A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

GALATA 31
Wɔ pɑ Galata, mfʉmnyə́ pɔ, wɑ̌ fɛ́ wɔ? tə bɑ pú lə nə̌ŋ shəŋtə da'tə Yeso Kristo thə bɛnyəpɛnyə dzə̌ po nə mnyə mɔ?
2
Po siŋ a yəŋ nwə̀: Po lə́ shyə pɑ m nə́ nə ghiŋ nə́ mco' tə́ ŋkwi Zhwenyə, kɑ m pa' po lə yu' ŋkhʉɔ piŋnthʉm a?
3
Wɔ pɑ Galata, pǒ fʉmnyə tə́ dəŋ pa' a? Wɔ pyə́ po lə ləŋdzə ntho' m nə Zhwenyə á, já bap nɑ́ nə gɔ ghə tə́ po pɑ́ pɔ lə̀?
4
Po yɔ́ dəŋ fa' e a gɔ cyə fé! Kwa' fě!
5
Mo yə́ é hɑ Zhwenyə bi po biŋ bɑ gə msya cəcɑ̌ po á, e gə po'o pɑ́ nə pa' pǒ ghìŋ nə mco' a kɑ́ m pa' pǒ yu' ŋkhʉɔ piŋnthʉm a?
6
Pa' Abraham lə́ ghə piŋnthʉm nə Si, Si yap gɑ́ e bɑ dəŋdəŋ bi á,
7
po cəŋtə́ ju' gɑ pɔ pyə́ wap ghə piŋnthʉm a nə bɑ́ pó Abraham.
8
A nə pɑ̌ po'o bɑ Ŋwa'nyə lə la' nə yɔ̌ gɑ Si gɔ sɔ' cyə m nə piŋnthʉm ghə pɑ tə pɑ́ pɑ Yudea cʉ' pɔ dəŋdəŋ siŋ Cuŋ pɑpuŋ yəŋ bi Abraham gɑ: Gùŋ mguŋ awɛ gɔ sɔ' cyə m nə o ghə byanyə́.
9
A po'o tə́ pɔ pyə wap biŋ a pɑ́ bɑ wap ghə byanyə́ pu a Abraham gɛ piŋ.
10
Nə pa' guŋ nə fá'fa' mco' awɛ bɑ nwə dò, nə pa' bɑ pu və gɑ: Dǒ bɑ́ thə́ mo yə e tə́ ŋkhaktʉɔ giŋ nə guŋ mco' awɛ myə́ a bɑ pú və nthʉ́m ŋwa'nyə mco' a pɑ́.
11
A nəŋ bɑ́ nyənyɔ gɑ́ sɔmmo tə́ bɑ́ dəŋdəŋ dzə̌ Si shyə́ m nə́ mco' pɑ, nə pa' mo dəŋdəŋ nə piŋnthʉm bɑ mo yə e gɔ sɔ' vɔk a.
12
A nə pɑ̌ po'o, mco' pu piŋnthʉm lə pɑ́ ta' ywə pɑ́. Mo yə e fa' pa' mco' gɔm a gɔ sɔ' vɔk pɑ́ nə mco'.
13
Kristo bɑ e lě jó nə ŋkwi wɔk pɑ bi dò mco', nə kwǐ wɔk pɑ po'o bɑ e pʉɔ shʉ' dò nə pɑ, nə pa' a bɑ pu və gɑ: dǒ bɑ thə́ mo yə pu ciŋ e thə́ a.
14
Po'o gɑ́ byanyə Abraham kə́m nə pɑ tə́ pɑ pɑ́ Yudea, shyə m nə Yeso Kristo, a piŋ bɑ́ po'o pɑ cyə́ m nə́ piŋnthʉm ŋkwi Zhwenyə, ywə yə pu lə ka' a.
15
Mfɑ̌mfɑ́, pɑ lɑ fo' nə́ mnwə myə mo gə a: sobo mka'nyə myə́ mǒ ŋkha' tə npfʉ́ a pɑ́ nə ŋkhɛ bɑ pu tə́ gwa' pɑ́, pu lə nəŋ ŋkwi' sɔmywə nə pɑ́.
16
Tə́ Si lə hɑ mka'nyə̀ bi Abraham ba m bi gwya e; a tə bɑ pu ghɔm m gɑ́ bi mgwya pɑ́ cwə yə́ a bɑ́ mgwyǎ yɔm a, a bɑ nwə ta' gwya yɑmu': bi gwya o. Yəŋ la'tə gɑ Kristo.
