A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

2 KORINTO 71
Pa'a bɑ pɑ̌ ghə mɔ mka'nyə a, wɔ pyə gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ pɑpuŋ a, pɑ lɔnyə nɑ tsɔk pɑ nə guŋ mviŋ awɛ nə bap nɑ́ ba m nə́ zhwenyə, pɑ miŋ nə lɔnyə nɑ́ tsɔk pɑ nthʉm nə pwɔk Si.
2
Po ghə ta' tsʉ' bi pyə nthʉm mtʉm mɔ́; pyə kɑ hɔnwə bi sɔm mò; pyə ka tsʉ́ sɔm mò, pyə kɑ lɑ ywə sɔm mò.
3
Ŋ tə gɔm po'o bɑ nə nyəŋ pɑ́ shɛ thə po pɑ́ nə pa' a bɑ ŋdě da' siŋ wɔ: Po bɑ nthʉm tʉm pyə nə vɔk ba nə vʉ̌.
4
Yɑ nə yap tʉm nə po bɑ a ghu' té', dəŋ pa' gɑ̌ dɑ wɔ fyə́ a bɑ a ghu'; gɑ bɑ gɑ ló nə Zhwyətə, yɑ nə ŋwɛnyə̀ nthʉm ghəghʉɔ ghu' tə'.
5
Nə pa' pyə lə ŋwak Makedonya pyə lə ghə bǎ muywə ŋwɛnyə, pyə lə yɔ pɑ nthinthi ghəghʉɔ: Shù pɑ́ dzʉ́, pwɔk pɑ dyə.
6
Da' gɑ Si yə e jwyətə pɔ pyə wap fi'nɑ́ tsap hɑ si a, lə́ lɑ̌ pa' Tito sɔ' a nə jwyətə wɔk,
7
tə da' pa' e lə sɔ' a pɑ, m nə́ kaktʉɔ yə po lə hɑ bi a; e lə siŋ wɔk dəŋ pa' a lə bɑwə nthəŋ wɔ a, siŋ wɔk shyətsə yɔ, yɔ nə ŋkhʉ́dʉ̌ nə fa', siŋ wɔk po'o tə biŋ ŋwɛnyə nə dɑ m dzə̀.
8
Əŋ, a pɑ́ gɑ́ ŋwa'nyə a lě gə po yɛluŋ bɑ ŋ tə̌ wə́ di' pɑ́. Bi a nəŋ bɑ gɑ́ gɑ̌ wə dǐ', pa' gɑ nə jyə́ gɑ́ ŋwa'nyə bɔ lə ghə po yɛluŋ a,
9
bɑ gɑ̌ wə ŋwɛnyə cwəlɔ, la' ŋwɛnyə m pa' a lə ghə po yɛluŋ a pɑ, ŋwɛnyə m pa' a lə ghə po pʉɔtʉm a. Nə pa' yɔ nə yɛluŋ lə bɑ yə Si; a po'o tə nə yɔk nə pɑ́, pyə lě tə ghə sɔmywə bɔk pɔ̌k nə po.
10
Nə pa' nə yɛluŋ yə Si shəŋ a, gə mo pʉɔtʉ̌m yə a shya mo nə ywə vɔk, la' a ghə mo ti' pi a. Yɛluŋ yə a bɑ yə́ dzʉ́ yəŋ a hɑ vʉ́.
11
Po yɔ pɑ ywə yə nə yɛ́luŋ pa' Si shəŋ á gə nə po: Mu'nthi nə lo'nyə! Mu'nthi nə tɛ nɑ́ tsɔ́! Mu'nthi kuso! Mu'nthi pwɔk! Mu'nthi nə cəŋ nə yɔ! Mu'nthi kaktʉɔ! Mu'nthi nə nyəŋ shɛ! Pǒ la'tə pɑ kwa' wɔ gɑ́ po la tə́ bɑ pó hɔ sɔmywə pɑ̀.
12
Nə cyətə ywɔk nə́, a bi a pɑ́ gɑ ŋ dě bvə bi po, bɑ a lá tə́ bɑ nə nə ŋkham shɛ kɑ m̀ nə mo yə pu ŋkham e a pɑ́. Ŋ də nə gə gɑ kwa' wɔ zhyə dzə̌ Si dəŋ e po nə ŋkhaktʉɔ nə pyə a.
13
Yəŋ bɑ ywə yə a jwyətə wɔk a. Mu' piŋ ŋkwi' nə nə zhwyətə̀ bɔ gɑ̀ pyə̌ cəŋtə ŋwɛnyə́ nə zhyə́ gɑ nthi pa' po lə nə gə nə Tito a le ŋwɛ́nyə tʉm tsyə́.
14
Bi a pɑ̀ gɑ kwa' myə lě dɑ wɔ fyə́ dzə̌ e, bɑ sǒ kɑ kú a, nə pa' cwə yə́ pyə gɔm pɑ nwə nyənyɔ bi po a, yɑ nə lɑ wɔ fyə́ dzə Tito lə bɑ kwa' nə tsʉ' é.
15
Nə pa' cwə yə́ e ŋkhamtə pa' po lə́ nə́ ju'nyə́ é nə guŋ mnwə awɛ, ŋkhamtə yɔ nə pwɔk bɑ nə səŋ tə nə́ dɑ é po'o a, biŋ shəŋtə ŋkhuŋ wɔ.
16
Gɑ̌ wə ŋwɛnyə nə zhyə gɑ nə guŋ mnwə awɛ pɑ̀ nə bəmtə́ bɑ́.2 KORINTO 7:1
2 KORINTO 7:2
2 KORINTO 7:3
2 KORINTO 7:4
2 KORINTO 7:5
2 KORINTO 7:6
2 KORINTO 7:7
2 KORINTO 7:8
2 KORINTO 7:9
2 KORINTO 7:10
2 KORINTO 7:11
2 KORINTO 7:12
2 KORINTO 7:13
2 KORINTO 7:14
2 KORINTO 7:15
2 KORINTO 7:16


2 KORINTO 1 / 2KOR 1
2 KORINTO 2 / 2KOR 2
2 KORINTO 3 / 2KOR 3
2 KORINTO 4 / 2KOR 4
2 KORINTO 5 / 2KOR 5
2 KORINTO 6 / 2KOR 6
2 KORINTO 7 / 2KOR 7
2 KORINTO 8 / 2KOR 8
2 KORINTO 9 / 2KOR 9
2 KORINTO 10 / 2KOR 10
2 KORINTO 11 / 2KOR 11
2 KORINTO 12 / 2KOR 12
2 KORINTO 13 / 2KOR 13