A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

GALATA 61
Mfɑmfɑ́, a pɑ́ gɑ po ghəm mo bɑ ě hɔnwə, bɑ wɔ mghɛ Zhwenyə nə gɔ lɑ pɑ́ zhwenyə hwitə nə sìŋ é; kwa' wə pɔmtə́. O ka zhyə́ gɑ́ pɑ mləŋtə ko nə wə yu a?
2
Po pəmtə́ ŋkwa mpi' mɔ cəcɑ̌ po; po'o gɑ́ po ghiŋ nə mco' Kristo.
3
Nə pa' mo yɔ nɑ e pa' mo gwyə́ a, tə́ la' e pɑ sɔmywə́ bɑ e fʉtə pɑ́ nɑ́ e.
4
Da' gɑ bǎ yɑ mo lə́ nə po tiŋtə́ mfa' myə́, kwa' myə́ mfa'; bya e yɔ ywə yə pɑ a hɑ ŋwɛnyə nə bi e a, a pɑ́ pɑ́ kwa' nə thə nɑ e a kɑ pɑ m nə́ nə fo' mu' mo.
5
Nə pa' bǎ yɑ́ mo lə gɔ sɔ' kwa pɑ́ kwa' yə ŋkhəm.
6
Mo yə ě yu' Ghɔm tsyə pu ji'tə a, e té ywə nə guŋ tsə́ tsyə́ awɛ hɑ bi mo yə e ji'tə é ghɔm bɔ a.
7
Ka po fʉtə nɑ́ tsɔ, Si tə nthak gɑ sɔmmo ŋa' e pɑ, nə pa' ywə yə́ mo tsə̀ a bɑ ywə yə e gɔ sɔ' kap a.
8
Mo yə é dzə̀ m nə bapnɑ a gɔ sɔ' kap nthɔm myə bap nɑ́ jám a vʉ̌. Mo yə e dzə̀ m nə Zhwenyə a gɔ sɔ' kap nthɔm myə Zhwenyə jam a: Vɔk mama.
9
Pɑ ghə nwə pɑpúŋ tə pwa; nə pa' cwə gɔ cwə ku', pɑ kap nthɔm pɑpuŋ, a pɑ yə pɑ ka pwa a.
10
A po'o tə cwə pɑ bi pɑ, pɑ fa' nə pɑpúŋ yə a yə́ guŋ pɔ awɛ, te'te' nə yə pɔ pyə́ wap ghɔptə bə́ŋ pɑ nə piŋnthʉm a.
11
Po yɔ́ mnyə́ mŋwa'nyə gwyə́gwyə́ mɔ gɑ: gɑ̌ dɑ pɑ́ kwa' pu a nə bvə bi po.
12
Pɔ pyə́ wap bɑwə shəŋ gɑ́ pu zhyə́ wap nə nwə bapnɑ a, a bɑ pɔ pyə́ wap bɑwə nyəŋ pɑ gɑ pu vo wɔ a. Da' yap ywə yə wap shəŋ a a bɑ nə cyətə yɔ̌go' nə bɛnyəpɛnyə Kristo.
13
Nə pa' pɔ bǎ pyə wap bɑwə gə pu vo wap a, wap tə bɑwə giŋ nə mco' pɑ; wap shəŋ yap da' gɑ pu vo wɔ, wap ghə ghu'tə nə bap nɑ́ yɔ.
14
Sɔ' m nə m̀, bɑ gɛ̌, sɔm tso gu'ghǔ' tə wə pɑ tə ně da' bɛnyəpɛnyə Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo; a shyə m nə́ bɑ pu kam dzʉ́ bɛnyəpɛnyə nə myə, dəŋdəŋ pa' pu ŋkham a bɛnyəpɛnyə nə dzʉ̌ a.
15
Nə pa' ywə nthʉɔ, a tə bɑ nə vo mò kɑ nə cyətə vo mò pɑ̀, a bɑ nə piŋ bəm mo m̀ nə pə́m sə́.
16
Hwitə ba cɔmmtso pɑ nə pɔ pyə wap giŋ nə ŋkhɛ yəŋ a ba m nə Israɛl yə a bɑ yə́ Si a.
17
Po'o lə́, ka sɔmmo piŋ nyə́ŋ mɛ́nyə̀ nə m̀, nə pa' kwa' myə gɑ bɑ gɑ̌ ghə mtiŋ Yeso nə́ nɑ a.
18
A gho' Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo pɑ pu a zhwényə yɔ mfɑmfɑ́. Amɛn.GALATA 6:1
GALATA 6:2
GALATA 6:3
GALATA 6:4
GALATA 6:5
GALATA 6:6
GALATA 6:7
GALATA 6:8
GALATA 6:9
GALATA 6:10
GALATA 6:11
GALATA 6:12
GALATA 6:13
GALATA 6:14
GALATA 6:15
GALATA 6:16
GALATA 6:17
GALATA 6:18


GALATA 1 / GAL 1
GALATA 2 / GAL 2
GALATA 3 / GAL 3
GALATA 4 / GAL 4
GALATA 5 / GAL 5
GALATA 6 / GAL 6