A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

2 KORINTO 81
Pyə̌ shəŋ nə́ ghə po zhyə gho' yə Si lə nə go' mcu'tə Makedonya.
2
Nthʉm ghəghʉɔ nthinthi yə a shʉ'nyə wap a, ŋwɛnyə gwyə yap pu a pə́ŋ yap tə dhə̀ lé do tə ja' nə hɑ ywə nə́ fa'.
3
Wap ghə dəŋ yə wap ku'nyə nə a, tə́ a cyə ba ywə yə wap ku'nyə nə a, gə po'o pɑ cwə o cwə o,
4
shəŋtə́ həŋtə bi pyə gho' gɑ́ wap yáp yap pu nə fa' bɔ po'o nə́ nə ŋkwitə́ pɔ dɔlɔ̌.
5
Wap lě gə ywə yə pyə la tə́ kwɛ a, nə ləŋdzə hɑ nɑ tsap bi Cyəpɔ, ba m bi pyə, shyə m nə pa' Si lə nə jap a.
6
A po'o tə pyə cwi'tə bi Tito gɑ́ fa' kwitə tsyə e lə tǒ' wə po a, e nə gɔ tə miŋ pɑpúŋ pa' e lə to' a.
7
Tə́ dəŋdəŋ pa' a bɑ po ghə guŋ ywə awɛ: gə Pǐŋnthʉm, gə nə zhyə nə ghɔmnwə, gə nə ləmnyə nə fa', gə ba ŋkhuŋnyə yə á fɑ bi pyə à a yɔm a, po ghə bɑ nə fá'fa' kwítə̀ a yɔm nə́ yəŋ sɔ.
8
Ŋ tə gɔm m̀ gɑ́ gɑ̌ yap po'o pɑ, gɑ̌ siŋ wɔ yə nə ləmnyə nə fa' pyə shɑ pɔ po'o tə a hɑ́ bi po nə la'tə gɑ́ kwa' wɔ bɑ po zhyə nə hɑ ywə.
9
Po zhyə yə nthi nə hɑ ywə Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo, yʉ́ yə e bɑ ě zhi da' gɑ bʉɔ shʉ' bəŋ tə́ po cyə m nə pə́ŋ e shʉ' pɔ jizhǐ a.
10
Yɑ̀ pa' gɑ̌ wə nə jɔ́ a wə bɑ gɑ́: Po lə́ bɑ́ dəŋdzə nə yap fa' bɔ, biŋ gə po'o tə́ gu' po'o; a pɑ ywə yə ǎ ku'nyə nə po a.
11
Kwa' cwəlɔ, po miŋ nə ghə fa' tsɔ, po'o gɑ ywə pɑpuŋ yə po jap a po fa' pa' ǎ ku'nyə nə po a.
12
A bi a ywə yə mo sɛ nə ghə a pɑ kwa' ywə pɑpuŋ, bɑ pu gɔ kwi o ba ywə yə o ghə a kwa' pɑpuŋ; tə́ sɔ' m nə yə mo ka ghə á, a lə pɑ́ shɛ.
13
A tə bɑ gɑ pu gɔ lɑ wɔ yɔgo' tə́ pyə shɑ́ pɔ pɑ́ pɑpuŋ pɑ́, a bɑ̀ da' gɑ a kɑ tsɑ́ ŋkwi thə́.
14
Nə cwəlɔ ywə yə pǒ ghə a cyə́ a gɔ cu'nyə yə wap ghə a kɔk a, po'o gɑ a la' bɑ mu' tyɛ'dzʉ́ ywə yə wap ghə a cyə a cu'nyə yə po ghə a kɔk a: Po'o gɑ nwə pɑ́ dəŋdəŋ,
15
pa' a bɑ pu və gɑ: Mo yə e lə cu'tə́ tə a yɔm a la tə ghə tə a cyə; mo yə e shu'tə a kɔk a lə yak sɔmywə.
16
Pa' lə́ bi Si yə e lə nyəŋ nə ləmnyə nthʉm tʉm Tito nə po a.
17
E lě bíŋ pa' pyə lə nə ŋkhe e a, biŋ do'nyə, tə mo nthənyə e thə́nyə nə ghɔ wə pó.
18
Pyə lě nthəm wap pu mu' fɑ̀ yɔk pɑ yə́ guŋ mcu'tə awɛ gu'tə tso tsyə nə cúŋ pɑpuŋ a.
19
Pɑpúŋ kwi' bɑ gɑ́ mcu'tə nə lə́ shwɔ' e gɑ e pɑ so ghiŋ yɔk nə ghɔ nə tsɔ fa' tʉm pɑpuŋ nə hɑ ywə, fa' tsyə pyə gə po'o nə nə gu'tə Cyəpɔ ba m gɑ́ mkwɛnyə pɑpuŋ mɔk pəmtə́ a.
20
Pyə́ wə shəŋtə bɔmtə́ gɑ sɔm bya kɑ pɑ̌ nə pyə nə nə́ lɑ yəŋ mɑ dəŋ ŋkhap yə pu jap wɔk nə a nə fǎ'.
21
Pyə wə shəŋ gɑ́ a pɑ pɑpuŋ nə mnyə Si ba nə mnyə pɔmnəŋ.
22
Pyə á pyə́ shɑ pɔ pyə pu shwɔ wap a pəmtə́ nthəm fɑ́ yɔk pɑ yə pyə jɔ yə nə ləmnyə nə fa' mcʉmmcʉ̌m, e piŋ bɑwə cwəlɔ ŋkwi' bɑwə da'tə a, nə pa' ě yap tʉm nə pó.
23
Tito bɑ so ghiŋ a biŋ bɑ so fa' a bəŋ po. Mfɑ pɔk pɔ gɑ pɑ́ pɔ pyə mcu'tə nthəm wap a, bɑ ghu'tə Kristo.
24
Po la'tə mtiŋ yɔ nthi ŋkhuŋnyə ba mtiŋ pa' pyə dɑ wɔ nə fyə́ bəŋ pu a bi pu dzə̌ cu'tə.2 KORINTO 8:1
2 KORINTO 8:2
2 KORINTO 8:3
2 KORINTO 8:4
2 KORINTO 8:5
2 KORINTO 8:6
2 KORINTO 8:7
2 KORINTO 8:8
2 KORINTO 8:9
2 KORINTO 8:10
2 KORINTO 8:11
2 KORINTO 8:12
2 KORINTO 8:13
2 KORINTO 8:14
2 KORINTO 8:15
2 KORINTO 8:16
2 KORINTO 8:17
2 KORINTO 8:18
2 KORINTO 8:19
2 KORINTO 8:20
2 KORINTO 8:21
2 KORINTO 8:22
2 KORINTO 8:23
2 KORINTO 8:24


2 KORINTO 1 / 2KOR 1
2 KORINTO 2 / 2KOR 2
2 KORINTO 3 / 2KOR 3
2 KORINTO 4 / 2KOR 4
2 KORINTO 5 / 2KOR 5
2 KORINTO 6 / 2KOR 6
2 KORINTO 7 / 2KOR 7
2 KORINTO 8 / 2KOR 8
2 KORINTO 9 / 2KOR 9
2 KORINTO 10 / 2KOR 10
2 KORINTO 11 / 2KOR 11
2 KORINTO 12 / 2KOR 12
2 KORINTO 13 / 2KOR 13