A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

FILIPO 31
Po'o lə mfɑ́ pɑ, po ŋwɛnyə nə Cyəpɔ. A ka tsɑ́ bəm nə kwi' bvə ywə yə gɑ̌ zhì bvə a bi po, a piŋ bɑ bi po bɑ nə nə kwyətə́ wɔ.
2
Po pɔm mbvʉ́! Po pɔm mghɛ fa' cwəpùŋ! Po pɔmtə pɔ pyə wap fʉtə gɑ pu vo wap a!
3
Nə pa' pɔ pyə pu vó wap a bɑ wɔk pɑ̀ pyə pɑ̌ sé Si m nə Zhwenyə Si a, wɔk pɑ pyə́ yɔk pɑ ghu'tə bɑ pɑ̌ yap m nə Yeso Kristo, wɔk pɑ pyə pɑ tə jap tʉm tsɔk pɑ pɑ́ nə pɑ a pɑ́.
4
Da' gɑ́ ba tə po'o a bɑ ŋ kha hɔ nə yap tʉm tsɑ̌ nə m̀. A pɑ́ gɑ pɑ́ mo kwɛ gɑ bi a e yap tʉm tsyə nə thə nɑ e bɑ mo bɔ bɑ a.
5
Nə pa' gɑ̌ bɑ pu lě bvo a nə batə tyɛ'dzʉ́ hɔ̌m, gɑ̌ bɑ́ gwya pɑ Israɛl, bɑ́ nə ŋkhənyə Bɛnyamɛn, bɑ̀ yə Ebraika mú e Ebraika; biŋ sɔ' m nə mco' bɑ kwa' Farisai;
6
Sɔ' m nə nə səŋnyə nə nə́ piŋ bɑ ŋ də lɑ Cu'tə pɔ Kristo jɔgo'; gɔ m nə nə́ ghiŋ nə mco' ŋ bɑ mo tə bya nə́ mco'.
7
Da' gɑ́ guŋ tsə bɔ awɛ tsyə́ a lə́ bɑ bəm bɑ kwa mɑ fʉ' a, a lě shyə m̀ nə Kristo, ŋ jɔ tsá pa' pi a.
8
A kwa' po'o, gɑ̌ jɔ gɑ́ guŋ e awɛ bɑ pi bəŋ mɑ fʉ' yə a bɑ nə nə́ zhyə Yeso Kristo Cyəpɔ ǎ. A lě shyə m nə ŋ bi guŋ ywə awɛ, biŋ bɑ jɔ guŋ e awɛ pa' netsə́ á tə nə kwi Kristo pa' fa' a.
9
Po'o gɑ yɑ nə pɑ dəŋdəŋ nə e a kɑ pɑ̌ pɑ́ yɑ dəŋdəŋ yə a bɑ yə mco' a, gɛ̌, a pɑ́ yə a fɑ nə piŋnthʉm nə Kristo a, dəŋdəŋ yə a fɑ́ bi Si, bɑ jo'nyə nə piŋnthʉm a.
10
A bɑ nə nə́ zhyə é, yʉ ba tʉɔ nə yám nə́ vʉ̌, ba nə tamtə nthʉ́m go' e, nə hwə pa' yʉ a nthʉm vʉ e,
11
po'o tə bi a pɑ mǒ la' ŋkhəm nə nə́ yam nə vʉ̌, bɑ yə mǒ ku' nə a.
12
A tə́ bɑ gɑ́ gɑ̌ tsə ghə tsə bɔ awɛ pɑ́, kɑ m̀ gɑ gɑ̌ tsə lɔ pɑ̀; da' gɑ́ gɑ̌ bɑwə́ nthe gʉ' gɑ ŋ gɔ nthɔm e, nə pa' a bɑ yʉ Yeso Kristo lě nthɔm a.
13
Mfɑ̌mfɑ́, a tə́ bɑ gɑ́ gɑ tsə tɔm e pɑ́; yɑ nə zhwíŋ bɑ gɑ́ dʉɔnyə dhə́ jyə̀ yə gɑ tsə́ ghiŋ nə a, bɑ dé pɑ̀ dzə̀,
14
gɑ̌ ŋkhaktʉɔ nə ghɔ dzə̀ nə kwi mcwɔ'fa' myə a bɑ nə nə́ ke mo kɛbəŋ yə Si nə ŋkhe wɔk pɑ shyə́ m̀ nə Yeso Kristo a.
15
Guŋ yɔk pɑ awɛ, wɔk pɑ pɔ dɔlɔ̌, pɑ vɔk pa' pɔ dɔlɔ̌ a; tə́ bi a po pɑ́ tə pɑ́ ŋkwishwə nə mu' nwə, bɑ Si gɔ kyɛ̀' wɔ nə nwə bɔ.
16
Da' gɑ́ pɑ nə pyap, a kwa' tsʉ' yə pɑ giŋ tə ŋkhəm nə a pɑ giŋ dé pɑ nə ta' məjyə́.
17
Guŋ yɔ awɛ mfɑmfɑ́, po fo' a, po pɑ nthʉ́ mnyə mɔ pɑ nə pɔ pyə́ wap giŋ pɑ́ nə fo' yə pǒ jɔ bi pyə a.
18
Ŋ də bɑ sǐŋ wɔ biŋ ŋkwi' bɑwə dɑ́ shyətsə siŋ wɔ, bo'gwyə pɔ giŋ pɑ́ pa' mghɛ bo bɛnyəpɛnyə Kristo a.
19
Wap gɔ sɔ' miŋ m nə pi; si yap bɑ vam tsap; ba yap ghu'tə pɑ kuso yap; nə pa' wap sɛ yap nwə a pɑ́ pɑ́ nwə dəmcǎ' a.
20
Da' gɑ guŋ yɔ́k pɑ bɑ m kɛbəŋ, tsʉ' yə pɑ byap Cyəpɔ Yeso Kristo gɛvɔk pɔ nə a.
21
E gɔ sɔ' kwyəpnyə nɑ́ tsɔk pɑ tsyə a bɑ ywə nə jɔgo' a, nə ghə pa' nɑ e yə a bɑ nɑ ghu'tə̀, po'o cyə m nə gʉ̌' yə a bɑ bi e bɑ gə e ku' nə ghə gɑ gúŋ ywə awɛ yu'nyə e a.FILIPO 3:1
FILIPO 3:2
FILIPO 3:3
FILIPO 3:4
FILIPO 3:5
FILIPO 3:6
FILIPO 3:7
FILIPO 3:8
FILIPO 3:9
FILIPO 3:10
FILIPO 3:11
FILIPO 3:12
FILIPO 3:13
FILIPO 3:14
FILIPO 3:15
FILIPO 3:16
FILIPO 3:17
FILIPO 3:18
FILIPO 3:19
FILIPO 3:20
FILIPO 3:21


FILIPO 1 / FIL 1
FILIPO 2 / FIL 2
FILIPO 3 / FIL 3
FILIPO 4 / FIL 4