A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

FILIPO 41
Po'o lə mfɑmfɑ́, wɔ pyə gɑ̌ ŋkhùŋ wɔ tə́ biŋ bɑwə shəŋtə sʉ́m nə piŋ jɔ wɔ a, wɔ pyə pǒ bɑ yɑ ŋwɛnyə biŋ bɑ yɑ co'fo a, po tɔm a tʉ̌ɔ shyə m nə Cyəpɔ, wɔ pyə gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ tə́' a.
2
Gɑ̌ wə səso Evodia, bɑwə səso Suntuke gɑ wap vɔk pɑ kwa' nə Cyəpɔ.
3
Ba wə So ghiŋ a yə nyənyɔ, gɑ wə həŋtə bu, sɔ' ŋkwitə́ wap, nə pa' pyə a pú lə pə̌mtə nthuŋkwà nə́ Cuŋ pɑpúŋ, ba Klemənt, pu a guŋ pyə shɑ mso fa' awɛ pyə mtso map nthʉ̀m ŋwa'nyə vɔk a.
4
Po pɑ ŋwɛnyə nə Cyəpɔ guŋ mcwə awɛ; gɑ wə ŋkwi' gɔm bi po, po pɑ ŋwɛnyə.
5
Po ghə gɑ́ guŋ pɔ awɛ zhyə tʉm pɑpúŋ tsɔ́. Cyəpɔ bɑ è ghɔptə nə po.
6
Ka lam tsɔ sɔ́ nə sɔmywə, da' gɑ, nə guŋ msɔ́ awɛ, po pɑ dɑ mcwyɛ'nyə̀ pu a nə pu'bǔ, ba mfa' gho'tə gə Si zhyə́ ywə yə pǒ wə do bi a.
7
A piŋ bɑ po' hwitə̀ Si yə a bɑ ǎ cyə gùŋ zhyə̌nwə awɛ a pɑ dwɔ' mtʉm mɔ ba mkwɛnyə̀ mɔ nə Yeso Kristo.
8
Po'o lə́ mfɑmfɑ́, a guŋ ywə yə ǎ nyənyɔ a, guŋ ywə msəm, ywə yə a dəŋdəŋ á, ywə tə́ mvíŋ, ywə yə pɑ mo kuŋ yɑ a, ywə mku', ywə mà pɑpuŋ ywə bi a pɑ́ pu gho'tə a, guŋ ywə bɔ awɛ pɑ nə́ gənyə́nwə̀ mɔ.
9
Ywə yə po lə́ zhi'tə bəm á, ywə yə po lə́ kwǐ bəm á, ywə yə po lə́ yǔ' bəm á, ywə yə po lə́ yɔ̌ nə́ m̀ á, po ghiŋ nə́ guŋ ywə bɔ awɛ po'o gɑ Si hwitə́ pɑ bi po.
10
Myə kɑ́ ŋwɛ̌nyə te' shyə́ m̀ nə́ Cyəpɔ nə pa' po biŋ sɛ nwə nə m̀ a; əŋ gɑ̌ zhyə́ gɑ po lə́ ji ŋkhamtə a, da' gɑ́ la' po pɑ́ jɔ sɔ̀.
11
Tə́ nə yak ywə nə gə tə́ gɔmnwə pɑ̀, nə pa' a bɑ gɑ̌ zhi'tə nə vɔk nə́ bǎ yá nthi cwə dzʉ̌ lə́.
12
Gɑ̌ zhyə nə vɔk nə pə̌ŋ, ba nə vɔk nthʉm fʉ'. Gɑ̌ bɑ gɑ̌ zhi'tə nə zhwyə ba nə cwə jikǔ' bǎ nə yá nthi lə́, bà nə yá cwə̀ lə̀, nə vɔk nthʉ́m fʉ' ba m̀ nthʉ̌m pə́ŋ.
13
Pɑ́ gə guŋ ywə awɛ shyə m̀ nə Mo yə e hɑ gʉ' bəm a.
14
Tə́ ba tə po'o, a bɑ po ghə á puŋ nə ghə yɔ tsʉ' nə́ ghəghʉɔ a:
15
Wɔ pɑ Filipo, pǒ zhyə́ gɑ́ cwə nə to' Cùŋ pɑpúŋ, ŋ də nə təm Makedonya pyə sɔm Cu'tə pɔ Kristo lə fɛnyə sɔmywə tə ně da' wɔ,
16
wɔ pyə po lə cyá ywə yə́ a lə́ bɑwə jak a cwə yə ŋ də bɑ Tesalonika a bəm mcʉ́m mcʉ̌m a.
17
A tə bɑ́ gɑ́ gɑ̌ bɑwə shəŋ ywə yə pu gɔ hɑ bəm pa' mcwɔ'fa' a pɑ́; ywə yə gɑ̌ shəŋ a a bɑ nthɔm myə a gɔ pɑ mɔ a.
18
Gɑ̌ bɑ́ gɑ wim ba ywə yə a bɑwə shəŋ á tə́ a cyə ba də̀ŋ e. Cwəlɔ yə gɑ̌ ŋkwi ywə yə po nə nthəm Epafrodito a, mwɑ̌ damnyəlamnyə myə pɑpuŋ, tsəpwɔ' tsyə́ a buŋ bi Si a, gɑ̌ wə bɑ gɑ̌ ku'.
19
Si a gɔ piŋ kwi' hɑ guŋ ywə awɛ yə ǎ wə shəŋ bi po a, nə dəŋ fʉ' e, nə ghu'tə Yeso Kristo.
20
Ghu'tə pɑ bi Si, Tá yɔk pɑ nə mgu' nə gu'. Amɛn.
21
Po ca'tə bǎ ya mo dɔlɔ̌ lə́ nə Yeso Kristo. Mfɑmfɑ́ pyə́ pyə a pú bɑ́ a ca'tə wɔ.
22
Guŋ pɔ dɔlɔ̌ awɛ ca'tə wɔ, tə kwa' pyə wap dyə Kasa a cəŋtə sha'tə wɔ.
23
A gho Cyəpɔ Yeso Kristo pɑ bi zhwenyə yɔ.FILIPO 4:1
FILIPO 4:2
FILIPO 4:3
FILIPO 4:4
FILIPO 4:5
FILIPO 4:6
FILIPO 4:7
FILIPO 4:8
FILIPO 4:9
FILIPO 4:10
FILIPO 4:11
FILIPO 4:12
FILIPO 4:13
FILIPO 4:14
FILIPO 4:15
FILIPO 4:16
FILIPO 4:17
FILIPO 4:18
FILIPO 4:19
FILIPO 4:20
FILIPO 4:21
FILIPO 4:22
FILIPO 4:23


FILIPO 1 / FIL 1
FILIPO 2 / FIL 2
FILIPO 3 / FIL 3
FILIPO 4 / FIL 4