A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

2 KORINTO 131
Yəŋ batə mcʉ̌m nthá pa' gɑ gɔ sɔ' wə po a. Pu gɔ nyaptə́ guŋ ywə awɛ dzə pɔ pɑpʉə kɑ pɔ pɑtá lə, wap pɑ́ mkwinthɛ nə́.
2
Ŋ dě da' gɔ̌m, biŋ bɑwə ŋkwi' gɔm tyɛ' ɔ yə ŋ tə́ si a pɑ́ ŋ də zhi gɔm nə cwə yə ŋ də sɔ' wə po nə batə mcʉ̌m bʉ́ə a, gɔm bi pɔ pyə wap lə hɔnwə a ba m bi guŋ pɔ awɛ gɑ́: ŋ dá biŋ sɔ' wə po, bɑ ŋ tə gɔ nə ghə sɔmywə pɑ nə cɔm mo pɑ̀,
3
Nə pa' po wə shəŋ ywə yə a da'tə gɑ́ Kristo nə shyə m nə m̀ gɔmnwə a. E tə́ bɑ ě pwatə nə yɔ nə pɑ́ pɑ̀. E da'tə pɑ̀ tʉɔ shyə m nə po.
4
A nyənyɔ gɑ́ a bɑ pu lě ŋkwé é thə bɛnyəpɛnyə nthʉm pwatə̀, da' gɑ e bɑ pɑ nthʉɔ shyə m nə tʉɔ Si. Ba wɔk pɑ bɑ pɔ bwatə pwǎtə nə é, da' gɑ́ pɑ gɔ sɔ' pɑ pɔ mtʉɔ pa pú, cyə m nə́ tʉɔ Si nə pɑ.
5
Po tiŋtə́ nɑ tsɔ wɔ́ wɔ́, jɔ́ bi a pǒ nə piŋnthʉm a, po ləŋtə́ nɑ̀ tsɔ́; kɑ́ po ka zhyə́ gɑ́ Kristo bɑ nə po? Tə ně yə po vʉ̀ mləŋtə a.
6
Gɑ̌ kwɛ gɑ́ pǒ zhyə́ gɑ pyə lě da'tə ywə yə pyə ku' nə́ a.
7
Pyə shwyɛ'nyə gɑ po kɑ ghə sɔm nwə cwəpuŋ; pyə tə́ shəŋ pɑ nə la'tə wɔ ywə yə pyə ku' nə a pɑ́, pyə shəŋ pɑ̀ nə yɔ pa' po gə nwə pɑpuŋ a, tə́ nə̌ da' yə pǒ bvʉ nə mləŋtə a.
8
Nə pa' a bɑ pyə ka ghə tʉɔ nə bɔ nwə nyənyɔ, yɔk tʉɔ bɑ pɑ yə́ nwə nyənyɔ.
9
Pyə bɑ guŋ mcwə awɛ bɑ ŋwɛnyə pa' pyə pwatə́ tə po tʉɔ a. Ywə yə pyə̌ shwyɛ'nyə Si nə a bɑ yɔ nə pɑ́ pɔ dɔlɔ̌.
10
A ywə yə a gə tə́ pyə yɑ tə́ gʉə sʉəsʉə myə və yəŋ ywə bi po, po'o gɑ́ ŋ kɑ́ cwətə bɑ si ja'nwə mhwémhwé shyə m nə tʉɔ yə Cyəpɔ hɑ bəm m̀ nə́ nə ŋkwɑ́, a lə pɑ́ m nə́ nə sa'tə a.
11
Mfɑ̌mfɑ́, po pɑ nə ŋwɛnyə̀, po fa' nə pɑ dɔlɔ̌, po pɑ ŋkhaktʉɔ, bɑ ŋkwishwə, po vɔk nə hwitə̀, a Si ŋkhuŋnyə̀ ba hwitə pɑ bi po.
12
Po lɑ nə nuŋ mgho dɔlɔ̌ nə sha'tə cəcɑ̌ po. Guŋ pɔ dɔlɔ̌ awɛ ca'tə wɔ́.
13
Gho' Cyəpɔ Yeso Kristo, ŋkhuŋnyə Si ba tsʉnyə Zhwenyə Dɔlɔ̌ pɑ bi guŋ yɔ awɛ.2 KORINTO 13:1
2 KORINTO 13:2
2 KORINTO 13:3
2 KORINTO 13:4
2 KORINTO 13:5
2 KORINTO 13:6
2 KORINTO 13:7
2 KORINTO 13:8
2 KORINTO 13:9
2 KORINTO 13:10
2 KORINTO 13:11
2 KORINTO 13:12
2 KORINTO 13:13


2 KORINTO 1 / 2KOR 1
2 KORINTO 2 / 2KOR 2
2 KORINTO 3 / 2KOR 3
2 KORINTO 4 / 2KOR 4
2 KORINTO 5 / 2KOR 5
2 KORINTO 6 / 2KOR 6
2 KORINTO 7 / 2KOR 7
2 KORINTO 8 / 2KOR 8
2 KORINTO 9 / 2KOR 9
2 KORINTO 10 / 2KOR 10
2 KORINTO 11 / 2KOR 11
2 KORINTO 12 / 2KOR 12
2 KORINTO 13 / 2KOR 13