A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EFESO 41
Myə yə gɑ̌ bɑ gɛ cɛ̌ a m nə Cyəpɔ, gɑ̌ səso wɔ gɑ po vɔk m nə nthi pa' pu nə ŋkhe wɔ a.
2
Nə fi' nɑ hɑ sì, nə byanyə́, nə nə́ kyəp tʉ̌m, bɑ bəmtə ŋkwa mnwə mɔ nthʉm ŋkhuŋnyə̀.
3
Po kaktʉɔ nə tɔ̀m ŋkwishwə zhwenyə shyə m̀ nə dʉ́ hwitə̀.
4
Nə bɑ pɑ́ yɑmu', ba Zhwenyə pɑ́ pɑ yɑmu'; a po' tə a bɑ pu ké wɔk pɑ nə ta' mɔktə̀ yɑmu',
5
ta' Cyəpɔ, ta' piŋnthʉm, ta' kwǐshyə yɑmu';
6
nə ta' Si biŋ bɑ Tá guŋ pɔ awɛ, bɑ sa' guŋ pɔ awɛ, bɑ shyə m̀ nə guŋ pɔ awɛ fǎ' biŋ bɑ shwə́ nə guŋ pɔ awɛ.
7
Gho' bɑ bi ba ya mo lə́ nə pɑ̀ nə dəŋ pa' Kristo nə hɑ bi a.
8
A po' tə pu gɔm gɑ́: E lě ŋkwɔ' tə thə́ gəm mghɛ cɛ́; e lě hɑ tsə bi pɔmnəŋ.
9
E lě ŋkwɔ'! A bɑ gɑ́ kɑ̀ tə pɑ̌ gɑ a bɑ ě piŋ fi' tə ŋkhəm dəmcǎ'?
10
Mo yə e lə fi' tə si a, bɑ mo yə e lě kwɔ' tə thə́ shyə guŋ mkɛbəŋ awɛ tə́ donyə́ nə guŋ dzʉ̌ awɛ a.
11
Yʉ́ nə shwɔ' shɑ pɔ nə gə mghɛ nthəm, dɑ shɑ́ gə mghɔm ghɔm Si dɑ shɑ gə pɑ siŋ cùŋ, biŋ dɑ shɑ gə mpyapdzə́, pɑ zhi'tə pɔ ywə
12
E gə po'o gɑ pɔ dɔlɔ̌ ku' nə fa' fá' nə ŋkwɑ nə Kristo,
13
po'o tə̌ pɑ la' nthamtə́ guŋ yɔk pɑ awɛ nthʉm piŋnthʉm, ba nə zhyə Mú Tá pa' pɔ pyə́ wap ku'nyə pɔ a, bɑ́ nthə́ Kristo nə guŋ lonyə awɛ.
14
A gɔ pɑ́ po'o, pɑ̀ lə piŋ bɑ pomkəcɔkpo, pyə́ wap bvʉ mghə́ŋ mghə́ŋ a pɑ́, pɑ́ ghiŋ nə ŋkhɛ cwəpúŋ, bɑ shʉmjʉ̌m gùŋ mghɔm awɛ, pɔmnəŋ pu a mfʉ́ map pɑ dɑ wap fyə́, wap hɔ məjyə̀.
15
Da' gɑ́ pɑ pɑ́ biŋ nwə nyənyɔ nthʉm ŋkhùŋnyə bɑ pɑ̌ gɔ kwyə́ nə guŋ ywə awɛ jʉ̌m mo yə e bɑ thə nwə: Kristo.
16
A shyə m nə é tə guŋ nɑ́ awɛ pɑ nthamtə́ giŋ ŋkwi ŋkhɛ shyə m nə mzhəŋ myə́, bǎ ya zhə̀ŋ lə pɑ́ fa' tsyə fa' pa' a ku' nə e a, tə gùŋ nɑ́ awɛ nə ŋkwyə́, bɑ ŋkwɑ nthʉm ŋkhùŋnyə̀.
17
Ywə yə gɑ̌ gɔm bi po biŋ bíŋ nə Cyəpɔ á yəŋ gɑ̀: Ka po kwi' bvɔk pa' pɑ tə pɑ̀ pɑ Yudea bvɔk a, wap pyə́ zhyənwə yáp dɑ wap gɔ m nə tsʉ' pɔpɔ a.
