A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

KOLOSAI 21
Gɑ̌ shə́ŋ gɑ́ po zhyə́ shu nthʉɔtʉɔ yə gɑ̌ do' nə po a, nə pɑ Laodikia, ba nə bo'gwyə́ pɔ pyə wap la m jɔ kwa' myə a.
2
Gɑ̌ shəŋ po'o gɑ wap ghə kaktʉɔ nthʉm tʉ́m pú, biŋ nthamtə nthʉ́m ŋkhuŋnyə, shə́ŋtə́ gə yap zhyənwə nə jyə́ nwə cyə zhyənwə yə a bɑ yə́ Si a:
3
Kristo yə a bɑ guŋ fʉ' ba guŋ fʉ́ awɛ bɑ ǎ tʉmnyə nə é, ba zhyə̌nwə a.
4
Gɑ̌ gɔm po'o gɑ ka sɔmmo lɑ shɑ mghɔm pɑpúŋ fʉtə́ wɔ.
5
Gɑ̌ wə la' bɑ cəcɑ̌ po nə bə̌ŋ nɑ a, da' gɑ pɑ nə bəmtə́ bɑ nə zhwenyə, bɑwə́ ŋwɛnyə nə yɔ́ gɑ pǒ wə nthɔm yɔ tsʉ' kwa' pɑpúŋ, piŋnthʉm yɔ nə Kristo piŋ bɑwə dɛ́tə́.
6
Po pɑ dɑ yɔ nə ghiŋ jʉ̌m Kristo Yeso yə e bɑ Cyəpɔ a nə gɔ pɑ́ dzə, pɑ kwa' pa' po lə nə ŋkwi e a.
7
Po cə́ŋ mgɛ biŋ ŋkwɑ vɔk yɔ nə e, biŋ shəŋtə́ gə́ piŋnthʉm pɑ kwa' pa' pu lə nə ji'tə wɔ a, bɑ go'tə tə dhə.
8
Po pɔmtə́ nə vʉ nə yo' msɛnwə, yə a bɑ pɑ fʉtə, bɑ pɑ nwə nə mà pɔmnəŋ, bɑ pɑ nwə gʉ' dzʉ́, la' a pɑ́ mnwə Kristo a.
9
Nə pa' guŋ pa' Si nə bɑ a bɑ ǎ lonyə nə yʉ́ Kristo nə nɑ é,
10
ba wɔ yɔ pɑ́ bɑ pǒ lonyə nə mo yə e bɑ tadyə̌ nə guŋ nə sa'dzʉ́ ba nə guŋ tʉɔ awɛ a.
11
Pǒ shyə́ m nə e bɑ pɔ pyə́ a bɑ pu vó wap m nə yə nthi nə vo mo yə pǔ mo tə bɑ nə a pɑ́, bɑ yə bɔ nə vo mo lě sya nɑ bap yə a bɑ nə po a: A bɑ yə nə vo mo Kristo.
12
A bɑ pu lě bəmtə́ nthə́ŋ wɔ po a pú nthʉ́m kwishyə, po a pú piŋ bəmtə́ jam nə vʉ̌, nə pa' a bɑ pǒ piŋ gʉ' Si yə a lə yam é nə vʉ̌ a.
13
Biŋ sɔ' m nə wɔ pyə́ a lə bɑ pǒ pfʉ́ shyə́ m nə mhɔnwə mɔ ba m̀ nə pa' a lə bɑ pu ka vo wɔ nə bapnɑ yɔ a, Si bɑ ě hɑ vɔk bi po a pú: E bɑ ě lɑ mhɔ mɔk pɑ shwyɛ' wɔk pɑ.
14
E lě gə ŋwa'nyə nə butə wɔk pɑ mi. Ywə yə mco' lə nə butə wɔk pɑ á e lě gə a símnyə. E lě ŋkham yɑ́ thə́ bɛnyəpɛnyə.
15
E lě gə pɑ sa' pu a yap nə sa' lə piŋ bɑ sɔmywə, ŋkwi gʉ' nə sa' pu a mtʉɔ zhwenyə bi pú, dɑ wap shyə sim, fə́ŋ wap si nə ŋkhɛ pɑ cyə́shù bɛnyəpɛnyə.
16
Tə fɑ po'o, sɔmmo kɑ piŋ nyəŋ shɛ thə po nə nwə ywə tsʉ́ kə nə ywə nwə́nwə̌ kə nə cwə la'nwə nə thə́ ŋwə́, kə nə sabat lə.
17
Guŋ tsə bǎ awɛ bɑ pɑ́ ciŋnyə ywə yə a lə́ bɑ gɔ la' sɔ' a; da' gɑ kwa' ywə bɔ nyənyɔ bɑ m̀ nə́ Kristo.
18
Ka po piŋ gɑ zhwənyə ko nə po shyə m nə yə nə cyəshú pɔ pyə́ wap ŋkhak yap tʉɔ pɑ nə cu'tə nə se pɑ aŋgəle a. Wap ŋkho pɑ nə mkwɛnyə nwə map, bɑ ŋa'tə pɑ nə zhyə̌nwə monəŋthə́ yap.
19
Wap tə́ bɑ wap kwɑ nə Kristo yə e bɑ thə́ nə nɑ, guŋ nɑ awɛ yə mzhəŋtə́ pu a gɛ bɑ nə, a pɑ ŋkwyə m nə ŋkwyə yə Si hɑ a pɑ́.
20
Cwə yə a bɑ po a Kristo pfʉ́, a piŋ bɑ́ bɑ pǒ təm nə mnwə gʉ' dzʉ́ a, nwə kɑ po piŋ giŋ nə nthinthi mco' dzʉ́ pa' cwə yə vɔk yɔ jɑwə bɑ m nə dzʉ̌ a?
21
Nə ghɔm gɑ: Kɑ pě ywə ki, kɑ zhwi'tə́ ywə ki, kɑ kwak ywə ki,
22
guŋ é awɛ po'o nə tsə́ simnyə sǐmnyə; a pa' a bɑ pɑ́ mco' pɔmnəŋthə́ pu a mnwə map.
23
A pɑ gɑ tsə bǎ hwə́ fʉ́: Nə piŋ, nə kaktʉɔ nə piŋ, nə zhyə̀ nə tsʉywə, sɔm nwə nthʉɔ tə bɑ nə pɑ́, a ŋkwitə pɑ da' nə nə gə gɑ bap nɑ́ pɑ ŋwɛnyə.KOLOSAI 2:1
KOLOSAI 2:2
KOLOSAI 2:3
KOLOSAI 2:4
KOLOSAI 2:5
KOLOSAI 2:6
KOLOSAI 2:7
KOLOSAI 2:8
KOLOSAI 2:9
KOLOSAI 2:10
KOLOSAI 2:11
KOLOSAI 2:12
KOLOSAI 2:13
KOLOSAI 2:14
KOLOSAI 2:15
KOLOSAI 2:16
KOLOSAI 2:17
KOLOSAI 2:18
KOLOSAI 2:19
KOLOSAI 2:20
KOLOSAI 2:21
KOLOSAI 2:22
KOLOSAI 2:23


KOLOSAI 1 / KOL 1
KOLOSAI 2 / KOL 2
KOLOSAI 3 / KOL 3
KOLOSAI 4 / KOL 4