A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

EFESO 21
Ba wɔ́, a lə bɑ pǒ pfʉ́tə shyə m nə bɔkbɔk mnwə mɔ́ pu a mhɔnwə mɔ,
2
mɑ́ myə po lə bɑ pǒ kotə́ nə cwə yə po lə jap jʉm si yə̀ŋ dzʉ̌ a, mú fo yə e sa' mtò kɛbə̀ŋ pu cǎ', zhwenyə yə e bɑwə cwəlɔ bɑwə fa' cəcɑ̌ mtʉɔthə́ a...
3
Pɑ̀ lə bɑ cəcɑ̌ pɔ bɔ, ba wɔk pɑ̀ yɔk pɑ̀ awɛ, wɔk pɑ̀ pyə pɑ̀ lə́ jap m̀ jʉ̌m nwə bap nɑ́ a; pɑ lə fa' pa' e shəŋ a, giŋ pa' yʉ́ nə shya wɔk pɑ a; pɑ lə bɑ́ pa' pyə shɑ pɔ a, bɑ pɔ pyə yɛ̌lúŋ é lə bɑ gɔ ko nə pu a.
4
Da' gɑ Si bɑ e ghə cɔmmtso kwa' dù é nə pa' shyə m nə́ mɑ ŋkhùŋnyə yə e lə nə ŋkhúŋ wɔk pɑ
5
nə pa' a lə bɑ́ pɑ lě pfʉ́ shyə m̀ nə mbɔkbɔk mnwə̀ mɔk pɑ a, ě hɑ vɔ̀k bi pɑ̀ shyə m nə Kristo, nə pa' a shyə pɑ́ m nə gho' tə po vɔ́k.
6
E lě jám wɔk pa pú nə vʉ̌, gə pɑ cwə kɛ́bəŋ m̀ nə́ Yeso Kristo.
7
A po'o tə a lě shyə m nə pùŋ nthʉ́m e nə pɑ̀ shyə m̀ nə Yeso Kristo, e yɔ gɑ́ e gɔ la'tə dəŋ mɑ gho' tɑ́ dhə́ e nə cwədzʉ̌ yə a gɔ sɔ' a.
8
Nə pa' a shyə pɑ m nə gho'tə́ po vɔk, shyə m̀ nə piŋnthʉm; tə́ wɔ nə́ gə pɑ́, Si nə hɑ.
9
A tə́ shyə m̀ nə mfa' mɔ pɑ̀, po' gɑ sɔmmo kɑ nə ŋa' nɑ́ e.
10
Nə pa' yʉ́ nə lə́ bəm wɔk pɑ̀; e lě bəm wɔk pɑ̀, shyə m̀ nə Yeso Kristo, po'o m nə́ mfa' pɑpuŋ myə́ Si lə la' nyaptə́ tə tyɛ', po'o gɑ pɑ pɑ́ fa' a.
11
Po kamtə́ gɑ́ wɔ pyə po lə́ bɑ́ dzə bɑ pǒ ghə mtiŋ pɑ tə pɑ pɑ̀ Yudea nə nɑ́ tsɔ a, wɔ pyə pɔ pyə wap sɛ́ gɑ pu vo wap pa' pu ya' mu bap nə bap nɑ́ yap a, jɔ wɔ pa' pɔ pyə pu ka vo wap a.
12
Po kamtə́ gɑ́ po lə bɑ cwə o bɔ, bɑ tə Mesia bɑ po ka ghə nə cwə Israɛl pa' po guŋ a; bɑ mghʉɔ nə kɔ mka'nyə, bɑ tə mɔktə, bɑ tə Si nthʉm dzʉ́.
13
Tə́ cwəlɔ, shyə̀ m̀ nə Yeso Kristo, wɔ pyə po lə́ bɑ gʉə sʉəsʉə a, pú lě gə po sɔ' tə bɑ pɑ́ bəŋ o, shyə m̀ nə mcyə́ Kristo.
14
Nə pa' kwa' yʉ́ Kristo nə bɑ́ hwitə̀ yɔk pɑ̀; nə pa' a bɑ̀ e lě nthamtə ywə yə a lə bɑ pu ghaptə a nə gə yɑmu'. E lě shyə m nə bap nɑ́ e sa'tə sak ywə yə a lə gaptə pɔ a: bò.
15
E lě bi mco' pu a ywə yə a jap a, bi ba nə ghiŋ nə́. E lə gə po'o tə́ lɑ yə Yudea pu yə tə pɑ yə Yudea pəm ta' mo sə́ m̀ nə é nə pa' e lě jap hwitə̀,
16
biŋ gwɔ'bvɑnyə cəcɑ̌ pu a Si, guŋ yap pɑpʉə cʉ' ta' nɑ́ shyə m nə bɛnyəpɛnyə; a pɑ po'o, e zhwə́ bò.
17
E lə sɔ' nə siŋ hwitə bi wɔ pyə po lə bɑ́ gʉə sʉəsʉə a ba m̀ bi pɔ pyə wap lə bɑ bəŋ ó a.
18
A shyə́ m nə é guŋ yɔk pɑ awɛ ghə nə ghɔ bəŋ Tá nthʉm ta' Zhwenyə.
19
A po'o tə po tə́ biŋ bɑ mghʉɔ pɑ̀, po lə nəŋ bɑ́ pɑ khʉlǎ'; po a pɔ dɔlɔ̌ bəmtə bɑ po á gùŋ; po ba pɔ nə́ tuŋdyə́ Si.
20
A bɑ pu lě nyəŋ wɔ nə́ tsə nə ŋkwɑ pa' yə cyə é bɑ́ mghɛ nthəm pu a mghɔm ghɔ̀m Si a, yə pɑ kwa' yʉ́ Yeso bɑ gwɔ' phə e a.
21
A bɑ nə Yeso tə́ guŋ ywə yə pú ŋkwɑ a shu'nyə, biŋ ŋkwɔ ji ta' Dyə Si dɔlɔ̌ nə Cyəpɔ.
22
A shyə pɑ m̀ nə é tə pu tamtə ba wɔ yɔ nyəŋ wɔ nə pà' bɔ yə pu ŋkwɑ a, po'o gɑ po pɑ tsʉ' yə Si shwə́ nə a, shyə m̀ nə́ Zhwenyə.EFESO 2:1
EFESO 2:2
EFESO 2:3
EFESO 2:4
EFESO 2:5
EFESO 2:6
EFESO 2:7
EFESO 2:8
EFESO 2:9
EFESO 2:10
EFESO 2:11
EFESO 2:12
EFESO 2:13
EFESO 2:14
EFESO 2:15
EFESO 2:16
EFESO 2:17
EFESO 2:18
EFESO 2:19
EFESO 2:20
EFESO 2:21
EFESO 2:22


EFESO 1 / EFE 1
EFESO 2 / EFE 2
EFESO 3 / EFE 3
EFESO 4 / EFE 4
EFESO 5 / EFE 5
EFESO 6 / EFE 6