A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

GALATA 5



1
Kristo lə nthé wɔk pɑ nə ŋkwɔ po'o gɑ pɑ kɑ́ piŋ bɑ ŋkwɔ. Po tɔm pɑpúŋ, po kɑ piŋ bíŋ nə zhwə́ kəlo' ŋkwɔ.
2
Myə Polo, gɑ siŋ wɔ: Po ghə pú vo wɔ bɑ Kristo tə́ gɔ piŋ ŋkwitə wɔ nə sɔmywə pɑ́.
3
Gɑ biŋ bɑwə gɔm bǎ bi yɑ mo lə yə ě ghə pu vo e a gɑ́ e ghiŋ nə guŋ mco' awɛ.
4
Po yap yɔ nə pɑ dəŋdəŋ pɑ nə́ mco' bɑ po a Kristo hapnyə, bɑ pǒ mi nə gho'.
5
Tə́ sɔ' m nə pyə, pyə pɑwə mɔktə gɑ Si gɔ sɔ' ghə pyə pɑ dəŋdəŋ dzə̌ e, shyə m̀ nə Zhwenyə, nə piŋnthʉm, pyə̌ bɑwə shəŋtə byap gɑ a pəmtə́.
6
Nə pa' a sɔ' m nə mo yə ě m nə Yeso Kristo a, nə vo e, kɑ nə cyətə vo e lə lə̀ pɑ́ sɔmywə, da' piŋnthʉm shyə m nə ŋkhùŋnyə nə bɑ nwə.
7
Po lə bɑwə ŋkhʉdʉ́ kwa' pɑpúŋ; wɑ̌ shɑ məjyə bi po, ŋkhɔ pa' nyənyɔ fəŋ wɔ nə ghɔ a?
8
Yə bǎ nthi nwə tə́ fɑ m bi mo yə e ŋkhe wɔ a pɑ́.
9
Mu ywə kwɔ' msɛ̌ gə msɛ̌ kwɔ'.
10
Sɔ' m nə m̀, gɑ̌ zhyə́, shyə́ m nə Cyəpɔ gɑ́ po tə gɔ cwɔ' mu' jyə dyɛ' pɑ̀. Da' gɑ́ mo yə́ e ma' va' cəcɑ̌ po a, gɔ sɔ' kwi mcwɔ'fa' myə́ kɑ e bɑ pɑ pɑ́ gɑ́ kə́lə.
11
Sɔ' m nə m̀ mfɑmfɑ́, a po'o bya biŋ gɔ́m gɑ pu vo mò, tə bɑ gɑ̌ jɔgo' po'o nə kɑ? A la bɑ po'o bɑ kəmnyə fa'tə bɛnyəpɛnyə mì.
12
A pɔ pyə wap ma' va' cəcɑ̌ po a, wap ghɔ tə ja' ba shɑ mkam nə nɑ̀ tsap gwa'!
13
Mfɑmfɑ́, pu bɑ pu lě ŋkhe wɔ gɑ́ po kɑ pɑ mkwɔ. Da' gɑ́ yɔ nə cyətə́ pɑ ŋkwɔ kɑ nyəŋ wɔ m nə mfa' bap nɑ́. Po cyə́ m nə ŋkhuŋnyə bɑ nthɔmnyə bú nə mfa' cəcɑ̌ po.
14
Nə pa' guŋ mco' awɛ bəmtə pɑ́ da' nə ta' ghɔm tsɔ gɑ: O gɔ pɑ kuŋ mo yə ě bəŋ o a pa' o ŋkhuŋ thə nɑ o a.
15
Da' gɑ po pɑ də́mtə́ msuŋ, bɑ pfɑtə nɑ tsɔ́ cəcɑ̌ po, po pɔmtə̀: pǒ gɔ sa'tə nɑ tsɔ pɑ́ wɔ wɔ́.
16
Po yu' ywə yə gɑ̌ gɔm a: Po ghiŋ m nə Zhwenyə, po'o gɑ po kɑ piŋ fa' ywə yə́ bap nɑ́ nə́ shəŋ a.
17
Nə pa' bap nɑ́ nə́ tsə tsyə e shəŋ a, bɑ gɛ bo Zhwenyə, Zhwenyə pɑ́ gɛ bo bap nɑ́, a pɑ cəcɑ̌ pu bɑ pɑ́ fəŋnyə̀; a po'o tə́ la' po pɑ́ gə ywə yə pǒ kuŋ a.
18
Da' gɑ po pɑ gíŋ nə Zhwenyə, bɑ po tə jɑ̀ ŋkwɔ mco' pɑ̀.
19
Mfa' bapnɑ, a bɑ pu zhyə́ má: nə cyətə tɔm nɑ́, nə viŋ nɑ́, nə ghə ghap
20
nə ghamtə̀ kətwɔk, nwə kɛ̀, bò, fəŋnyə, nə kíŋ mo, nə yɛlúŋ, nə twɔ'nyə, nə sa' mshɛ, sɔ́tə,
21
nə ghi'nyə, nə nwə́ mlù', nə tsʉ́ kʉə ywə́ ba myəshɑ nthi mnwə bɔ. Pɔ pyə wap gə mɔ mnwə a, gɑ̌ siŋ wɔ pa' myə lə zhi siŋ wɔ a gɑ́ wap tə gɔ sɔ' pɑ nə Nəfo Si pɑ́.
22
Tə́ mnthɔm Zhwenyə, po yɔ má: a bɑ ŋkhuŋnyə̀, bɑ ŋwɛnyə̀, bɑ hwitə̀, bɑ nə kyəp tʉ̌m, nə ghə nwə pɑpúŋ, nə yɔ yə mu' mo pɑpúŋ, bɑ piŋnthʉm
23
bɑ nə ghə pyanyə́ nwə, bɑ nə tɔm nɑ́; mco' tə nthébya nə mɔ mnwə̀ pɑ.
24
Pɔ pyə wap bɑ pɔ Kristo a bɑ wap kàm bap nɑ́ thə́ bɛnyəpɛnyə pu a tsə tsyə a bùŋ e a ba tsyə e shəŋ a.
25
Pɑ pɑ́ bvɔk nə Zhwenyə, pɑ pɑ́ giŋ pa' Zhwenyə nə shya wɔk pɑ a.
26
Ka pɑ pɑ́ ŋa'nɑ́, ka pɑ pɑ́ ŋkham mshɛ́ cəcɑ̌ pɑ, ka pɑ pɑ́ gi'nyə cəcɑ̌ pɑ.











GALATA 5:1
GALATA 5:2
GALATA 5:3
GALATA 5:4
GALATA 5:5
GALATA 5:6
GALATA 5:7
GALATA 5:8
GALATA 5:9
GALATA 5:10
GALATA 5:11
GALATA 5:12
GALATA 5:13
GALATA 5:14
GALATA 5:15
GALATA 5:16
GALATA 5:17
GALATA 5:18
GALATA 5:19
GALATA 5:20
GALATA 5:21
GALATA 5:22
GALATA 5:23
GALATA 5:24
GALATA 5:25
GALATA 5:26






GALATA 1 / GAL 1
GALATA 2 / GAL 2
GALATA 3 / GAL 3
GALATA 4 / GAL 4
GALATA 5 / GAL 5
GALATA 6 / GAL 6