A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

2 KORINTO 61
Pa' pǎ pú nə bɑwə bəmtə́ fa' a, pyə wə səso wɔ gɑ po kɑ́ tak gho' yə po ŋkwi bi Si a a cyə́ pɔpɔ.
2
Nə pa' e gɔm gɑ: A gɔ cwə ku' cwə pɑpuŋ ŋ ju' gi o, a piŋ bɑ nə tyɛ' ywə vɔk a sɔ' ŋkwitə o. Yɔ cwə pɑpuŋ yə̌ŋ. Yɔ tyɛ' ywə vɔk yə̌ŋ.
3
Pyə tə́ bɑwə shəŋ nə fa'tə sɔmmo pɑ̀, po'o gɑ fa' tsɔk pɑ́ tə bya.
4
Pyə̌ bɑwə gə nə zhyə wɔk pa' mghɛ fa' Si a nə guŋ ywə awɛ. Bɑwə ŋkhaktʉɔ nə gǒ', nə ghəghʉɔ, nə zhwiŋ,
5
nə mshɔm, nə cɛ̌, nə va', nə pwá, nə lwɔk sɛ́, nə cwə tə tsʉ̌ ywə́,
6
shyə m nə́ nə pɑ tə mviŋ, nə zhyə̌nwə, nə nə kyəp tʉ̌m, nə cɔ̌mmtso, shyə m nə Zhwenyə dɔlɔ̌, nə ŋkhuŋnyə tə ghə mfʉ́m,
7
nə ghɔm nyənyɔ, tʉɔ Si, nə tsə shù nə do' ba tsyə nə byap tsyə dəŋdəŋ,
8
nthʉm nə ghu'tə ba nə wak, nthʉm nə la'tə wɔk nə pɑpǔŋ, bɑ m̀ nə cwəpùŋ, nə lɑ wɔk gə mcwanwə tə́ pyə pɑ pɔ nyənyɔ.
9
Nə́ nə cyətə zhyə̌ wɔk tə bɑ pu cəŋtə jyə́ wɔk, nə pɑ pɑ́ nə cʉ' nə pfʉ́ tə jɑwə nthʉɔtʉɔ. Nə nyəŋ shɛ́ thə pyə da' gɑ jɑ tə zhwətə wɔk.
10
Nə lwɔp lúŋ yɔk da' gɑ pyə pɑ ŋwɛnyə ŋwɛnyə, pyə pɑ mpə̌ŋ tə bɑ́ gə pɔ jɔmyɔ̌m zhí, bɑ pyə ka ghə ywə da' gɑ́ guŋ tsə awɛ pɑ bi pyə́!
11
Pyə ghɔmnwə bi po, pɑ Korinto tə pwɔk, gyɛ' guŋ tʉm tsɔ awɛ bi po.
12
Pyə ka kɔmtə́ tʉm tsɔk nə po, wɔ nə ŋkhɔmtə tsɔ.
13
Po pa' bi pyə: Gɑ̌ gɔm bi po pa' bi po pɑ̌ a, ba wɔ yɔ, po ghyɛ' tʉm tsɔ.
14
Ka po a pɑ tə piŋ ko msǒ; pɑ nwə dəŋdəŋ pu nə cyətə pǐŋ Si yu'tə nə kɑ? Pɑ́ ŋkha' pu jʉ̌m tamtə nə kɑ?
15
Pɑ́ Kristo pu Beliar pɑ́ ŋkwishwə nə kɑ? Pɑ́ biŋpǐŋ pu tə piŋ pɑ́ nə kɑ?
16
Pɑ́ Dyə Si pu a mkətwɔk pəmtə nə́ kɑ? Nə pɑ pɑ̀ bɑ Dyə Si nthʉɔtʉɔ dəŋdəŋ pa' yʉ́ Si gɔm gɑ: Gɑ gɔ sɔ' cwə́ cəcɑ̌ pú, piŋ pɑ́ ghiŋ cəcɑ̌ pú, gɑ gɔ sɔ' pɑ́ Si yap, wap pɑ pɔ pɑ̌.
17
Cyəpɔ gɔm gɑ: Po təm cəcɑ̌ pɔ bǎ, shwə nə yɔ tsʉ'; ka po kwak sɔmywə mviŋ, tə̌ kwa' myə̀ sɔ' nyəŋ wɔ dyə́.
18
Gɑ gɔ sɔ' pɑ́ tá yɔ, po pɑ́ po pɑ̌ pyə pɑ bɛ ba pyə pɑ jwǐ, Cyəpɔ nthʉɔtʉɔ nə gɔm po'o.2 KORINTO 6:1
2 KORINTO 6:2
2 KORINTO 6:3
2 KORINTO 6:4
2 KORINTO 6:5
2 KORINTO 6:6
2 KORINTO 6:7
2 KORINTO 6:8
2 KORINTO 6:9
2 KORINTO 6:10
2 KORINTO 6:11
2 KORINTO 6:12
2 KORINTO 6:13
2 KORINTO 6:14
2 KORINTO 6:15
2 KORINTO 6:16
2 KORINTO 6:17
2 KORINTO 6:18


2 KORINTO 1 / 2KOR 1
2 KORINTO 2 / 2KOR 2
2 KORINTO 3 / 2KOR 3
2 KORINTO 4 / 2KOR 4
2 KORINTO 5 / 2KOR 5
2 KORINTO 6 / 2KOR 6
2 KORINTO 7 / 2KOR 7
2 KORINTO 8 / 2KOR 8
2 KORINTO 9 / 2KOR 9
2 KORINTO 10 / 2KOR 10
2 KORINTO 11 / 2KOR 11
2 KORINTO 12 / 2KOR 12
2 KORINTO 13 / 2KOR 13