A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

KOLOSAI 31
Pa' a bɑ po a Kristo yám nə vʉ̌ a, po cə́ŋ pɑ ywə yə a bɑ m thə́, tsʉ' yə Kristo bɑ nə, bɑ ě cwə nə ghə́ŋ tʉɔ Si a.
2
Ywə yə pǒ shəŋ a bɑ m thə́, a tə bɑ m̀ sǐ dəmcǎ' pɑ́.
3
Nə pa' a bɑ pǒ pfʉ́, vɔk yɔ pu Kristo pɑ́ bɑ ǎ tʉmnyə nə Si.
4
Cwə yə́ Kristo yə e bɑ vɔk yɔ a gɔ sɔ' tə́m pu yɔ e a, ba wɔ yɔ po a pu pəmtə nthəm pu yɔ wɔ po a pú nə ghu'.
5
Po ghə ywə yə a bɑ nə po bɑ yə́ dəmcǎ' a, a pfʉ́: Nwə ghap, mvíŋ, nə yap tʉ̌m nə ywə, nə cəŋ ywə bɔkpɔ̌k, ba ghi'nyə yə a bɑ nə ghamtə kətwɔk a.
6
A bɑ ywə yə a gə Si yɛluŋ a.
7
A bɑ pa' po lə giŋ a, bɑ vɔk yɔ cwə bɔ.
8
Kwa' cwəlɔ ba wɔ yɔ təm nə tsə bɔ: nə yɛlúŋ, nə kamshɛ, nə tʉm shɔkcɔ̌k, nə mcaptə pu a mghɔm nɔm myə a nthəm shwə̌ po a.
9
Cwanwə kɑ́ piŋ bɑ cəcɑ̌ po nə pa' a bɑ pǒ sya bvo mo nə pó pu a mgənyə nwə myə́,
10
biŋ ŋkwa mo sə́ nə po, mo yɑ yə e nə kəm nə zhyə̌nwə bɑ ŋkwyəpnyə guŋ mcwə awɛ pa' gɛ pəm é a.
11
A bɑ nə́ pu lə piŋ bɑ jyə́ yə Grikia kə yə Yudea lə, kə mo yə pu vo e kə mo yə pu ka vo e a lə, kə gʉɔ, kə yə Skita lə, kə ŋkwɔ kə tə pɑ ŋkwɔ lə; pu jyə da' Kristo, e pɑ guŋ ywə awɛ bi guŋ pɔ awɛ.
12
Pa' a bɑ Si ci wɔ, dɔnyə́ wɔ, ŋkhúŋ wɔ a, po ghə tʉm cɔmmtso, tʉm nwə pɑpúŋ, gə nə fi' nɑ́ hɑ́ si, tʉ́m bwatə pwatə gə nə kyəp tʉ̌m.
13
Po pɑ bəmtə́ ŋkwa mnwə mɔ cəcɑ̌ po, bi a pɑ gɑ́ mo la' fɑ e nə ywə, po lɑ mhɔ mɔ́ shwyɛ' wɔ wɔwɔ; dəŋdəŋ pa' a bɑ Cyəpɔ lɑ mhɔ mɔ́ shwyɛ' wɔ a, ba wɔ yɔ́ pɑ́ ghə pɑ po'o.
14
Nə guŋ e awɛ po ŋkwa ŋkhuŋnyə nə po pa' dzə́ a; a bɑ dʉ̀ dɔlɔ̌.
15
A hwítə Kristo yə pu lə kě wɔ nə nə́ gə ta' nɑ́ a pɑ sa' mtʉm mɔ́. Po vɔk nthʉm gho'tə.
16
A Ghɔm Kristo pɑ shwə́ cəcɑ̌ po nə guŋ fʉ' yə a bɑ nə́ awɛ: Po pɑ ji'tə biŋ bɑ nthɔknyə wɔwɔ nə fʉ̌, po pɑ jwɔp nə go'tə Si nthʉm mtʉ́m mɔ, jwɔp mzhwɔp ghamtə ba mzhwɔp myə a fɑ m̀ bi Zhwenyə a.
17
Bǎ kə́lə́ yə pɑ́ po ghə kə gɔm a lə, po ghə pɑ nə́ tsǒ Cyəpɔ Yeso, bɑ shyə m nə e go'tə Si Tá.
18
Pɑ jwí, po yu'nyə mthə́ pɔ́ dəŋdəŋ pa' pu ju'nyə bi Cyəpɔ a.
19
Mthə́, po kuŋ pɑjwǐ pɔ, po kɑ pɑ̌ gə tʉm shɔkcɔ̌k nə pu.
20
Pɑkhʉ, po pɑ́ ju'nyə bi pɑ tsə wɔ nə guŋ mnwə awɛ. Yə̌ŋ bɑ ywə yə Cyəpɔ bɑwə byap bi po a.
21
Pɑ tsə́ pó, ka po pɑ dwɔp luŋ po pɔ́, po' gɑ wap kɑ pwa.
22
Mkwɔ, po pɑ ju'nyə́ bi mtá pɔ nə bap nɑ́. Po kɑ fa' bi pu m pa' pu wə dé wɔ a kə m pa' po shəŋ nə puŋ pɔmnəŋ a lə, po fa' bi pu m pa' pɔ pyə wap bwɔk Cyəpɔ a.
23
Fa' tsɔ pɑ pɑ́ gɑ́ kə́lə́ po lɑ tʉ́m pɑpúŋ fa' a, fa' pa' pǒ fa' m bi Cyəpɔ a, po kɑ fa' m pa' bi pɔmnəŋ a.
24
Po zhyə́ gɑ pǒ gɔ sɔ' kwi mcwɔ'fa' bi Cyəpɔ pa' mcʉ̌' a. Tá fa' bɑ Kristo; po fa' pa' a m bi e.
25
Mo yə e da'tə pɑ nwə yə a tə́ dəŋdəŋ a pɑ́ gɔ sɔ' kwi mcwɔ'fa' nwə yə a tə dəŋdəŋ a pɑ, a bɑ pɑ po'o tə la' a tak sɔmmo.KOLOSAI 3:1
KOLOSAI 3:2
KOLOSAI 3:3
KOLOSAI 3:4
KOLOSAI 3:5
KOLOSAI 3:6
KOLOSAI 3:7
KOLOSAI 3:8
KOLOSAI 3:9
KOLOSAI 3:10
KOLOSAI 3:11
KOLOSAI 3:12
KOLOSAI 3:13
KOLOSAI 3:14
KOLOSAI 3:15
KOLOSAI 3:16
KOLOSAI 3:17
KOLOSAI 3:18
KOLOSAI 3:19
KOLOSAI 3:20
KOLOSAI 3:21
KOLOSAI 3:22
KOLOSAI 3:23
KOLOSAI 3:24
KOLOSAI 3:25


KOLOSAI 1 / KOL 1
KOLOSAI 2 / KOL 2
KOLOSAI 3 / KOL 3
KOLOSAI 4 / KOL 4