A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

2 KORINTO 31
Pyə gɔ piŋ ghə tə́ pú zhyə wɔk a? Kɑ dəŋdəŋ pa' shɑ pɔ a, pyə gɔ ghə ŋwa'nyə nə gə pu zhyə wɔk a fɑ m bi po tə pu nə jyə́ wɔk?
2
Ŋwa'nyə yɔk bɑ wɔ, ŋwa'nyə bɑ pu və nthʉm mtʉ́m mɔk, ŋwa'nyə bɑ guŋ pɔ awɛ zhyə́ biŋ ŋkhé.
3
Bǎ kɑlə ghə bɑ pǒ bɑ́ ŋwa'nyə Kristo bɑ e nə nthəm wɔk, ŋwa'nyə bɑ pu ka lɑ pɑ́ shyə ŋwa'nyə bvə pɑ́, bɑ pu lɑ pɑ́ Zhwenyə Si nthʉɔtʉɔ bvə̌. La' pu və m̀ nə mpak gwɔ' pɑ́, bɑ pu və m nə mbak tʉ́m mo.
4
Yə̌ŋ bɑ ywə yə a bɑ pyə cəŋtə jyə́, shyə m̀ nə Kristo, dzə Si a.
5
Yɔk gʉ' tə fɑ bi pyə pɑ, yɔk gʉ' fɑ m̀ bi Si.
6
Yʉ́ nə́ gə tə́ pyə ku' nə pɑ mghɛ fa' Kɔ sə́, la' e ghə po'o shyə m̀ nə ywə bvə və̌ pɑ́, e shyə m̀ nə Zhwenyə, nə pa' ywə bvəvə̌ jwə́, Zhwenyə pɑ hɑ́ vɔk.
7
A bi á pɑ gɑ́ fa' bú tsyə́ pu lə və nə gwɔ' á lě bɑ ywə gu'tə ghǔ'tə, tə bi a pɑ́ pɑ Israɛl lə lé sə Mosɛ dəŋdəŋ bɑ bwɔk ghu' yə a lə bɑ nə a, ba tə́ pa' ghú' bɔ lə bɑ́ pɑ́ ywə shyəcyə́ a,
8
bɑ a gɔ pɑ m̀ gɑ kɑ nə fa' Zhwenyə?
9
A bi a pɑ gɑ́ pu lě gu'tə fa' tsyə a nyə́ŋ shɛ a, bɑ á gɔ pɑ́ m gɑ́ kɑ nə fa' dəŋdəŋ? Pu gɔ ghu'tə tsa nə ghɔ pɑ́ m dzə.
10
Gɛ̌, ywə yə ghu'tə lə pɑ̌ nə cwə dzə a, sɔm ghu'tə tə̌ nə cwəlɔ á, dzə̌ yəŋ ma ghu'tə tə́ fo'.
11
Nə pa' a pɑ gɑ pu lə ghu'tə ywə yə a shyəcyə̌ a, bɑ dəŋ ghu'tə nə ywə yə a shwə mama a gɔ pɑ m gɑ́ kɑ?
12
A shyə m nə dəŋ yəŋ mɔktə yə pyə mɔktə a pyə cəŋtə jyə gɑ́,
13
pyə tə bɑwə gə m̀ pa' Mosɛ a pɑ; yʉ yə e lə dɑ pak ywə hwyə́ sə é, bɑ bwɔk gɑ pɑ Israɛl kɑ yɔ nə́ myəŋ ŋkha' yə a lə pɑ nə sə́ e po'o bɑ shyəcyə a.
14
Da' gɑ zhyənwə yap lě ŋkho nthʉm jʉ́m! Nə pa' tə ŋkhəm tyɛ' ɔ, pu bɑ ŋkhe Bvo Kɔ pak ywə nə hwyə́ sə bɔ pɑ pɑ́ nə́. A bɑ pu ka wuŋ ŋa', nə pa' a gɔ la' mi pɑ nə Kristo.
15
Əŋ, tə ŋkhəm cwəlɔ, wap bɑ ŋkhe ŋwa'nyə Mosɛ pak ywə pɑ pɑ́ nə tʉm tsap.
16
A shyə pɑ da' nə pʉɔtʉ̌m biŋ Cyəpɔ tə pak ywə bɔ vʉ̀ si.
17
Nə pa' Cyəpɔ bɑ Zhwenyə, tsʉ' yə Zhwenyə Cyəpɔ nə a nə́ nəŋ bɑ tsʉ' yə nə pɑ ŋkwɔ tə jɑ nə a pɑ́.
18
A piŋ bɑ po'o, guŋ yɔk pɑ awɛ pyə a bɑ pɑ kɑ hwyə sə yɔk pɑ a, pɑ da'tə ghu'tə Cyəpɔ, bɑ pɑ̌ sɑnyə hwə cyəŋnyə bɔ, gə mɑ ghu'tə shyə m̀ nə Cyəpɔ yə e bɑ Zhwenyə a.2 KORINTO 3:1
2 KORINTO 3:2
2 KORINTO 3:3
2 KORINTO 3:4
2 KORINTO 3:5
2 KORINTO 3:6
2 KORINTO 3:7
2 KORINTO 3:8
2 KORINTO 3:9
2 KORINTO 3:10
2 KORINTO 3:11
2 KORINTO 3:12
2 KORINTO 3:13
2 KORINTO 3:14
2 KORINTO 3:15
2 KORINTO 3:16
2 KORINTO 3:17
2 KORINTO 3:18


2 KORINTO 1 / 2KOR 1
2 KORINTO 2 / 2KOR 2
2 KORINTO 3 / 2KOR 3
2 KORINTO 4 / 2KOR 4
2 KORINTO 5 / 2KOR 5
2 KORINTO 6 / 2KOR 6
2 KORINTO 7 / 2KOR 7
2 KORINTO 8 / 2KOR 8
2 KORINTO 9 / 2KOR 9
2 KORINTO 10 / 2KOR 10
2 KORINTO 11 / 2KOR 11
2 KORINTO 12 / 2KOR 12
2 KORINTO 13 / 2KOR 13