A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

2 KORINTO 21
Sɔ' m nə m̀, gɑ̌ yap gɑ ŋ tə gɔ pɑnyə wə po nthʉm yɛlúŋ pɑ.
2
A bi a pɑ́ gɑ́ gɑ̌ ghə po yɛlúŋ, bɑ wɑ́ gɔ ghə̌ myə ŋwɛnyə́ tə́ pɑ̌ pɑ́ mo yə́ gɑ gə e yɛlúŋ a?
3
Nwə ŋwa'nyə a lə bɑ́ nə nə́ bwɔk gɑ ŋ khɑ nə ŋwak wə po bɑ jɛlúŋ nə pɔ pyə wap lə́ ghə ŋwɛnyə a. Gɑ̌ zhyə́ gɑ ŋwɛnyə a bɑ ŋwɛnyə yɔ.
4
A po'o tə́ kwa' nthʉm ghəghʉɔ pu a nə kwɑ tʉ̌m tə́ ŋ khɑ bvə ŋwa'nyə bi po nthʉm shyətsə́, la' bvə po'o m nə nɑ dwɔplúŋ yɔ pɑ́, bvə po'o gɑ po nə jyə dəŋ ŋkhuŋnyə yə a bɑ gɑ̌ ghə nə́ po a.
5
Mo hɔnwə, bɑ e tə́ hɔnwə́ da' bəm pɑ, da' gɑ ka pɑ ghə a sak pɑ té', e hɔnwə bi guŋ yɔ awɛ.
6
A sɔ' m nə mo bɔ bi a cu'tə cɔktə e bɑ ǎ ku' pa' a.
7
A po'o tə́ gɑ̌ gɔm bi po m̀ gɑ́ po nə shwyɛ' e, biŋ jwyətə e, po'o gɑ e kɑ ko nthʉm sʉəsʉə yɛ̌lúŋ.
8
A po'o tə́ gɑ̌ wə gɔm bi po gɑ́ po la'tə e pɑ ŋkhuŋnyə̀,
9
nə pa' gɑ̌ nə və bi po po'o nwə yə gɑ̌ shəŋ a pɑ nə yɔ bi a yɔ nə yu'shwə bɑ ŋkwicʉ̌m nthʉm mləŋtə a.
10
Mo yə́ po cɔm e a bɑ gɑ̌ gɔ cɔm e! Nə pa' a pɑ gɑ́ gɑ̌ cɔm mo, bi a gɑ̌ cɔm e a, bɑ a lə bɑ m̀ nə po, Kristo pɑwə jɔ.
11
Po'o gɑ Sata kɑ fʉ́tə wɔk pɑ. Nə pa' pɑ ka tʉɔnyə myə́ mkwɛnyə.
12
Ŋ də́ ŋwak Troas nə siŋ wap Cùŋ pɑpuŋ Kristo, tə́ ba tə́ pa' Cyəpɔ lə́ ghyɛ' jyədyə̌ awɛ bəm,
13
tʉm tsɑ̌ la tə́ kodyə, nə pa' ŋ da tə yɔ fɑ a Tito. A pɑ́ po'o da'nyə wap, dɑ m Makedonya.
14
Pa'lə pɑ bi Si yə e shyə m nə Kristo bɑ nyəŋ wɔk pɑ nə yə́ nə cyə shù guŋ mcwə awɛ biŋ bɑ shyə m nə pɑ̀ sa zhwyə́ damnyəlamnyə nə zhyə́ é nə guŋ mtsʉ' awɛ.
15
A po'o tə pɑ bɑ bi Si bɑ zhwyə́ Kristo yə pɑpúŋ bi pɔ pyə wap bvɔk nɑ tsap, ba m̀ bi pɔ bipǐ,
16
bɑ zhwyə́ vʉ́ yə a dɑ mo gɔ nə vʉ̌ bi shɑ́ pɔ, biŋ bɑ zhwyə́ vɔk yə a dɑ mo gɔ nə vɔk a bi pyə́ shɑ pɔ. Tə wɑ̌ po'o bi a pɑ́ e ku' nə tsɔ fa' a?
17
Pyə tə́ bɑ pa' pyə shɑ pɔ pyə wap fiŋ ghɔm Si a pɑ́. Pyə gɔm yɔk pɑ nyənyɔ, shyə m nə Si, dzə́ Si nə Kristo.2 KORINTO 2:1
2 KORINTO 2:2
2 KORINTO 2:3
2 KORINTO 2:4
2 KORINTO 2:5
2 KORINTO 2:6
2 KORINTO 2:7
2 KORINTO 2:8
2 KORINTO 2:9
2 KORINTO 2:10
2 KORINTO 2:11
2 KORINTO 2:12
2 KORINTO 2:13
2 KORINTO 2:14
2 KORINTO 2:15
2 KORINTO 2:16
2 KORINTO 2:17


2 KORINTO 1 / 2KOR 1
2 KORINTO 2 / 2KOR 2
2 KORINTO 3 / 2KOR 3
2 KORINTO 4 / 2KOR 4
2 KORINTO 5 / 2KOR 5
2 KORINTO 6 / 2KOR 6
2 KORINTO 7 / 2KOR 7
2 KORINTO 8 / 2KOR 8
2 KORINTO 9 / 2KOR 9
2 KORINTO 10 / 2KOR 10
2 KORINTO 11 / 2KOR 11
2 KORINTO 12 / 2KOR 12
2 KORINTO 13 / 2KOR 13