A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EFESO 51
Po fo' Si nə pa' pǒ bɑ pó pyə é ŋkhùŋ wap a.
2
Po vɔk nthʉm ŋkhuŋnyə dəŋdəŋ pa' Kristo lə kuŋ wɔk pɑ tə́ hɑ thə nɑ́ e bi Si pa' tsəpwɔ' a nə pɑ̀, pu lɑ é núŋpwɔ', pa' mwɑ́ damnyəlamnyə bɑ ǎ ghə zhwyə́ pɑpúŋ a.
3
Sɔm nthi nwə ghap, kɑ bɔkbɔk nwə̀, kɑ ghi'nyə lə kɑ pɑ cəcɑ̌ po, yə̌ŋ bɑ pa' pɔ dɔlɔ̌ gɔ pɑ vɔk a.
4
Ka po ghɔm ghɔm mnɔ̀m, kɑ ghɔm mkəkʉɔ̀, kɑ ghɔm mviŋ lə, nə pa' a ka puŋ po'o. Po hɑ nɑ tsɔ m̀ nə mcwyɛ'nyə gho'tə́.
5
Nə pa' po cəŋtə́ jyə́ gɑ́ gə ghap, bɔkbɔk mò, dɑ ywə, yəŋ gámtə kətwɔk, pɔ bɔ bɑ pu tsə́ tě wap nə mcʉ̌' nthʉm Nəfo Kristo ba Nəfo Si.
6
Ka sɔmmo lɑ mghɔm fʉ́ fʉtə wɔ́: Kwa' guŋ ywə bǎ nə fəŋ yɛ́luŋ Si nyəŋ nə pɑ tʉɔthə́.
7
Ka pu a pú pɑ nə sɔmywə.
8
Po lə bɑ dzə̀ bɑ pɑ jʉ̌m; tə́ cwəlɔ pǒ bɑ ŋkha' nə́ Cyəpɔ. Po vɔk pa' pǒ ŋkha' a.
9
Mthɔ̌m ŋkha' bɑ cɔmmtsò, nwə dəŋdəŋ, nwə nyənyɔ́.
10
Po zhyə ywə yə a buŋ bi Cyəpɔ a.
11
Ka po tamtə nə mfa' jʉ́m, mfa' tə yǎm nthɔ̌m, po pɑ nthé pɑ bya nə.
12
Ywə yə pɔ bɔ gə m̀ càm a, a bɑ kuso nə ghɔm.
13
Tə́ guŋ ywə yə pu la'tə ya a, ŋkha' da'tə ya.
14
Nə pa' ywə yə pu da'tə a bɑ ywə ŋkhà', a bɑ po'o tə pu pɑ́ gɔm gɑ̀: Yam, wə yə o bɑwə di a. Lusi cəcɑ̌ mpfə pɔ̀ a Kristo ləŋnyə dəm o.
15
Po cəŋtə́ diŋtə yɔ nə vɔk: Ka po ghə pu yɔ wɔ pa' mkəkʉɔ a, po pɑ pɔ pyə wap ghə zhyənwə a.
16
Pɔ pyə́ wap tə bɔptə map mcwə dzʉ́ a pɑ́, nə pa' cwə dzʉ̌ ka puŋ.
17
Ka po pɑ mkəkʉɔ, po cəŋtə́ jú' ywə yə Cyəpɔ jap a.
18
Ka po nwə́ mlu' tə bám, a dɑ mo gɔ pɑ nə pi, da' gɑ po ló nə Zhwenyə.
19
Po pɑ bəmtə́ gɔm mghɔm zhwɔp dɔlɔ̌ cəcɑ̌ po, bɑ jwɔp mzhwɔpshyə mku', ba mzhwɔpshyə́ zhwenyə; po pɑ jwɔp mzhwɔpshyə biŋ bɑ gu'tə Cyəpɔ nə guŋ tʉm tsɔ awɛ.
20
Nə gùŋ mcwə awɛ, nə gùŋ mnwə awɛ, po pɑ go'tə Si Tá shyə m̀ nə tsǒ Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo.
21
Wɔ pyə́ pǒ bwɔk Kristo a, po pɑ́ ju'nyə cəcɑ̌ po.
22
Pɑjwǐ po pɑ ju'nyə bi mthə́ pɔ pa' bi Cyəpɔ a.
23
Nə pa' dhə́ bɑ tadyə̌ bi mjwǐ dəŋdəŋ pa' Kristo bɑ tadyə̌ Cu'tə́ pɔ pyə á, yʉ́ yə e bɑ gɛvɔk cu'tə e a.
24
Tə́ dəŋdəŋ pa' Cu'tə́ pɔ Kristo ju'nyə bi Kristo a, pɑjwǐ pɑ́ nə guŋ ywə awɛ ju'nyə bi mthə́ páp.
25
Wɔ mthə́, po kúŋ pɑjwǐ pɔ dəŋdəŋ pa' Kristo lə kuŋ Cu'tə pɔ pyə tə biŋ hɑ vɔk e nə é á.
26
E lə shəŋ po'o nə ghə e pɑ dɔlɔ̌ tə́ dɑ shyə yə a sɔk ywə a lɔ a nə shu' é, po'o biŋ shyə́ m̀ nə́ Ghɔ̀m.
27
E lə shəŋ gɑ e nə yɔ e, e pɑwə dəŋnyə, tə pap sɔm mviŋ bɑ nə, tə sɔm mu ŋətə̀, tə sɔm bya.
28
A po'o tə mbɛ gɔ kuŋ jwi é kwa' pa' thə́ nɑ é a. Mo yə e ŋkhuŋ jwi é a ŋkhuŋ pɑ thə nɑ é.
29
Sɔmmo la m bɔ bap nɑ́ e; da' gɑ́ mo ŋkhim nɑ e kǐm, bɑ nyaptə e dəŋdəŋ pa' Kristo gə nə cu'tə pɔ pyə a;
30
pɑ tə́ bɑ mkam nɑ́ myə a lə́?
31
A po'o tə mbɛ gɔ sɔ' təm nə tap e pu map e, a kwɑ nɑ e nə́ jwi e, a wap pɑpʉə piŋ bɑ́ pɑ ta' bap nɑ́ yɑmu'.
32
Yəŋ nwə cyə zhyənwə bɑ ǎ ghu': gɑ̌ ghɔm gɑ́ a bɑwə de Kristo pu a cu'tə pɔ pyə.
33
A bɑ po'o tə bǎ ya mo lə́ nə po gɔ pɑ kuŋ jwi e pa' thə nɑ e a, a mjwǐ nəŋ bɑ gə mku' dhə́ é.EFESO 5:1
EFESO 5:2
EFESO 5:3
EFESO 5:4
EFESO 5:5
EFESO 5:6
EFESO 5:7
EFESO 5:8
EFESO 5:9
EFESO 5:10
EFESO 5:11
EFESO 5:12
EFESO 5:13
EFESO 5:14
EFESO 5:15
EFESO 5:16
EFESO 5:17
EFESO 5:18
EFESO 5:19
EFESO 5:20
EFESO 5:21
EFESO 5:22
EFESO 5:23
EFESO 5:24
EFESO 5:25
EFESO 5:26
EFESO 5:27
EFESO 5:28
EFESO 5:29
EFESO 5:30
EFESO 5:31
EFESO 5:32
EFESO 5:33


EFESO 1 / EFE 1
EFESO 2 / EFE 2
EFESO 3 / EFE 3
EFESO 4 / EFE 4
EFESO 5 / EFE 5
EFESO 6 / EFE 6