A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

2 KORINTO 41
A po'o pa' a shyə m nə cɔ̌mmtso tə́ fa' tsɔ pɑ bi pyə a, pɑ pyə lə pwá nə kaktʉɔ.
2
Pyə lě ŋkhəŋnyə́ mfa' jʉ́m pu a mfa' kuso; pyə̌ giŋ tə nyəŋ mfʉ́m nə ghiŋ tsɔk, pyə lə nəŋ bɑ ŋkwyəpnyə ghɔm Si, nə pa' a shyə m̀ nə́ nə pɑ nyənyɔ tə́ guŋ pɔ awɛ yap tʉ̌m nə pyə dzə̌ Si.
3
Bi a nəŋ bɑ gɑ yɔk Cuŋ pɑpuŋ yɑ̌ pɑ nthʉm jʉ́m bɑ a bɑ nthʉm o po'o m bi pɔ bipǐ,
4
bi pɑ tə piŋ pyə a bɑ si yəŋ dzʉ̌ sonyə zhyənwə yap a, po'o gɑ wap kɑ yɔ ŋkha' Cùŋ pɑpuŋ nə ghu'tə Kristo, yʉ́ Kristo yə e bɑ cyəŋnyə̀ Si a.
5
Gɛ̌, pyə tə siŋ pɑ thə nɑ yɔk pɑ, pyə̌ siŋ Yeso Kristo, Cyəpɔ. Sɔ' m nə pyə, pyə pɑ́ siŋ wɔ gɑ́ pyə bɑ mkwɔ́ pɔ, shyə m nə Yeso.
6
Nə pa' Si yə e lə́ ghɔm gɑ́ khá' kyɛ' cəcɑ̌ jʉ̌m a, yʉ nə ŋkhyɛ' nthʉm tʉm pɑ tə́ gə pɑ zhyə́ ghu'tə yə a dəŋnyə nə sə́ Kristo a.
7
Da' gɑ fʉ' bɔ, pɑ ŋkwa pɑ nə mkɔp cǎ', po'o gɑ tʉɔ gwyə yə a gə á, a pɑ pɑ́ yə Si, a kɑ pɑ yɔk pɑ́.
8
Pu hyanyə wɔk mghəŋ mghə̌ŋ, da' gɑ pu ka wuŋ dzɑtə wɔk; pyə bɑ ba m nə thə́kə́ŋ, da' gɑ shwə shyəcyə;
9
gɑ pu pɑ́ jəŋ wɔk, da' gɑ la' pu kwyatə wɔk; ntham wɔk sí, da' gɑ la' pu wuŋ miŋ wɔk.
10
A bɑ guŋ mcwə awɛ pyə pɑ ŋkwa ghəghʉɔ vʉ̌ Yeso nə nɑ́ tsɔk, po'o gɑ vɔk Yeso pɑ nə nɑ tsɔk.
11
A bɑ́ guŋ mcwə awɛ, wɔk pɑ pyə pɑ bɑ pɔ mtʉɔ a, pu pɑ hɑ wɔk pɑ nə vʉ̌ shyə m nə Kristo po'o tə́ vɔk Yeso ghə pu zhyə e nə vɔk yɔk pɑ yə a bɑ vɔk npfʉ́pfʉ̌ a.
12
A po'o tə vʉ̌ bɑwə fa' nə pyə, da' gɑ́ vɔk nə pɑwə fa' nə po.
13
Tə́ shyə m nə zhwenyə piŋnthʉm yə a bɑ pu və gɑ: Gɑ̌ biŋ, a shyə m po'o tə́ gɔmnwə a. Ba wɔk yɔk biŋ, a shyə m po'o tə pyə ghɔmnwə.
14
Nə pa' pyə zhyə gɑ́ mo yə e lə yám Cyəpɔ Yeso nə vʉ̌ a gɔ sɔ' piŋ yam wɔk pa Yeso nə vʉ̌, piŋ yáp wɔk pa pu bəŋ é.
15
A piŋ bɑ po'o, tə́ guŋ ywə awɛ yə pyə̌ bvɔk nə a, a bɑ po'o pɑ nə po, tə́ byanyə lo nə po shyə m nə cu'tə gwyə, fa' gho' nə ghu'tə Si.
16
A po'o tə pyə tə bɑwə bwa nə kaktʉɔ pɑ; tə bi a pɑ pɑ́ gɑ mò m nə bap wə gɔ mimi bɑ mò m̀ nthʉm o syanyə guŋ mcwə awɛ.
17
Nə pa' ghəghʉɔ yɔk pɑ cwəlɔ ka ku' sɔmywə nə dəŋ mɑ ghu'tə mama yə a bɑwə nyaptə yá bi pɑ a.
18
Ywə yə pɑ shəŋ a tə bɑ ywə yə pu wə jɔ a pɑ́, a bɑ ywə yə pu tə jɔ a pɑ, nə pa' ywə yə pu jɔ a gɔ sɔ' mi, tə́ ywə yə pu tə́ jɔ a pɑ́ bɑ mama.2 KORINTO 4:1
2 KORINTO 4:2
2 KORINTO 4:3
2 KORINTO 4:4
2 KORINTO 4:5
2 KORINTO 4:6
2 KORINTO 4:7
2 KORINTO 4:8
2 KORINTO 4:9
2 KORINTO 4:10
2 KORINTO 4:11
2 KORINTO 4:12
2 KORINTO 4:13
2 KORINTO 4:14
2 KORINTO 4:15
2 KORINTO 4:16
2 KORINTO 4:17
2 KORINTO 4:18


2 KORINTO 1 / 2KOR 1
2 KORINTO 2 / 2KOR 2
2 KORINTO 3 / 2KOR 3
2 KORINTO 4 / 2KOR 4
2 KORINTO 5 / 2KOR 5
2 KORINTO 6 / 2KOR 6
2 KORINTO 7 / 2KOR 7
2 KORINTO 8 / 2KOR 8
2 KORINTO 9 / 2KOR 9
2 KORINTO 10 / 2KOR 10
2 KORINTO 11 / 2KOR 11
2 KORINTO 12 / 2KOR 12
2 KORINTO 13 / 2KOR 13