17
Kwɛnyə a bɑ́ gɑ: Si bɑ ě ləŋdzə jap ta' kɔ m nə ŋkhɛ. Mco' myə a biŋ nthəm jʉm nə gu' pǒtá mŋkhə pfʉ̀ə a, ka vɑnyə kɔ bɔ pɑ, po'o gɑ́ mka'nyə kɑ cyə fé.
18
Nə pa' a pɑ gɑ́ pú shyə m nə mco' tə́ gə mcʉ', bɑ a tə́ biŋ bɑ́ m nə mka'nyə pɑ. A nəŋ nə pɑ̌ po'o bɑ Si lə shyə pɑ́ m nə mka'nyə tə hɑ gho' e bi Abraham.
19
Tə fɑ po'o mco' biŋ sɔ' m nə ghə gɑ́ kɑ̀? A sɔ' kwi' tə́ nə pɔptə mco' cəŋtə bɑwə́ tə bɑ nə byap gwya yə mka'nyə bɑ myə́ a. Pɑ aŋgəle nə lə gə pu zhyə́ mco' bɔ, shyə m nə pǔ ta' giŋjyə̀.
20
A nəŋ bɑ po'o, giŋjyə̀ bɔ lə pɑ̀ da' yə ta' mo. Si piŋ bɑ́ da' yʉ do e.
21
Tə́ mco' gɔm ywə dyɛ' nə mka'nyə Si a? Gɛ̌. A lə pé'e bɑ gɑ́ pu lě hɑ ta' mco' myə a bɑ ǎ ghə tʉɔ nə gə mo vɔk a, bɑ nwə dəŋdəŋ fɑ nə mco'.
22
Tə́ ŋwa'nyə bɑ a lě nyəŋ mhɔ nə guŋ ywə awɛ, nə tamtə bɑ́ ŋkwɔ, po'o gɑ́ a cyə m nə piŋnthʉm nə Yeso Kristo, mka'nyə pəmtə́ bi pɑ piŋ.
23
Pǐŋnthʉm lə́ nə sɔ' bɑ pɑ lə bɑ mkwɔ bi mco' tə bɑ nə byap piŋnthʉm yə pu lə bɑ gɔ la'tə wɔk pɑ a.
24
A po'o tə mco' lə bɑ gɛ lé wɔk pɑ̀ tə́ bɑ nə byap Kristo, po'o gɑ́ pɑ pɑ́ pɔ dəŋdəŋ shyə m nə piŋnthʉm.
25
Da' gɑ cwə yə́ piŋnthʉm sɔ' a, pɑ tɑ jɑ́ nə bǔ gɛ lé pɑ.
26
Nə pa' gùŋ yɔ awɛ shyə m nə piŋnthʉm bɑ pó Si shyə m nə Yeso Kristo.
27
Əŋ, guŋ yɔ awɛ pyə́ po lə kwishyə nə Kristo a, a bɑ po lě ŋkwa Kristo nə po.
28
A pɑ po'o yə Yudea lə yɑwə́ kə yə Grikia lə; ŋkwɔ lə yɑwə́ kə tə́ pɑ ŋkwɔ lə; mbɛ lə yɑwə́ kɑ mjwǐ lə; nə pa' guŋ yɔ awɛ bɑ pɑ̀ yɑmu' m nə́ Yeso Kristo.
29
Bi a po piŋ bɑ m bi Kristo, bɑ a da'tə gɑ po bɑ̀ gwya Abraham; a cyə m nə mka'nyə po pɑ́ pɑ tsʉ mcʉ'.GALATA 3:1
GALATA 3:2
GALATA 3:3
GALATA 3:4
GALATA 3:5
GALATA 3:6
GALATA 3:7
GALATA 3:8
GALATA 3:9
GALATA 3:10
GALATA 3:11
GALATA 3:12
GALATA 3:13
GALATA 3:14
GALATA 3:15
GALATA 3:16
GALATA 3:17
GALATA 3:18
GALATA 3:19
GALATA 3:20
GALATA 3:21
GALATA 3:22
GALATA 3:23
GALATA 3:24
GALATA 3:25
GALATA 3:26
GALATA 3:27
GALATA 3:28
GALATA 3:29


GALATA 1 / GAL 1
GALATA 2 / GAL 2
GALATA 3 / GAL 3
GALATA 4 / GAL 4
GALATA 5 / GAL 5
GALATA 6 / GAL 6