESALONIKA 4:6
1 TESALONIKA 4:7
1 TESALONIKA 4:8
1 TESALONIKA 4:9
1 TESALONIKA 4:10
1 TESALONIKA 4:11
1 TESALONIKA 4:12
1 TESALONIKA 4:13
1 TESALONIKA 4:14
1 TESALONIKA 4:15
1 TESALONIKA 4:16
1 TESALONIKA 4:17
1 TESALONIKA 4:18


1 TESALONIKA 1 / 1TE 1
1 TESALONIKA 2 / 1TE 2
1 TESALONIKA 3 / 1TE 3
1 TESALONIKA 4 / 1TE 4
1 TESALONIKA 5 / 1TE 5