A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

2 KORINTO 51
Nə pa' a bɑ pɑ̌ zhyə gɑ a bi a tsʉ' shwə́ yɔk pɑ dəmcǎ' yə a bɑ pɑ nthap a sa'tə, bɑ pɑ̌ ghə ta' pà', yə a bɑ mfa' Si, tsʉ' shwə́ mama thə́ kɛbəŋ yə tə bú mo nə ŋkwɑ ya a pɑ́.
2
Pyə piŋ bɑwə shwiŋ biŋ sʉ́m te'te' nə kwá yə tsʉ' shwə yɔ́k yə a bɑ kɛbəŋ a də̌m pyə nə yə tsʉ' cwə dəmcǎ',
3
po'o gɑ pu nə yɔ̌ wɔk pyə pɑ́ bɑ pyə̌ kwa dzə́, pyə kɑ pɑ soso é.
4
Nə pa' wɔk pyə́ pyə̌ bɑ nthʉm yəŋ nthap a, pyə bɑwə shwiŋ, bɑ jɔgo'. A pɑ́ gɑ pyə tə bɑwə shəŋ nə tɔk dzə nə pyə pɑ́, pyə shəŋ pɑ nə kwa mu' dzə́ dəm yə́ mu', po'o gɑ ywə yə a bɑ ywə pfʉpfʉ̌ a, nuŋtə́ nthʉm vɔk.
5
Mo yə́ é nyaptə wɔk pɑ nə ywə yə a gɔ ti tə sɔ' a, a bɑ́ Si yə e hɑ zhwi'tə Zhwenyə bi pɑ a.
6
A po'o tə pyə̌ shəŋtə bɑwə jyə́ gɑ sɔmywə tə gɔ ghə pɑ́, ba tə pa' pyə wə jyə́ gɑ guŋ cwə awɛ yə pyə wə shwə nthʉm nɑ́ yəŋ gɑ̀ a, bɑ pyə tə bɑ kwa' nə tsʉ' shwə yɔk pɑ, bɑ pyə̌ bɑ tə gʉ́ə sʉəsʉə nə Cyəpɔ.
7
Nə pa' pɑ giŋ m̀ nə́ piŋnthʉm, pɑ tə́ giŋ m nə ywə yə pɑ wə́ jɔ a pɑ́.
8
Əŋ pyə cəŋtə jyə́ gɑ́ ywə tə gɔ ghə pɑ́, biŋ bɑwə sʉ́m nə təm nə yəŋ tsʉ' cwə yə a bɑ nɑ́ tsɔk a gɔ shwə bəŋ Cyəpɔ.
9
A po'o tə ywə yə pyə shəŋ a, kɑ pyə təm pɑ́ nə yɔk tsʉ' cwə́, kɑ pyə wuŋ pɑ nə lə, bɑ a bɑ́ gɑ́ pyə púŋ Cyəpɔ.
10
Nə pa' pu gɔ sɔ' fyɛ' wɔk pɑ̀ dzə̌ dyə fyɛ' Cyəpɔ, pɑ jɔ́jɔ́, po'o gɑ bǎ wɑlɑ́ kwi mcwɔ'fa' nə ywə yə e lə ghə cwə yə e lə́ jɑ nthʉm nɑ́ e a, gə a pɑ yə pɑpuŋ kɑ yə cwəpuŋ lə.
11
Pyə bɑ pyə̌ zhyə nə pwɔk Cyəpɔ biŋ bɑ shəŋ nə ghə gɑ́ pɔmnəŋ zhyə́. Pyə bɑ dzə̌ Cyəpɔ tə pɑ̌ dʉm sɔmywə; biŋ bɑwə sɛ gɑ́ gɑ̌ bɑ nthʉm tʉm po tə tʉm sɔmywə.
12
Pyə tə́ bɑwə siŋ wɔ pɔ pyə pyə̌ bɑ wap a pɑ́. Pyə shəŋ da' nə hɑ sɔ bi po gɑ po ŋwɛnyə nə pyə, biŋ jyə́ ywə yə bi a pɑ́ po pa' bi pɔ pyə yap ywə́ ŋwɛnyə̀ bɑ pɑ də̀m sə́, a lɑ pɑ tə nthʉ́m o a pɑ́.