18
Mkwɛnyə map bɑ pɑ ywə jʉ́m, wap piŋ bɑ mghʉɔ nə vɔk Si, shyə m̀ nə fʉmnyə̀ yáp yə tʉm sɔk sɔk tsap hɑ bi pú a
19
Nthʉm nə cyətə́ sɛnwə yap, wap lě hɑ nɑ́ tsap nə nwə ghàp, tə guŋ ŋkho nə guŋ bɔkbɔk nwə tə dhə e.
20
Sɔ' m̀ nə po po la tə zhi'tə nə Kristo po'o pɑ̀.
21
A ghɔ bɑ gɑ́ po lě jú' pu ghɔm pɑ́ kwa' yʉ bi po, bɑ gɑ́ pu lə́ zhi'tə pɑ́ kwa' yʉ́ bi po, ji'tə kwa' m nə nyənyɔ yə a bɑ́ nə Yeso a,
22
po kəŋnyə vɔk yɔ yə a lə bɑ a, yə a lə cyə a, sya bvo mò yə a bɔptə shyə m nə fʉtə ghi'nyə a.
23
Po sɑnyə̀, ŋkwyəpnyə zhyənwə yɔ shyə́ m nə zhwenyə.
24
Ŋkwa mo sə́ nə po pa' dzə́ a, mo yə pu pəm e pa' Si shəŋ a, nthʉm dəŋdəŋ ba dɔlɔ̌ yə a fɑ bi nyənyɔ.
25
Pǒ bɑ pú té cwanwə̀ nə po: bǎ wɑlə́ ghɔm pɑ nwə nyənyɔ bi mo yə e bəŋ e, nə pa' pɑ bɑ́ pɑ bǔ ta' nɑ.
26
Po yɛlúŋ, po kɑ́ hɔnwə; a nam kɑ́ nə pi po yɑwə jɛ́lúŋ.
27
Po kɑ hɑ sɔm sɔ̀ bi sata.
28
Mo yə e kɑ jʉ́ a wa' cwúŋ; e kaktʉɔ dɑ bu myə́ fa'fà' dəŋdəŋ tə́ gə ywə yə pu mo yə e ka ghə ywə a gɔ ghap a.
29
A sɔm ghɔ̀m bɔkpɔ̌k kɑ təm shwə̌ po, po pɑ gɔ ghɔmnwə po ghɔm pɑ́ nwə pɑpúŋ, ghɔm nə ŋkwɑ́, ghɔm tsyə a gɔ lɑ hwitə sɔ' bi pɔ pyə wap yu' ghɔm bɔ a.
30
Po kɑ ghə Zhwenyə Dɔlɔ̌ lǎ', Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə Si lə nə gə mtiŋ nə po, pa' stam a nə nə byap tyɛ'dzʉ́ yə Si gɔ vɔk wɔk pɑ a.
31
Nə səm, nə kam shɛ, nə yɛlúŋ, nə ŋa' gi, mcap mǐ cəcɑ̌ po, ba guŋ nthi nə cɔk awɛ.
32
Po ghə tʉ́m pɑpuŋ cəcɑ̌ po, po ghə tʉ́m pɑpuŋ, po pɑ́ dɑ mhɔ mɔ shwyɛ' wɔ cəcɑ̌ po dəŋdəŋ pa' Si bɑ e lɑ mhɔ mɔ shwyɛ' wɔ shyə m nə Kristo a.EFESO 4:1
EFESO 4:2
EFESO 4:3
EFESO 4:4
EFESO 4:5
EFESO 4:6
EFESO 4:7
EFESO 4:8
EFESO 4:9
EFESO 4:10
EFESO 4:11
EFESO 4:12
EFESO 4:13
EFESO 4:14
EFESO 4:15
EFESO 4:16
EFESO 4:17
EFESO 4:18
EFESO 4:19
EFESO 4:20
EFESO 4:21
EFESO 4:22
EFESO 4:23
EFESO 4:24
EFESO 4:25
EFESO 4:26
EFESO 4:27
EFESO 4:28
EFESO 4:29
EFESO 4:30
EFESO 4:31
EFESO 4:32


EFESO 1 / EFE 1
EFESO 2 / EFE 2
EFESO 3 / EFE 3
EFESO 4 / EFE 4
EFESO 5 / EFE 5
EFESO 6 / EFE 6