A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

2 KORINTO 91
A sɔ' m̀ nə ywə nə ŋkwitə́ pɔ dɔlɔ̌ bɑ a ka kwitə gɑ bvə bi po nə́.
2
Gɑ̌ zhyə́ mkwɛnyə pɑpuŋ mɔ, a piŋ bɑ ywə yə gɑ nə fyə́ nə po dzə̌ pɑ Makedonya a; ŋ də́ siŋ wap gɑ́ yə wə pɑ Akaya lə́ bəmtə tə́ gu' po'o, bɑ yɔ nə kaktʉɔ nə́ lə jam bo'gwyə mcu'tə.
3
Gɑ̌ wə nthəm mfɑmfɑ bi po po'o gɑ nə fyə́ yə gɑ̌ gə nə po a kɑ pɑ́ pɔpɔ, a piŋ bɑ pa' ŋ də ghɔm a po nə cwə̌ bɑ byap nyənyɔ.
4
Gɑ wə bwɔk da' gɑ pɑ́ tyɛ' pyə a pɑ Makedonya pəmtə sɔ̌', nə ŋwak tə nwə guŋ bəmtə́, yɑ pa' ŋ khɑ cəŋtə gɔm a cʉ' kuso bi pyə ba m̀ bi po.
5
A po'o tə́ ŋ khɑ ləŋdzə nthəm mfɑmfɑ́ gɑ wap pɑ nthamdzə wə po, nyaptə yɔ ywə hɑhɑ̌, po'o gɑ cwə yə ywə yə po lə ka'nyə nə hɑ a, po cwə tə hɑ a kɑ pɑ̌ pɑ́ tsə nám.
6
Po kamtə́ gɑ mo yə e dɑ́ nám dzə ywə a da' ŋkhap pɑ tsə nám, mo yə e nəŋ dzə ywə a yɔm a la' ŋkhap a yɔm.
7
Bǎ ya mo lə́ nə po hɑ ywə pa' tʉm tsyə́ nə sa' e a, hɑ tə pɑ̌ jwiŋ, e kɑ hɑ m pa' pu nthənyə é thənyə a, nə pa' Si ŋkhuŋ mo yə e dɑ ŋwɛ́nyə̀ tə́ nə hɑ ywə a.
8
Si ghə tʉɔ nə nə́ shəŋtə́ ŋkwi tsə gho' bi po po'o gɑ́ po ghə ywə yə a gɔ kwitə wɔ á a yɔm tə biŋ bvʉ' yə po gɔ hɑ nə mfa' pɑpúŋ a.
9
Dəŋdəŋ pa' a bɑ pu və gɑ: Ě ghap, e hɑ ywə bi mpə̌ŋ nwə dəŋdəŋ e shwə mama.
10
Mo yə e hɑ gwya ywə bi dzə̀ywə́ biŋ bɑ hɑ msɛ́ pa' ywətsʉ a gɔ hɑ́ gwya ywə bi po, piŋ ghə a sé, piŋ ghə̌ nthɔ̌m nwə dəŋdəŋ yɔ kwyə́.
11
E gɔ ghə po zhi nə guŋ ywə awɛ yə a bɑ yə pɑpuŋ a, po'o gɑ pɑ pɑ̀ hɑ pa'lə bi Si.
12
Fa' ywə yə pu shu'tə hɑ a tə bɑ da' nə hɑ bi pɔ dɔlɔ̌ pɑ, a bɑ ba nə ghə pu hɑ pa'lə bi Si.
13
Wap gɔ piŋ fa' bɔ, ghu'tə Si nə yɔ nthi nə yu'nyə nə Cùŋ pɑpuŋ Kristo ba nə yɔ nthi nə hɑ ywə nə cwə tamtə po a pú ba guŋ pɔ awɛ.
14
Wap shyə m nə nə cwyɛ'nyə Si nə thə yɔ, la'tə gɑ wap ŋkhuŋ wɔ, shyə m nə mɑ du gho' yə Si hɑ bi po a.
15
Pa'lə pɑ bi Si nə pa' e hɑ tə sɛ dəŋ a.2 KORINTO 9:1
2 KORINTO 9:2
2 KORINTO 9:3
2 KORINTO 9:4
2 KORINTO 9:5
2 KORINTO 9:6
2 KORINTO 9:7
2 KORINTO 9:8
2 KORINTO 9:9
2 KORINTO 9:10
2 KORINTO 9:11
2 KORINTO 9:12
2 KORINTO 9:13
2 KORINTO 9:14
2 KORINTO 9:15


2 KORINTO 1 / 2KOR 1
2 KORINTO 2 / 2KOR 2
2 KORINTO 3 / 2KOR 3
2 KORINTO 4 / 2KOR 4
2 KORINTO 5 / 2KOR 5
2 KORINTO 6 / 2KOR 6
2 KORINTO 7 / 2KOR 7
2 KORINTO 8 / 2KOR 8
2 KORINTO 9 / 2KOR 9
2 KORINTO 10 / 2KOR 10
2 KORINTO 11 / 2KOR 11
2 KORINTO 12 / 2KOR 12
2 KORINTO 13 / 2KOR 13