13
A pɑ gɑ pyə lě jʉ̌m bɑ a lə bɑ nə Si, bi a pyə nəŋ gə́ zhyənwə, bɑ a bɑ nə po.
14
A ŋkhuŋnyə Kristo cəŋtə́ ŋkwɑ wɔk pɑ nə zhyə́ gɑ́ ta' mo lě pfʉ́ nə thə guŋ pɔ awɛ, a pɑ da'tə gɑ́ guŋ pɔ awɛ lě pfʉ́.
15
A piŋ bɑ́ bɑ e lě pfʉ́ po'o tə pɔ pyə wap yɑ̌ nthʉɔ a kɑ piŋ bvɔk pɑ da' nə yap nə pɑ́ pɑ; wap vɔk m nə yə nə pɑ mo yə e lə pfʉ̌ biŋ jám nə vʉ̌ nə pu a.
16
A po'o tə́ tə fɑ cwəlɔ, ka pɑ piŋ jyə́ sɔmmo m̀ nə nthi nə zhyə́ monəŋthə́ pɑ. A pɑ gɑ́ pɑ lě jyə́ Kristo m pa' monəŋthə a, bɑ cwəlɔ, pɑ tə gɔ piŋ zhyə e m pa' monəŋthə a pɑ́.
17
A bɑ po'o tə a bi a mo pɑ m nə́ Kristo bɑ a bɑ e cʉ' mo sə́. Bvo dzʉ̌ bɑ ǎ cyə, ywə yə a bɑ cwəlɔ a bɑ pɑ ywə sə́.
18
Guŋ e awɛ fɑ m̀ bi Si yə e lə́ cyə m nə Kristo pa pú wɔ' bvɑnyə, e piŋ hɑ fa' bvɑnyə bi pɑ a.
19
Nə pa' Si nə lə shyə m nə Kristo tə gwɔ' bvɑnyə cəcɑ̌ wap pu dzʉ̌, e lə piŋ nyəŋ mhɔ pɔmnəŋ nə pu pɑ́, e nyəŋ pɑ ghɔm bvɑnyə nə pɑ̀.
20
A shyə m̀ nə tsǒ Kristo tə pyə pɑ mghɛ nthəm, da' gɑ pɑ kwa' Si nə pɑ́ shyə m̀ nə pyə gɔm nwə bi po. Pyə̌ cwyɛ'nyə wɔ nə tsǒ Kristo, po tak gɑ po a Si wɔ'bvɑnyə́.
21
Mo yə e la tə zhyə mhɔ a, e lé shyə m̀ nə pɑ̀ dɑ e gə mhɔ, po'o gɑ pɑ cyə́ m̀ nə é shʉ' dəŋdəŋ Si.2 KORINTO 5:1
2 KORINTO 5:2
2 KORINTO 5:3
2 KORINTO 5:4
2 KORINTO 5:5
2 KORINTO 5:6
2 KORINTO 5:7
2 KORINTO 5:8
2 KORINTO 5:9
2 KORINTO 5:10
2 KORINTO 5:11
2 KORINTO 5:12
2 KORINTO 5:13
2 KORINTO 5:14
2 KORINTO 5:15
2 KORINTO 5:16
2 KORINTO 5:17
2 KORINTO 5:18
2 KORINTO 5:19
2 KORINTO 5:20
2 KORINTO 5:21


2 KORINTO 1 / 2KOR 1
2 KORINTO 2 / 2KOR 2
2 KORINTO 3 / 2KOR 3
2 KORINTO 4 / 2KOR 4
2 KORINTO 5 / 2KOR 5
2 KORINTO 6 / 2KOR 6
2 KORINTO 7 / 2KOR 7
2 KORINTO 8 / 2KOR 8
2 KORINTO 9 / 2KOR 9
2 KORINTO 10 / 2KOR 10
2 KORINTO 11 / 2KOR 11
2 KORINTO 12 / 2KOR 12
2 KORINTO 13 / 2KOR 13